Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

31. Godkendelse af programoplæg for udvidelse af Vesterled og frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 82.20.00-S00-1-21 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af programoplæg for udvidelse af Vesterled og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 afsatte Herning Byråd i 2022 midler til udvidelse af Vesterled Plejecenter, beliggende Vestergade 92, Herning.


Administrationen har efterfølgende arbejdet med udfærdigelse af et programoplæg for udvidelse af plejecentret med 16 boliger til det eksisterende byggeri på Vesterled.


Vesterled har i dag 80 boliger inklusive 8 boliger, som er ægtefælleboliger og vil efter udvidelsen med 16 boliger have en kapacitet på i alt 96 pladser.


Der ansøges om frigivelse af en del af anlægsbevillingen i 2021, og at programoplægget for udvidelse af Vesterled Plejecenter godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet programoplæg for ny tilbygning i forbindelse de eksisterende lokaler på Vesterled.


Projektet omfatter følgende:

16 nye plejeboliger.

Eksisterende køkkener i afdelingerne udvides i mindre omfang.

Udvidelse af eksisterende personalefaciliteter.


Programoplægget er udarbejdet ud fra arbejdsgruppens vurderinger. Der har været afholdt 5 møder i gruppen.


Arbejdsgruppen er repræsenteret af en pårørende samt medarbejdere fra Herning Kommune.


Der planlægges at tilbygge i begge fløje mod nord, da logistikken i huset dermed vil været bedst. Ved tilbygning i gavlenderne er der mulighed for at bevare de nuværende faciliteter som Leve-bo Køkkener og fælles rum.


Udarbejdelse af udbudsmateriale

Ved udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af priser på rådgiverydelser foreslår administrationen, at der indhentes bud fra de totalrådgivere, som Herning Kommune har indgået rammeaftaler med omkring teknisk rådgivning.


Udbudsform

Opgaven foreslås udbudt i hovedentreprise med tildelingskriterie "billigste pris".


Hovedtidsplan

Rådgiverudbud

April 2021

Udarbejdelse af udbud

Maj - september 2021

Udbudsperiode (1 md.)

September - oktober 2021

Licitation - byggeri

Primo oktober 2021

Godkendelse af skema A og B af SOS

Medio oktober 2021

1. spadestik

Primo november 2021

Byggeperiode

November 2021 - oktober 2022

Aflevering af byggeri til SOS

Oktober 2022

Indflytning

November 2022


Rådgiverudbuddet er igangsat. Der skal dog tages forbehold for tidsplanen blandt andet i forhold til godkendelse af lokalplan, prisstigninger i byggebranchen, forsinkelse på leverancer af ydelser og byggematerialer.


Genhusning

Der påtænkes ikke genhusning at borgere i byggeperioden, men dette vil afhænge at måden man bygger til på det eksisterende byggeri.

Økonomi

Finansiering

Der ansøges om frigivelse af 7,00 mio. kr. i 2021, fordelt med 5,25 mio. kr. til ældreboligdelen og 1,75 mio. kr. til servicearealer.


Dette giver nedenstående budget i 2021 og 2022 for projektet, og de deraf følgende ændringer til budgettet:


Afsat budget

i 1.000 kr.

2021

2022

019 099 02 04 Ældreboliger


28.875

019 099 02 04 Servicearealer


9.451

019 099 02 04 Servicearealtilskud


-640
Lånefinansiering (84%)


-24.255


Nyt forslag


2021

2022

019 xxx Ældreboliger

5.250

23.625

019 xxx Servicearealer

1.750

7.701

019 xxx Servicearealtilskud


-640
Lånefinansiering (88%)


-25.410


Ændringer


2021

2022

Ældreboliger

5.250

-5.250

Servicearealer

1.750

-1.750

Servicearealtilskud


0
Lånefinansiering (88%)


-1.155


I forbindelse med budgetlægningen blev der budgetteret med en låneandel til ældreboligdelen på 84 %. Den er efterfølgende ændret til 88 %, hvilket betyder at Herning Kommunes finansieringsandel falder med 1,155 mio. kr.


Drift

Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at programoplægget for tilbygning af Vesterled Plejecenter godkendes og der arbejdes videre med projektet
at forundersøgelser af bygningen kan igangsættes og der indhentes priser på rådgivning
at tidsplanen godkendes
at rådighedsbeløb på serviceområde 18 stednr. 019099 02 04 på 28.875 mio. kr. i 2022 til boligdel frigives med 5,250 mio. kr. i 2021 på nyt stednr.
at rådighedsbeløb på serviceområde 18 stednr. 018099 02 04 på 9.451 mio. kr. i 2022 til servicedel frigives med kr. 1,750 mio. kr. i 2021 på nyt stednr.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Programoplæg - Vesterled Plejecenter