Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

29. Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en Coronatid

Sagsnr.: 27.35.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en Coronatid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 22. marts 2021 fremlagde regeringen og Folketingets partier - Ny Borgerlige undtaget - Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark. Rammeaftalen indeholder en plan for trinvis genåbning af samfundsaktiviteterne i Danmark. Med rammeaftalen er der udsigt til, at kommunens aktivitetscentre og -huse kan åbne i maj 2021.


Der forestår en større opgave med at få genoptaget aktivitets- og træningstilbud og nå ud til de borgere, som har været særlig hårdt ramt af samfundsnedlukningen. Ældrerådet og seniorrådene samarbejder med centerrådene om opgaven.

Sagsfremstilling

Kommunens aktivitetscentre og -huse har været meget berørt af Corona, og der har været tale om nedlukning over en længere periode.


Under nedlukningen har træning, daghjem og personalestøttede aktiviteter for visiterede borgere været opretholdt. Nedlukningen har derfor hovedsageligt ramt medlemmer af aktivitetscentre og -huse, som er tilmeldt de frivilligt baserede aktivitetshold, motionstilbud eller arrangementer af forskellig karakter.


Aktivitetskoordinatorerne på aktivitetscentre og -huse har undervejs i nedlukningen arbejdet på fortsat at række ud til medlemmerne. Det er blandt andet sket i form af udsendelse af digitale nyhedsbreve og husaviser. På hjemmesider har der været opslag med motionsilbud som kan udføres hjemme eller udendørs samt online aktiviteter som banko og yoga. Flere steder har aktivitetscentret været i kontakt med holdlederne for at opfordre dem til at tage kontakt til deres holdmedlemmer med henblik på at igangsætte alternative Coronatilpassede aktiviteter som gåture og telefonkæder.


Nedlukningen afspejles i udviklingen i medlemstallet for sæson 2020/2021. Mange steder er medlemstallet faldet mellem 20 og 30% - et enkelt sted 50 %. Under henvisning til de fortsatte aktiviteter under nedlukningen er det fra starten af sæsonen 2021 meldt ud til medlemmerne, at der ikke vil ske refusion af medlemskab ved evt. nedlukning.


Med den nyligt vedtagne rammeaftale for genåbning af Danmark ser det ud til at aktivitetscentre og -huse igen kan åbne for alle medlemsaktiviteter fra maj 2021. Der er nu behov for en særlig indsats for at nå ud til dem, der måtte have mistet forbindelsen til fællesskaber omkring aktivitetscentre og -huse.


Nedlukningen kan for flere af medlemmerne have betydet tab af fysiske, kognitive og sociale færdigheder: Mange vil derfor have brug for et ekstra skub for at komme tilbage til niveauet før nedlukningen samt behov for ekstra støtte i forbindelse med deltagelse i aktiviteterne. Denne opgave er centerrådene på aktivitetscentre og -huse meget interesseret i at samarbejde med både Ældrerådet og Seniorråd om.


Ældrerådet har behandlet emnet på sit møde den 24. marts 2021. På mødet blev det aftalt, at Ældrerådet og de fire seniorråd i kommunen indgår et samarbejde om at understøtte centerrådenes indsats for at motivere og støtte borgere i målgruppen til at vende tilbage til et sundt hverdagsliv med aktiviteter og motionstilbud i de lokale aktivitetscentre og -huse ved sæsonopstart i september 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

Social- og Sundhedsudvalget godkender genåbningsplanen for aktivitetscentre og -huse og samtidigt indgår i samarbejdet med Ældrerådet og seniorrådene om opgaven.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.