Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

24. Status på projekt 'Styrmand i eget liv'

Sagsnr.: 27.00.00-P20-6-19 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Status på projekt 'Styrmand i eget liv'

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Gitte Ejlskov Schrøder

Sagsresume

Handicap og Psykiatri er i 2020-2022 bevilget projektmidler fra Socialstyrelsens "Sociale investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning" til at gennemføre projektet "Styrmand i eget liv" i socialpsykiatrien. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om bevillingen på mødet den 22. januar 2020. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020-30. september 2022. Udvalget orienteres her om status på projektet.


Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard og centerleder Dorte Påskesen indleder punktet med et oplæg om status på projektet, med særligt fokus på samarbejdet med eksterne aktører og udmøntning på Skiftesporet og Skovlyset.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har i 2020-2022 bevilget socialpsykiatrien i Herning Kommune i alt 3.750.000 kr. til at gennemføre projektet "Styrmand i eget liv". Midlerne er en del af Socialstyrelsens "Sociale investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning". Fire udvalgte kommuner samarbejder med Socialstyrelsen om at udvikle og afprøve et koncept for omlægning af socialpsykiatrien mod øget recovery-orientering. Erfaringer fra projektet skal efterfølgende udbredes til andre kommuner.


Projektet skal give borgerne endnu bedre mulighed for at komme sig efter psykisk sygdom og mulighed for at være 'styrmand i eget liv'. Det skal ske gennem en øget recovery-orientering i socialpsykiatrien i Herning Kommune og hos socialpsykiatriens nære samarbejdspartnere.


Projektet er et centralt element i:

  • de bestræbelser på at arbejde på et højere ambitionsniveau på psykiatriområdet, som fremgik af Byrådets beslutning den 18. december 2018, om ny organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse
  • den udvikling af handicap- og psykiatriområdet, som fremgår af Udviklingskataloget for Handicap og Psykiatri, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 17. december 2019.


Status på projektet i Herning Kommune

I Herning Kommunes projekt er der identificeret fire veje til øget recovery-orientering i socialpsykiatrien. Projektet er organiseret omkring disse recovery-veje:


  1. Etablering af én indgang til socialpsykiatrien, som er let tilgængelig for borgere, der henvender sig til socialpsykiatrien for første gang: Formålet med recovery-vej 1 er, at kommunale medarbejdere med uddannelse i en specifik recovery-tilgang og borgere med brugerbaggrund (peers) kommer tættere på borgerne i en mere opsøgende og rådgivende enhed. Der er i første omgang tale om en afprøvning i projektperioden.


  1. Udvikle peer-støtte (støtte fra borgere med brugerbaggrund) samt etablere kompetence- og metodehus: Formålet med recovery-vej 2 er, at der etableres en model for et metode- og kompetencehus, og der udvikles en model for anvendelse af peer-kompetencer (kompetecer opnået gennem brugerbaggrund) samt for nye tilbud og indsatser. Recovery-vej 2 skal sikre, at medarbejdere såvel som borgere med brugerbaggrund (peers) er kvalificerede til den indsats, som de skal være en del af, så borgerne får den bedst mulige støtte.


  1. Etablere recovery-skole i samarbejde med civilsamfundet: Formålet med recovery-vej 3 er at øge muligheden for, at borgere og pårørende lærer om psykisk sygdom og veje til at komme sig, samtidig med at borgerne skal have bedre mulighed for at deltage i civilsamfundets tilbud og aktiviteter.


  1. Udvikle samarbejdsstrukturer og formulere ny politik på området: Formålet med recovery-vej 4 er at skabe organisatorisk forankring og tværgående koordinering af projektets målsætninger, tiltag og resultater


Der er planlagt eller igangsat handlinger i alle fire recovery-veje. Det er sket til trods for, at situationen omkring Corona har været en udfordring i de tiltag, som forudsætter, at man samler et større antal medarbejdere, samarbejdspartnere mv. end det har været hensigtsmæssigt i størstedelen af projektperioden indtil nu. Socialstyrelsen giver udtryk for tilfredshed med projektets fremdrift og formåen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om status på projekt "Styrmand i eget liv" tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.


Social- og Sundhedsudvalget udtrykker stor opbakning til projektet og tankerne i projektet.


Udvalget ønsker løbende at følge status.