Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

28. Orientering om analyse af personalefaciliteter

Sagsnr.: 82.04.00-P00-1-21 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Orientering om analyse af personalefaciliteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I takt med den demografiske udvikling og udviklingen i det nære sundhedsvæsen opleves en stigende opgavemængde på sundheds- og ældreområdet. Stigningen i opgavemængden har medført en nødvendig stigning i antallet af medarbejdere. Flere lokaliteter oplever et pres på personalefaciliteterne.


På denne baggrund igangsættes en proces med henblik på at udarbejde en langsigtet masterplan for personalefaciliteterne i Sundhed og Ældre. Den langsigtede masterplan skal give et kvalificeret bud på behov for personalefaciliteter i de kommende ti år og forslag til løsninger.

Sagsfremstilling

Formålet med den igangsatte proces er at lave en afdækning af de nuværende personalefaciliteter, det faktiske behov for personalefaciliteter og et forslag til langsigtet masterplan for personalefaciliteterne.


Flere lokaliteter er aktuelt udfordrede. I første kvartal 2021 er der modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende personalefaciliteter i Sygeplejen på Vesterled og Hjemme- og Sygeplejen på Markedspladsen. Der er tilsvarende udfordringer på andre lokationer. På baggrund af de to indkomne påbud vil der være to proces-spor:


 1. Løsning af de akutte udfordringer på Vesterled og Markedspladsen.
 2. Udarbejdelse af analyse af og langsigtet masterplan for personalefaciliteter.


Løsning af akutte udfordringer


Der er udarbejdet en status for de akutte udfordringer:

 • På Vesterled omfatter påbuddet støjbelastning og forstyrrelser på hjemmesygeplejens kontor. Der er iværksat følgende initiativer:
  • Ændrede bordopstillinger og afskærmningsplader mellem arbejdsstationerne
  • Flytning af arbejdsstationer til køkkenet
  • Aftenvagterne møder ind i køkkenet
  • Indkøb af støjdæmpende høretelefoner
  • Omstilling af hovednummeret mellem kl. 14-15
  • Kontinuerligt fokus på at ændre adfærd på kontoret.
 • Påbuddet på Markedspladsen omfatter medarbejdernes omklædningsfaciliteter og badeforhold. Påbuddet er påklaget til Arbejdstilsynet, og der afventes en eventuel ny afgørelse.


Langsigtet masterplan


Analysen vil tage afsæt i en afdækning af de nuværende lokaliteter, antal medarbejdere på lokaliteterne og deraf følgende behov for lokaler og faciliteter til personalet for at leve op til Arbejdstilsynets vejledninger vedrørende arbejdsmiljø.


Den langsigtede masterplan skal give et kvalificeret bud på behovet for personalefaciliteter i de kommende ti år og forslag til løsninger. Planen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og godkendelse.


Tidsplan

Tidspunkt

Fase

April 2021

Planlægningsfase

Maj - september 2021

Dataindsamling

Oktober - november 2021

Udarbejdelse af masterplan

Januar 2022

Masterplan forelægges Social- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.