Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

27. Godkendelse af ny praksisplan 2022-2025

Sagsnr.: 27.12.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af ny praksisplan 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Praksisplanen udgør, sammen med den nationale overenskomst, de overordnede rammer for opgavevaretagelsen i almen praksis - de praktiserende læger. Praksisplanen bidrager også til udmøntningen af sundhedsaftalen.


Hermed fremlægges praksisplan for perioden 2022-2025 til endelig politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Praksisplanen skal medvirke til at sikre, at det fælles samarbejde - mellem almen praksis, regionen og de alment praktiserende læger - fortsat udvikles med henblik på, at der kan leveres et godt og samlet sundhedstilbud til borgerne i regionen.


Praksisplanen sætter fokus på fælles emner i samarbejdet – herunder sundhedsaftalen 2019-2023. Praksisplanen er gældende for valgperioden 2022-2025 – eller indtil der vedtages en ny praksisplan.


Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 25. november 2020 udkast til ny praksisplan. Udvalget besluttede ved den lejlighed ikke at afgive høringssvar.


Hermed fremlægges den endelige praksisplan til politisk godkendelse. Den endelige praksisplan indeholder enkelte ændringer i forhold til den høringsversion udvalget tidligere har behandlet. De væsentligste ændringer omfatter følgende:


  • En præcisering af, at der skal være telefonisk tilgængelighed til lægen eller dennes personale i alle dagtimerne – dvs. fra klokken 8-16.
  • Lokalt kan der arbejdes med fastholdelse og rekruttering af læger – herunder med muligheder for samling af læger i praksisfællesskaber og sundhedshuse.


Praksisplanudvalget

Praksisplanudvalget har udarbejdet praksisplanen. Udvalget består af politiske repræsentanter fra Region Midtjylland, almen praksis og kommunerne i Regionen.


Praksisplanudvalget har mulighed for at udmønte underliggende aftaler til den overordnede praksisplan. Det løbende samarbejde omkring praksisplanen indebærer konkretisering af indsatserne i praksisplanen – herunder udarbejdelse af en handlingsplan. Handlingsplanen vil indeholde en overordnet prioriteret rækkefølge for prioritering af indsatserne.


Praksisplanudvalget vil løbende følge op politisk på udmøntningen af praksisplanen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender praksisplanen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Praksisplan_Almen_Praksis_PPU godkendt (002)