Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

26. Revision af kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre i 2021

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-21 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har revideret Herning Kommunes kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre.


Der fremsendes oversigt over gennemgåede kvalitetsstandarder, der skal godkendes hvert år. Det drejer sig om kvalitetsstandarderne for hjemmepleje, hverdagsrehabilitering og træning.


Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende disse kvalitetsstandarder.


Kvalitetsstandarderne er centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner. Kvalitetsstandarder er et borgerrettet dokument som tydeliggør det politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarden indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælp. Samtidig er det et arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandørerne af hjælpen.


Der er mindre redaktionelle ændringer i enkelte af de eksisterende kvalitetsstandarderne. Ændringerne har ingen betydning for serviceniveauet.

Bilag 1 viser en oversigt over de kvalitetsstandarder, der er omfattet af revisionen for 2021.


I tre af kvalitetsstandarderne er hjælp til håndtering af affaldssortering tilføjet. Disse tre indgår i den samlede kvalitetsstandard for praktisk hjælp, pleje og omsorg, og er særligt fremhævet i bilag 2 sammen med de øvrige ændringer.


Ny kvalitetsstandard for ydelsen: Hovedrengøring

På baggrund af Ankestyrelsens praksis er der udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard på ydelsen hovedrengøring. Med Ankestyrelsens praksis blev det klart, at kommunens nuværende kvalitetsstandard for praktisk hjælp ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bevilling af hovedrengøring. Der er derfor udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard, hvor ydelsen beskrives som hovedrengøringsopgaver, der er nødvendige og i tæt tilknytning til de huslige opgaver i hjemmet. Hovedrengøring er grundig rengøring i de rum, som borgeren er bevilget hjælp til rengøring af. Opgaverne kan være vask af paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse mv.. Kvalitetsstandarden vedhæftes som bilag.


Ydelsen bevilges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet for hovedrengøring og forudsætter, at borgeren allerede er bevilget praktisk hjælp.


Det forventes, at der årligt bevilges hovedrengøring til cirka 1.700 borgere og at den årlige udgift til levering af hovedrengøring udgør cirka 1 mio. kroner. Udgiften afholdes på SO18 Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender høringsmaterialet til reviderede kvalitetsstandarder
at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for ydelsen hovedrengøring
at Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Bilag 1 - Oversigt over reviderede kvalitetsstandarder - 2021
  • Alle reviderede kvalitetsstandarder med rettelser