Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

85. Tilsynstema 2018

Sagsnr.: 00.15.00-A21-1-16 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Tilsynstema 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes Tilsynsenhed har i samarbejde med Sundhed og Ældre samt Handikap og Psykiatri udarbejdet oplæg til temaer for tilsyn 2018

Sagsfremstilling

Temaerne for tilsyn på plejecentre, daghjem, Rehabiliteringscenteret tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser omkring det kommunale tilsyn og gælder for en 2 årig periode.

Vedlagt i bilag 1 er en grafisk fremstilling af de temaer der kan indgå i Tilsynene og hvor de foreslåede temaer for 2018 placerer sig.

 

På Sundhed og Ældre området vil Tilsynet sammen med Cheferne for området foreslå at der følges op på tilsyn 2017, hvor Værdighedspolitikken kom under lup i forhold til måltider og magtanvendelser. I år er Pårørende strategien kommet på banen og giver derfor god mening at tage med.

 

Derfor foreslår vi følgende temaer:

 • Pårørende strategi: Inddragelse af pårørende som ressourcer, forventningsafstemning, medinddragelse
 • Værdighedspolitikken: Kvalitet, koordinering, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

For friplejeboliger gælder desuden at tilsynet skal gennemgå certificering og kontrakter indgået med Herning Kommune.

 

For de tilbud i Handikap og Psykiatri, der er omfattet af kommunalt tilsyn gælder de valgte emner for 3 år, da der her er gradueret tilsyn. Det graduerede tilsyn betyder, at halvdelen af tilbuddene får tilsyn i 2018 og resten i 2019. I 2020 vil der være opfølgning på de gennemførte tilsyn såfremt, der er tilbud, der ikke opnår et tilfredsstillende resultat. I HOP er der fortsat fokus på sammenhæng mellem visiterede ydelser og det borgeren modtager. Da der lovgivningsmæssigt ikke er særlige krav til de kommunale tilsyn inden for aktivitets og samværstilbud, vælges temaer, der har til opgave at understøtte udvikling af de indsatsområder, der i forvejen iværksættes i HOP.

 

Derfor foreslår vi følgende tema:

 • Sammenhæng mellem bestilling og udførelse - med udgangspunkt i Borgerens vej gennem systemet
 • Kvaliteten af den koordinering der foregår mellem de forskellige aktører på borgerens vej

 

For tilsyn med specialundervisning med voksne gælder, at det er bestemmelserne i lovgivningen omkring tilsyn med disse tilbud der følges, herunder at kontrakter indgået med Herning Kommune overholdes.

 

Afd. leder for Tilsynsenheden Pia Strandbygaard deltager i mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de valgte emner for kommunalt tilsyn godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Tilsynscirklen 2018
 

86. Ansøgninger til rest-innovationspuljen 2017

Sagsnr.: 27.15.12-S49-2-17 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgninger til rest-innovationspuljen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, § 18, kan Herning Kommune hvert år uddele midler til frivilligt socialt arbejde.

 

En del af § 18-midlerne reserveres til den såkaldte innovationspulje. Der er i alt 350.000 kr. til fordeling i innovationspuljen for 2017. Der er tidligere blevet uddelt 42.000 kr. fra puljen, som godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2016, pkt. 124. Samtidig blev 150.000 kr. overført til fordeling i Hovedpuljen.

 

Hermed fremlægges forslag til fordeling af §18-innovationspuljen for 2017. Beløbet til fordeling er 158.000 kr.

Sagsfremstilling

§18-innovationspuljen udgør en andel af de §18-puljemidler, som Herning Kommune afsætter hvert år med det formål at støtte frivilligt socialt arbejde.

 

Formålet med §18-innovationspuljen er at skabe udvikling af det frivillige sociale arbejde gennem nye samarbejdsformer.

 

Midlerne i §18-innovationspuljen skal bruges til at:

 • udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
 • skabe nye samarbejdsrelationer
 • udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillige arbejde
 • nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldighed i tilbud til målgrupperne i frivillighedspolitikken.

 
For at kunne komme i betragtning til at kunne ansøge om midler fra §18-innovationspuljen er det et krav, at der skal være mindst to parter om ansøgningen. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område, og medansøgeren kan enten være offentlig, privat eller en forening. Hovedansøgeren skal yde en indsats over for mindst én af målgrupperne i frivillighedspolitikken: ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge mm.).

 

§18-innovationspuljen er underlagt de samme tilskudsregler som resten af §18-midlerne. Der gives således ikke tilskud til løn, lokaler samt bespisning og enkeltstående arrangementer.

 

Der er indkommet 6 ansøgninger til innovationsrestpuljen, og der er i alt ansøgt om 308.160 kr. I bilag 1 er der en oversigt over ansøgningerne med en beskrivelse af ansøgere samt indholdet i ansøgningen.

 

Administrationen indstiller følgende fordeling af §18-rest-innovationspuljen:

 

 

Administrationen indstiller følgende:

Der resterer 16.000 kr., der foreslås overført til rest-puljen for 2017.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af rest-innovationspuljen for § 18-midlerne i 2017 og overfører 16.000 kr. til fordeling i hovedrest-puljen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Bilag 1 - Ansøgninger til rest - innovationspuljen 2017
 

87. Ansøgninger til rest-puljen 2017

Sagsnr.: 27.15.12-S49-2-17 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgninger til rest-puljen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Herning Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven. I 2017 kan der samlet fordeles 3.287.760 kr. Ansøgninger til hovedpuljen og innovationspuljen blev drøftet den 9. december 2016. Der fremlægges forslag til fordeling af restpuljen for 2017.

 

Sagsfremstilling

§ 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde uddeles efter principperne i Herning Kommunes Frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder. Der er modtaget i alt 35 ansøgninger til restpuljen. Der søges om i alt 561.893 kr. i restpuljen.

 

Den samlede økonomi for § 18 i 2017 er følgende:

 

 

I bilag 1 er der er kort beskrivelse af ansøgningerne med baggrundsoplysninger om foreningerne samt forslag til fordeling af § 18-hovedpuljen.

 

Forslag til fordeling af § 18-rest-innovationspuljen for 2017 fremsendes i anden sag på nærværende dagsorden.

 

Ved vurderingen af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter den enkelte forening søger midler til, hvor mange borgere i Herning Kommune, der vil få glæde af aktiviteterne samt foreningens økonomiske forhold (formue set i forhold til indtægter og udgifter pr. år).

 

Foreningerne skal vedlægge det seneste årsregnskab. Foreligger der ikke et årsregnskab, betinges udbetalingen af støtte af indlevering af et tilfredsstillende årsregnskab. Nye foreninger bliver bedt om at indsende et budget.

 

I vurderingen af ansøgerne til § 18-midlerne er der taget hensyn til, om den enkelte forening er godkendt til at kunne modtage midler under Folkeoplysningsloven, som hører under området for Kultur og Fritid. Foreninger, der er godkendt til at kunne komme i betragtning til midler under Folkeoplysningsloven, er således ikke kommet i betragtning til § 18 midlerne – også selvom de ved tidspunktet for fordelingen af § 18-hovedpuljen endnu ikke har modtaget midler under Folkeoplysningsloven.

 

I anden sag på dagsordenen er indstillet, at der fra innovationspuljen overføres 16.000 kr. til restpuljen. Det indstilles, at tre af ansøgningerne til rest-innovaitonspuljen kommer i betragtning til restpuljen, da begrundelsen for afslaget var manglende nytænkning (innovation), og at aktiviteterne kan betragtes som nye aktiviteter, der kan komme i betragtning til restpuljen.

 

Der ser således samlet 136.000 kr. til fordeling.

 

Administrationen indstiller til fordeling af midlerne som det fremgår af bilag 1.

 

Den endelige opgørelse over fordelingen af midlerne for 2017 bliver følgende:

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af restpuljen for § 18-midlerne i 2017.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Bilag 1 - ansøgning til restpuljen september 2017
 

88. Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi

Sagsnr.: 27.60.14-S00-1-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling til investering i velfærdsteknologi på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 1.000.000 kr. i 2017 til løft af livskvaliteten ved øget brug af velfærdsteknologi.

 

Beløbet anbefales anvendt til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologi med henblik på efterfølgende udbredelse i Sundhed og Ældre.

 

Processen anbefales tilrettelagt som prøvehandlinger, hvor udvalgte velfærdsteknologiske løsninger bliver afprøvet i en periode, hvorefter det vurderes, om den velfærdsteknologiske løsning skal opskaleres i Sundhed og Ældre.

 

Anlægsprojektet vil primært have fokus på følgende velfærdsteknologiske løsninger:

 • Telesundhed med anvendelse af allerede eksisterende it-løsninger i Herning Kommune.
  Det nære sundhedsvæsen udvikles ved bl.a. at anvende Herning Kommunes informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser for borgere i eget hjem.
 • Velfærdsteknologiske produkter i forbindelse med demensvenlig kommune.
  I demensrummet
  "personen med demens" er der bl.a. fokus på velfærdsteknologi og hjælpemidler med det formål at styrke trivsel og velbefindende hos borgere med demens. Prøvehandlingerne på området omfatter sansestimulerende pleje til borger med demens på plejecentre, i daghjem og i eget hjem.
 • Andre nyudviklede velfærdsteknologiske produkter, som vurderes at være relevante at afprøve i Sundhed og Ældre.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 532098 Velfærdsteknologi. Udgiften finansieres af rådighedsbeløbet på samme stednr. i 2017.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 532098 Velfærdsteknologi, i 2017,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

89. Hjemløsetælling 2017

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Hjemløsetælling 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hjemløsheden i Danmark vokser fortsat, viser den seneste kortlægning fra VIVE, der er det nye Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – en fusion af det tidligere KORA og SFI. Hjemløsheden er på landsplan steget med 8 procent i forhold til 2015 og antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år er fordoblet.

 

I Herning Kommune har der derimod været et kraftigt fald i antallet af hjemløse på 42 procent fra 178 borgere i 2015 til 104 borgere i 2017. For de unge under 25 år er hjemløsheden samtidig faldet fra 39 borgere i 2015 til 24 borgere i 2017, svarende til knapt 40 procent.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i mange år vedholdende arbejdet på at hjælpe socialt udsatte borger ud af hjemløshed. Hjemløstællingen for 2017 viser nu, at indsatsen er den rigtige.

 

Hjemløsetællingen er siden 2009 blevet foretaget hver 2. andet år i uge 6. Herning Kommune har indtil i år set stigende tal på området - og primært på unge-området har udfordringen været stor.

 

Der kan ikke peges på én bestemt indsats, men bevidste valg af flere anerkendte faglige metoder. Herning Kommune har siden 2010 været en del af den nationale hjemløsestrategi og tilbage i 2014 vedtog Social og Sundhedsudvalget en udsattestrategi for Herning Kommune, hvor der blev sat retning med nogle klare mål. Vi er ikke i mål endnu, men indsats har tydelige positive effekter. Der har i hele perioden været et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og erfaringsudveksling med andre kommuner i netværket. Dette samarbejde har givet os en række værktøjer og erfaringer til både samarbejde og koordinering mellem de mange aktører på området.

 

Det drejer sig både om samarbejdet internt i kommunen, med eksterne aktører/leverandører, men også i forhold til boligselskaberne i kommunen, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Det helt centrale omdrejningspunkt er de principper, der ligger i tilgangen ’Housing First’, som bygger på internationale erfaringer. Boligen er en helt afgørende forudsætning for at hverdagen kan hænge sammen. Først når boligen er på plads, er det muligt give den optimale socialfaglige støtte til bl.a. at få styr på økonomien, misbruget, fastholde arbejde og ikke mindst knytte sociale kontakter. Det kræver vedholdenhed i støtteindsatsen overfor borgeren, men løsningen ligger samtidig i at give borgeren de korrekte værktøjer til at kunne klare sig selv. 

 

Særligt hæfter administrationen sig ved, at hjemløstallet for unge er faldet. Der er ingen tvivl om, at den særligt målrettede indsats vi har haft i projektet ”Støt ung til bolig” er en væsentlig del af forklaringen. De metoder vi har lært og anvendt, samt de erfaringer vi har fået i dette projekt, vil nu blive forsøgt forankret i den indsats vi har omkring de unge i kommunen.

 

En sådan positiv måling afføder samtidig en nysgerrighed på hvilke parametrer, der har haft den afgørende betydning i den positive udvikling. Derfor vil vi iværksætte en nærmere gennemgang af resultaterne og samtidig forsøge at få et yderligere datamateriale fra VIVE. Dette arbejde vil foregå i tæt samarbejde med de relevante samarbejdspartnere på tværs af kommunens afdelinger og aktører.

 

Der er vedhæftet uddrag af rapporten, der i sin helhed kan læses via www.vive.dk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Hjemløsetælling 2017 - uddrag af rapport
 

90. Masterplan for udsatteområdet

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Masterplan for udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med møde regnskabsaflæggelsen for 2016 fremkom der i februar 2017 et politisk ønske omkring en analyse af det samlede udsatteområde i Herning Kommune, hvor der bl.a. blev foretaget en benchmarking og hvor der samtidig blev set på den organisatoriske opbygning af området.

 

Vores styringsmæssige og organisatoriske muligheder er dog særdeles begrænset af lovgivningen på området, idet loven ikke giver kommunen muligheder for at bestemme hverken antal af forsorgshjem i kommunen og ej heller hvilke faglige metodikker der anvendes på de forsorgshjem mv., der er i kommunen. Disse tilbud bliver alene godkendt ud fra Socialtilsynets objektive kriterier uden hensyntagen til den eksisterende tæthed af tilbud på området. Vi kan derfor ikke afvise at den tæthed af forsorgshjem mv. og tilgængelighed på bl.a. væresteder kan have en effekt i forhold til tilstrømning af udsatte borgere fra andre dele af landet. Samtidig har vi helt særegent flere bofællesskaber, der tilbyder husly og hjælp ud fra andre tilgange end de metoder vi anvender i Herning Kommune.

 

Anbefalingerne i det følgende bliver derfor mere nuancerede - og ikke et ”enten eller”.

Sagsfremstilling

Hele formålet med en masterplan på området udspringer af det faktum, at Herning Kommune gennem de seneste år har konstateret at udgifterne er på et niveau, der ikke umiddelbart kan forklares ud fra den befolkningsmæssige sammensætning. Ved en sammenligning på tværs af kommunerne i Danmark, så ligger Herning Kommune markant over den gennemsnitlige udgift pr. indbygger (2016: 68 % højere end landsgennemsnittet) for så vidt angår udgifterne til forsorgshjem mv.

 

Masterplanen er bygget op omkring følgende overskrifter:

 

 • Målgruppen - social udsatte
 • Mål for udsatteområdet
 • Incitamentsstrukturer
 • Status og nuværende indsatser på udsatteområdet
 • Afslutning og anbefalinger - mulige tiltag for de udsatte borgere

 

Masterplanens anbefalinger forsøges at tage afsæt i borgerens behov, hvorfor det isoleret set ikke vil være muligt for alene Handicap og Psykiatri og lave den afgørende forskel. Vi skal fortsat tænke på tværs med øvrige afdelinger og derigennem skabe bedre borgerforløb, så den udsatte borger i videst muligt omfang undgår at blive fanget i "elendighedens karrierevej".

 

Anbefalingerne er i overskrifter følgende:

 • At vi igennem en analyse af Hjemløsetællingen 2017 får yderligere vished om der er enkelte initiativer, der virker bedre end andre
 • At vi deltager aktivt i et casestudie i efteråret 2017 initieret af Socialstyrelsen og understøttet af Rambøll. Her opnås dybdegående viden om hvordan implementeringen af Housing First og bostøttemetoderne forløber, herunder forskellige aktørers berøring og erfaringer med indsatsen
 • At det forstærkede samarbejde med beskæftigelsesafdelingen fortsætter og at vi sammen har fokus på de positive virkninger omkring fremskudt indsats - specielt blandt de unge
 • At fokus fastholdes fra Hjemløseteamet med et forsøg med ændret ydelsessammensætning, hvor det er muligt med en uvisiteret og fremskudt støtteindsats
 • At kommunen fastholder ønsket om yderligere billigere boliger - både sammen med boligselskaber og via sociale partnerskaber
 • At der tages initiativ til, at få tegnet det fulde billede af frivillige tilbud til udsatte borgere i kommunen - og derigennem søge konsensus om indsatsområder, herunder at der samtidig opstilles klare betingelser for anvendelse af ansøgte §18-midler.
 • At der i forbindelse med et muligt nybyggeri i Bethaniagade indtænkes miljøer, der understøtter den socialfaglige tilgang. Retænke det eksisterende tilbud, bl.a. i forhold til socialfagligt indhold, målgruppe og åbningstider.

 

Hjemløseproblematikken bør generelt forstås i et forebyggelsesperspektiv, der går på tværs af forvaltninger, og ikke kun vedrører Social- og Sundhedsforvaltningens indsatser.

 

Børne- og Socialminister Mai Mercado har varslet, at hun vil komme med en ny hjemløseplan her i efteråret 2017, som blandt andet vil handle om mere fleksible tilbud på herbergerne. Denne plan vil vi naturligvis følge tæt, men vi har i Herning Kommune et godt fundament og ikke mindst en vilje til at gøre noget for de socialt udsatte borgere.

 

Vi er dog samtidig fuldt ud opmærksomme på, at vi som kommune ikke kan lykkedes alene, men at det kræver et nært samarbejde med både interne og eksterne aktører på området.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at masterplanens indhold og anbefalinger drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Anbefalingerne i masterplanen blev tiltrådt.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at drøfte sagen løbende.

 

René Frahm Jørgensen deltog i sagens behandling.

Bilag

 • Masterplan for udsatteområdet
 

91. Evaluering af Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Evaluering af Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 25. april 2017 kommissorium for evaluering af Handleplan 2015. Resultatet af evalueringen foreligger nu. 

Sagsfremstilling

Evalueringen af Handleplan 2015 tager stilling til 4 centrale spørgsmål:

 

 • Har Handleplan 2015 bidraget til balance i budgetterne på handicap- og psykiatriområdet?
 • Har styringsmodellen givet større driftsmæssigt ansvar på tværs af de decentrale enheder?
 • Er der et større fælles ansvar for økonomien, og er samarbejdet omkring borgerne styrket?
 • Er der mulige sammenhænge mellem sygefravær og personaleomsætning, når udviklingen sammenholdes med implementeringen af Handleplan 2015?

 

Spørgsmålene besvares i følgende centrale konklusioner (uddrag af den samlede konklusion):

 • I foråret 2016 blev der gennemført besparelser med afskedigelse af 39 medarbejdere. Det har bidraget til budgetbalancen i 2016.
 • Der er internt i den administrative organisation skabt større fælles forståelse for de økonomiske og faglige udfordringer på området.
 • Der er ingen endelig politisk stillingtagen til kapacitetsudfordringen. Det betyder manglende fleksibilitet i tilrettelægning af tilbud og meromkostninger ved tilkøb af tilbud udenfor kommunen.
 • Etablering af større organisatoriske enheder har inden for de enkelte enheder betydet større fleksibilitet og sammenhæng i opgaveløsningen. Ledelsesmæssige omprioriteringer af ressourcer lader sig nemmere gøre, både økonomisk og personalemæssigt.
 • Samlet set påvirker Handleplan 2015 både incitamenterne positivt og negativt. Ledelse og kolleger fylder mere, og der er opnået større indsigt, hvilket hovedsageligt opfattes positivt.
  Omvendt oplever mange decentrale ledere, at det er demotiverende, at deres autonomi er indskrænket. Flere føler også, at de har fået ansvaret for det samlede budget uden ret stor mulighed for at påvirke resultatet. Endelig bliver de decentrale lederes egen økonomiske ansvarlighed sat på prøve, når lederne (særligt på i handicapområdet) er nødt til at arbejde med de røde tal i resultatområdet.
 • Sygefraværet stiger markant i 2016 og det er fortsat i 2017. Besparelserne har givet en række negative følgevirkninger for medarbejderne. Sammenhængen mellem besparelser i 2016 og stigning i sygefravær er tydelig. En stigning i sygefraværet på 2 procentpoint fra 2014 til 2017 svarer til et tab på 4,5 mio. kr. eller ca. 12 årsværk, beregnet ud fra lønsummen. Handicap og Psykiatri har på 1½ år bevæget sig fra at have en relativt lav sygefraværsprocent, til en høj sygefraværsprocent i Herning Kommune. Udviklingen i sygefraværet følges tæt, og der er ledelsesmæssigt taget hånd om de arbejdspladser, hvor stigningen har været størst. Der er i forvaltningen forventning om, at sygefraværet igen vil falde i løbet af 2017.
 • Personaleomsætningen er øget fra 13,4 i 2015 til 19,8% i 2017. Stigningen skyldes afskedigelser i 2016 med gennemslag til 2017, men niveauet er under gennemsnittet for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evaluering af Handleplan 2015 tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udtalelse fra medarbejdersiden i SektorMED i Handicap og Psykiatri blev uddelt på mødet.

 

Evalueringen blev taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker nøje at følge udviklingen i arbejdet med handleplanen herunder sygefraværet.

 

Anne Marie Christensen ønskede protokolleret, at hun er bekymret for udviklingen.

Bilag

 • Evaluering af Handleplan 2015 SOS 20 SEP 2017
 • Kommissorium for evaluering af Handleplan 2015
 

92. Projektafslutning - Støt Unge til Bolig

Sagsnr.: 27.00.00-G01-42-14 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Projektafslutning - Støt Unge til Bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Larsen

Sagsresume

Med forankring i Hjemløseteamet, har Handicap og Psykiatri i perioden august 2014 – september 2017 gennemført Projekt Støt Unge til Bolig, med det formål at nedbringe antallet af unge hjemløse.

 

Med et metodisk grundlag som Housing First, bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM), og "Samarbejdsmodellen – Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse", er der gennem projektet arbejdet mod helhedsorienterede og sammenhængende indsatser for unge hjemløse og unge i risiko herfor, samt en forebyggende og tidlig indsats for unge i risiko for hjemløshed.

 

I alt har 60 unge været tilknyttet Projekt Støt Unge til Bolig gennem projektperioden. Projektet afsluttes pr. 30. september 2017.

Sagsfremstilling

Med baggrund i SFI’s hjemløsetælling fra 2013, er der i perioden 2009-2013 sket en stigning i antallet af særligt unge hjemløse i Danmark. Hjemløsetællingen samt erfaringer fra hjemløsestrategien 2009-2013 peger på, at der er tale om en udsat gruppe af unge, som har en række problemer udover, at de mangler en bolig - og at der er behov for en koordineret og sammenhængende indsats, som er målrettet de unges særlige udfordringer og behov.

 

I aftalen om satspuljen 2014, har Regeringen og de øvrige satspuljepartier valgt at sætte fokus på en styrket indsats mod hjemløshed og som en del af det samlede initiativ "En styrket indsats mod hjemløshed – en ny Hjemløsestrategi" udmeldes en pulje målrettet unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed. Puljen En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats", udmeldes som en ansøgningspulje på i alt kr. 51,9 mio., med en projektperiode fra august 2014 til september 2017.

 

Det overordnede mål med initiativet, er at nedbringe antallet af unge i hjemløshed gennem:

 • En målrettet, helhedsorienteret og sammenhængende indsats til unge i hjemløshed og unge i risiko herfor, således at de unge i videst muligt omfang udvikler eller genvinder sine kompetencer og muligheder for at få en bolig samt fastholde bolig, netværk, uddannelse og beskæftigelse mv.
 • En styrket forebyggende og tidlig indsats til unge, som er i risiko for at blive hjemløse, hvor der sættes ind med målrettet støtte, inden problemerne vokser sig for store for den enkelte

 

Målgruppen for initiativet er 17-24 årige unge, som allerede er hjemløse eller som er i risiko for hjemløshed, og som er udsatte på en række områder som misbrug, psykiske lidelser, kriminalitet mv.

 

Metodisk i initiativet anvendes metoderne ”Samarbejdsmodellen – vejen til Uddannelse og beskæftigelse”, samt bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM), ligesom tilgangen Housing First anvendes

 

Med baggrund i den metodiske tilgang der i forvejen praktiseres på udsatteområdet i Herning Kommune, samt Handicap og Psykiatris Udsattestrategi, vurderes initiativet "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats", at ligge i naturlig forlængelse af den nuværende indsats.

 

Med politisk godkendelse i såvel Social- og Sundhedsudvalget, samt indgåelse af en forpligtende samarbejdsaftale mellem forvaltningerne Social, Sundhed og beskæftigelse, samt Børne- og Ungeområdet, ansøgte Herning Kommune om midler til at gennemføre et projekt, som led i initiativet.

 

Ansøgningen imødekommes med midler til gennemførelse af projektet, med i alt ca. 2,7 mio.kr.

 

Projektet oprettes under navnet Støt Unge til Bolig og forankres under Hjemløseteamet. Projektet gennemføres med en projektleder, samt en bostøttemedarbejder.

 

Visitationen til projektet er sket gennem projektlederen, og er primært kommet fra beskæftigelsesområdet, men også fra Handicap og Psykiatri, Center for Børn og Forebyggelse, og Misbrugscentret.

 

Gennem de unges forløb i projektet er der etableret en tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats omkring de unge, med løbende samarbejdsmøder/netværksmøder med deltagelse af den unges netværk, både professionel og private, og hvor den unges mål, ønsker og behov i centrum, med det formål at støtte den enkelte unge.

 

Gennem projektperioden har i alt 60 unge været tilknyttet projektet, herunder har 42 af de unge allerede været hjemløse, mens de resterende 18 har været i risiko for hjemløshed.

 

Projektets resultater:  

42 unge (ud af de samlede 60) er støttet til at opnå en stabil bolig, herunder er

 • 33 unge kommet i bolig/ny bolig i Herning Kommune
 • 9 er flyttet til anden kommune

 

Derudover er 5 unge støttet til at bevare den bolig de allerede havde, 4 unge valgt at tage ophold hos venner og familie i anden kommune - og de resterende 9 unge er fortsat hjemløse ved projektets afslutning.

 

Sideløbende med stabilisering af de unges boligsituation, er der også gennem projektperioden arbejdet med de unges udfordringer i form af misbrug, psykiske problematikker, kriminalitet, samt økonomi. Dette er sket for at støtte den unge til at blive i stand til at opnår uddannelse eller beskæftigelse.

 

Ved projektets ophør er 21 unge i uddannelse, enten ordinær eller støttet, mens 6 unge er kommet i ordinær beskæftigelse.

 

Projektet videreføres ikke i den nuværende form og de allerede indskrevne borgere er fordelt i andre eksisterende tilbud. Der har været drøftelser i styregruppen omkring fremtidig forankring, men der er i forbindelse med projektoverdragelse ikke oprettet en særskilt funktion i Beskæftigelse. Derimod er det forventningen, at der vil blive gjort god brug af erfaringerne i bl.a. den nye Ungevejledning i Beskæftigelse og i de frivillige organisationer, hvor der er god kontakt til den unge.

 

Økonomi

Der er ikke foretaget alternative beregninger, der kan tydeliggøre at arbejdsmetoderne i projektet også indebærer en økonomisk gevinst for samfundet. Der er dog ingen tvivl om, at resultaterne taler sit tydelige sprog i forhold til om det er et godt initiativ.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

René Frahm Jørgensen deltog i sagens behandling.

Bilag

 • Støt Unge til Bolig - endelig rapport
 

93. Handleplan for håndtering af udviklingen i særligt dyre enkeltsager

Sagsnr.: 27.00.00-G01-30-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Handleplan for håndtering af udviklingen i særligt dyre enkeltsager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 21. juni 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for en analyse af de særligt dyre enkeltsager på Handicap- og Psykiatriområdet. Analysen behandler strømmen af borgere, som på et tidspunkt i perioden januar 2013 – december 2016 har kostet kommunen mere end 125.000 kr. pr. måned, svarende til 1,5 mio. kr. pr. år. pr. borger.

 

Social- og Sundhedsudvalget tog analysen til efterretning, og anmodede Administrationen om at arbejde videre med mulige handlinger til håndtering af udviklingen med henblik på snarest stillingtagen i udvalget.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har uddybet handlemulighederne for håndtering af den fremtidige udvikling i særligt dyre enkeltsager i et notat. Notatet, der er vedlagt som bilag, beskriver

 

 • det juridiske grundlag for sagshåndteringen i hovedtræk.
 • igangværende landspolitiske tiltag til håndtering af særligt udsatte personer. 150 nye specialiserede socialpsykiatriske tilbud.
 • potentiale ved hjemtagelse af eksterne pladser
 • muligheden for en ekstern vurdering af de særligt dyre enkeltsager i Handicap og Psykiatri gennem VISO

 

Handleplan:

 

Administrationen vil undersøge mulighederne og potentialet for udnyttelse af de nye specialiserede socialpsykiatriske tilbud. Tilbuddene forventes etableret primo 2018.

Endvidere ønsker administrationen at gøre brug af muligheden for VISOS gennemgang og analyse af 5 eksempler på dyre enkeltsager. Gennemgangen skal danne grundlag for en vurdering af, om der er alternativer til de anvendte visitationsprincipper i Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at handleplanen godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Notat Handleplan særligt dyre enkeltsager sept
 

94. Status på frikommunenetværk og godkendelse af frikommunevedtægt vedrørende forsøg om tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter § 129

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status på frikommunenetværk og godkendelse af frikommunevedtægt vedrørende forsøg om tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter § 129

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget er af flere omgange, senest d. 30. maj 2017, blevet orienteret om frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, som Herning Kommune deltager i sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner.

 

Folketinget har d. 1. juli 2017 vedtaget forslag til ’lov om frikommunenetværk’, hvilket betyder, at frikommunerne nu har lovhjemmel til at afprøve forsøgene fra 1. ansøgningsrunde.

 

På baggrund af lovvedtagelsen har Børne- og Socialministeriet samt Ældreministeriet udsendt retningslinjer for en uddybning af de tidligere indsendte forsøgsansøgninger. Der er hermed krav om indsendelse af uddybende ansøgninger, før forsøgene kan sættes i gang.

 

Et andet krav er, at kommunerne på deres hjemmeside skal offentliggøre en frikommunevedtægt, som skal godkendes politisk, og herefter sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

De forskellige forsøg og ansøgningsrunder:

Herning Kommune ønsker at deltage i følgende forsøg fra 1. ansøgningsrunde:

 

 • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter Servicelovens (SEL) § 85. Forsøget muliggør, at borgere, der er visiteret til ydelser efter SEL § 85 kan tilkøbe yderligere af allerede visiterede ydelser eller af andre ydelser omfattet af denne lovbestemmelse.
 • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter SEL § 83. Forsøget muliggør, at borgere, der er visiteret til ydelser efter SEL § 83 kan tilkøbe yderligere af allerede visiterede ydelser eller af andre ydelser, omfattet af denne lovbestemmelse.
 • Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil. Forsøget muliggør afprøvning af bestemte teknologier, som alarmer, ved borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, der ikke modsætter sig anvendelsen heraf, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
 • Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud. Forsøget muliggør, at der kan ske optagelse i et bestemt botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.

 

Forsøgsdeltagelsen er behandlet i Sektor-MED og Forvaltnings-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Det er en forventning, at forsøgene fra 1. ansøgningsrunde kan opstarte og gå i drift i 4. kvartal 2017 eller senest fra d. 1. januar 2018.

 

Status på forsøgsansøgningerne fra 2. ansøgningsrunde, som blev sendt ind til Økonomi- og indenrigsministeriet d. 1. maj. 2017, er:

 

 • At forsøget Sammenhæng mellem Almenboligloven og Serviceloven delvist er imødekommet. Det vil sige, at der er dele i ansøgningen, som ministeriet ønsker at give lovhjemmel til og andre, hvor det ikke ønskes. Det er blandt andet i forhold til udvidet opsigelsesret i almene plejeboliger. Forsøget handler overordnet om, at kommunerne får mulighed for at fremleje almenboliger til borgere mod en nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne. Der er fokus på, at borgeren får bedre mulighed for at udvikle sig gennem botræningsforløb og på at opnå mest mulig selvstændighed.
 • At forsøget Glidende overgang til børne- og voksenparagraffer ikke er imødekommet. Der blev ansøgt om at få lovhjemmel til at anvende voksenparagrafferne til unge mellem 16-18 år og hermed at kunne forbedre overgangen fra barn til voksen.
 • At forsøget Mere sammenhængende forløb i psykiatrien delvist er imødekommet. Silkeborg Kommune er i dialog med Børne- og Socialministeriet og arbejder videre med dette forsøg, så det kommer til at indgå i den 3. ansøgningsrunde. Forsøget handler overordnet om at kunne skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, som får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

 

Vedrørende 3. og sidste ansøgningsrunde d. 1. november 2017 er netværket i gang med at udarbejde forsøgsansøgninger vedrørende:

 

 • MINI BPA (v. Favrskov Kommune)
 • Alarm på yderdøre (v. Herning Kommune)
 • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud (v. Herning Kommune)
 • Magtanvendelse – digital registrering (v. Herning Kommune)

 

Uddybende ansøgninger

I henhold til at leve op til ministeriernes krav og retningslinjer er der i frikommunenetværket udarbejdet en fælles uddybende ansøgning for hvert forsøg fra 1. ansøgningsrunde. Ansøgningerne indeholder blandt andet en uddybning af forsøgenes målgrupper og en beskrivelse af tilrettelæggelsen af forsøgene.

 

Ansøgningerne skal godkendes i netværkets styregruppe og herefter sendes til godkendelse i ministerierne. Til udvalgets orientering er ansøgninger vedlagt som bilag.

 

Frikommunevedtægt

Frikommunevedtægten, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved frikommuneforsøgenes opstart, giver borgerne information om de forsøg, som den enkelte frikommune deltager i.

 

Herning Kommune har i udarbejdelsen af vedtægten taget udgangspunkt i den disposition og skabelon, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har medsendt i ”bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.” fra d. 29. juni 2017.  

 

Vedtægten indeholder derfor både information om igangværende og afsluttede frikommuneforsøg, hvilket indebærer, at den løbende vil blive opdateret. Ved hvert forsøg er beskrevet: forsøgstitel, forsøgsperiode, forsøgsindhold, forsøgshjemmel og forsøgsbeslutninger. Hertil er der henvist til relevant forsøgsmateriale.

 

Vedtægten er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at   udvalget tager statussen til efterretning,

 

at   udvalget godkender indholdet i frikommunevedtægten,

 

at  udvalget godkender endeligt, at Herning Kommune deltager i forsøgene vedrørende tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter SEL § 129,

 

at   udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Frikommunevedtægt Herning Kommune
 • Uddybet ansøgning ang. forsøg med tilkøbsydelser til borgere, der er visiteret til ydelser efter § 83 i lov om social service
 • Tilkøbsydelser efter Servicelovens § 85
 • Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg
 • Kvalitetsstandard for pædagogisk ledsagelse
 • Udfordre anvendelsen af §129 om optagelse i botilbud
 

95. Godkendelse af huslejer 2018 for de kommunale ældreboliger

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Godkendelse af huslejer 2018 for de kommunale ældreboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budget år 2018. Forslag til husleje i de enkelte boligafdelinger forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har sendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 17 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boliger.

Tilsvarende har Danske Diakonhjem sendt forslag om huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum.

Forslagene til huslejer for 2018 fremgår af oversigten og til sammenligning vises de gennemsnitlige huslejer for 2017. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra -1,87% til 1,54%.

Afdeling:

Antal boliger

Husleje 2017

Husleje 2018

Brorsonsvej 14-18

48

4.999

4.999

Nørregade 30

82

4.996

4.996

Rosenlund

35

5.428

5.410

Baunetoften

12

4.735

4.735

Toftebo

65

5.326

5.326

Vesterled

86

5.625

5.625

Vestergade 100

12

4.618

4.618

Søglimt

50

6.216

6.295

Østertoft

4

4.551

4.572

Skovlyset

28

6.402

6.282

Rosenholm

38

7.356

7.347

Mosaikken

18

6.307

6.395

Lindegårdsvej 146

9

6.769

6.815

Lindegården

120

6.044

6.044

Lind Plejecenter

64

5.604

5.580

Fuglsangsø Centret

120

5.966

6.058

Rehabiliteringscentret

30

5.040

5.140

Birketoft

41

7.172

7.108 

Kildehøj

36

7.204

7.204 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2016, kendte regnskabstal for 2017 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL's skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 0,2 %, hvor KL's gennemsnitlige prisskøn fra 30. juni 2017 er 2,4 % fra 2017 til 2018.

De resterende reguleringer vedrører forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til vedligeholdelse, reguleringer af henlæggelser og over-/underskud tidligere år.

Godkendelsen af huslejerne vedr. kun de boliger, der er opført af Herning Kommune. I vedlagte bilag er til sammenligning medtaget huslejeniveauet på de boliger, der opført af boligforeninger og selvejende institutioner og er tilknyttet Herning Kommunes bofællesskaber og plejecentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslagene til huslejer for 2018 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Huslejer 2018 graf
 • Huslejer 2017 og 2018
 

96. Etablering af modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm

Sagsnr.: 00.00.00-A00-26-17 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Etablering af modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Handicap og Psykiatri skal etablere et dagtilbud til en ung pige, som har helt særlige behov for fysiske rammer og massiv personaledækning, men der er ingen ledig fysisk kapacitet. Handicapområdet ønsker derfor at etablere en modulløsning ved dagtilbuddet Kridthuset, Rosenholm. Den unge pige er 18 år, bor hjemme og afventer botilbudsplads. Hun kan ikke tilbydes en dagtilbudsplads i de eksisterende dagtilbud, da hun har brug for særlige hensyn til omgivelser.


Ved at etablere modulløsningen ved det eksisterende dagtilbud er der fordele i forhold til medarbejderressourceudnyttelse, arbejdsmiljøet og den faglige indsats, desuden vil etableringen af modulløsningen betyde mulighed for en mere fleksible tilbud til ander borger i dagtilbud.

 

Modulløsningen vil koste ca. 1400,- kr. pr. dag plus en årlig transportudgift på ca. 20.000 kr. eller ca. 500.000 kr. Alternativet til modulløsningen er et tilbud i Ikast-Brande Kommune til en dagspris på ca.2000,- kr. plus en årlig omkostning på ca. 200.000 kr. for kørsel. En samlet årlig omkostning på ca. 900.000 kr. Modulløsningen giver således en mindre udgift på ca. 400.000 kr. pr år. Samtidig er det en bedre løsning, som giver større fleksibilitet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har forsyningsforpligtigelsen og skal anvise et dagtilbud til den unge pige.

Det viste sig, at pigens massive behov for personalestøtte og særlige hensyn til de fysiske rammer og omgivelser betød, at hun ikke kunne tilbydes dagtilbudsplads i de eksisterende dagtilbud. Derfor har hun siden den 1. august modtaget et midlertidigt og alternativt sammensat dagtilbud i aflastningens lokaler, mens der afsøges andre muligheder.


Der er indhentet tilbud fra Ikast-Brande Kommune til en dagspris på ca. 2000,- kr. og kørselsomkostninger på ca. 200.000 kr. pr. år. Ikast-Brande vil kunne etablere tilbuddet med ca. 8 ugers varsel.


Der er samtidigt undersøgt fordele ved at etablere en modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm.


Modulløsningen vil give mulighed for at tilbyde pigen et billigere – og bedre – dagtilbud, fordi den tager hensyn til hendes særlige behov for rammer og omgivelser. Samtidigt giver den medarbejderne gode vilkår for at samarbejde med personalet i Kridthuset og i fællesskab arbejde på at bedre pigens sociale kompetencer i mindre og større sammenhænge, så indsatsen på sigt forventeligt kan blive mindre indgribende.


Desuden vil modulløsningen give mulighed for at omvisitere en ung pige, der i dag modtager dagtilbud på Tre Birke. Et tilbud hvor hun ikke trives godt, da hun har brug for rammer og omgivelser, der tilgodeser hendes særlige behov for skærmning. Dette kan ikke etableres på Tre Birke, hvorfor der skal findes et andet tilbud. De to unge piger kender hinanden og vil profitere af at få et tilbud sammen.


Omkostninger for etablering af modulløsning
Modulløsningen er midlertidig og i en periode på 36 måneder.
Der er etableringsomkostninger på ca. 230.000 kr.
Det indbefatter: Levering, montering, sokkel, tilslutning af el og vand og jordarbejde i forbindelse med montering.


Dertil kommer, at det vil koste ca. 40.000 kr. at få modulet demonteret.


Månedlige lejeudgifter: 13.500 kr.
Estimeret lys, vand og varmeudgifter på ca. 1500,- kr. pr. måned.
Det vil sige driftsudgifter på 180.000 kr. pr. år.


Etableringen af modulløsningen sker i samarbejde med Teknik og Miljø.


Tidsplan
Eftersom den unge pige i dag er i et midlertidigt og alternativt dagtilbud, er der brug for snarest at kunne flytte hende i andet tilbud.
Modulløsningen kan stå klar i løbet af uge 43.
Tilbuddet på Brande Å-center kan træde i kraft i uge 46.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med etablering af midlertidig modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm,
at udgiften afholdes på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

97. Priser 2018 for mad til borgere i eget hjem og døgnforplejning på plejecentre

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Priser 2018 for mad til borgere i eget hjem og døgnforplejning på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges nye priser på mad for 2018 til godkendelse.

Sagsfremstilling

I følge reglerne skal frit-valgs-prisen og døgnforplejning fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at priserne justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med prisen.

 

Det indstilles, at frit-valgs-priserne for borgere i eget hjem og døgnforplejning på plejecentre alene pris- og lønfremskrives fra 2017 til 2018. Dette begrundes i de store organisatoriske ændringer i Sundhed og Ændre med omlægning til leve-bo-køkkener på kommunens plejecentre. Omlægningerne har endvidere afsmittende effekt på centralkøkkenet på Brorsonsvej, som leverer frit valgs maden til borgere i eget hjem.

 

Frit valgs-mad - borger i eget hjem

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-regler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt.

 

Den tidligere beregnede frit-valgs-pris for udbragt mad ligger over den maksimale lovbestemte pris som reguleres årligt. Prisloftet i 2018 for udbragt mad er 53 kr. pr. hovedret inkl. udbringning.

 

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad. Den beregnede frit-valgs-pris for udbragt mad skal således udelukkende anvendes til fastsættelse af kommunens afregning med leverandørerne.

 

Tabel 1 viser frit-valgs-priser for 2018 for både almindelig, lille portion og diæt. Dette er i tråd med kvalitetsstandard på området.

 

 

 

 

Døgnforplejning - beboere på plejecentre

 

Tabel 2 viser døgnforplejningsprisen for 2018.  

 

Økonomi

Når organisationsændringerne i Madservice Herning er på plads og konsekvenserne er kendte, laves der en ny beregning på taksterne med henblik på at undersøge, om der er behov for at regulere taksterne.

 

Hvis genberegningen resulterer i en ændring i taksterne vil de blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Takstændringer i forhold til de private leverandører af mad til borgere i eget hjem kan foretages med 3 måneders varsel.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at priser for 2018 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

98. Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 27.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

 

Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i tæt dialog mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Derved er der skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og Regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet.

 

KKR Midtjylland har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 inklusiv bilag godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

Der er udvalgt to udviklingsområder, som kommunerne og Regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

 

 • Voksenhandicap - implementering af rammepapir
 • Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og Regionen skal udmønte en takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

 

Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for blandt andet finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2018 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter Handicaprådets høringssvar,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Handicaprådets høringssvar drøftet og tages til efterretning.

 

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Udkast til Rammeaftale 2018
 • Høringssvar fra Handicaprådet
 

99. Budgetbemærkninger 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetbemærkninger 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforslaget for 2018 er forelagt til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. september 2017 og i Byrådet den 19. september 2017.

Budgetbemærkningerne for Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges udvalget til orientering.

 

Sagsfremstilling

Med virkning fra budget 2018 tages en ny kontoplan i brug ved opgørelsen af de kommunale udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv. Baggrunden er, at det ikke er muligt ud fra den gældende autoriserede kontoplan direkte at udlede kommunernes udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.

 

Forslag til budgetbemærkninger for budget 2018 blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj. Bemærkningerne var dog udarbejdet efter den gældende kontoplan, da arbejdet med den nye budgetfordeling endnu ikke var afsluttet. Budgetbemærkningerne til brug ved 1. behandlingen er udarbejdet efter den nye kontoplan. De forelægges derfor Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Budgetbemærkninger 2018 - SO 18 03.09.
 • Budgetbemærkninger 2018 - SO 13 03.09.
 

100. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

-

 

101. Lukket punkt

Sagsnr.: 27.12.00-G01-120-11 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Lukket punkt

 

102. Opsigelse af aftale

Sagsnr.: 27.42.00-P27-1-17 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Opsigelse af aftale

 

103. Aftalesag

Sagsnr.: 27.00.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Aftalesag

 

104. Lukket dagsordenspunkt

Sagsnr.: 27.15.12-S49-1-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Lukket dagsordenspunkt

 

105. Lukket dagsordenspunkt

Sagsnr.: 27.00.00-G01-30-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Lukket dagsordenspunkt

 

106. Personsag

Sagsnr.: 27.00.00-G01-74-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Personsag