Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

96. Etablering af modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm

Sagsnr.: 00.00.00-A00-26-17 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Etablering af modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Handicap og Psykiatri skal etablere et dagtilbud til en ung pige, som har helt særlige behov for fysiske rammer og massiv personaledækning, men der er ingen ledig fysisk kapacitet. Handicapområdet ønsker derfor at etablere en modulløsning ved dagtilbuddet Kridthuset, Rosenholm. Den unge pige er 18 år, bor hjemme og afventer botilbudsplads. Hun kan ikke tilbydes en dagtilbudsplads i de eksisterende dagtilbud, da hun har brug for særlige hensyn til omgivelser.


Ved at etablere modulløsningen ved det eksisterende dagtilbud er der fordele i forhold til medarbejderressourceudnyttelse, arbejdsmiljøet og den faglige indsats, desuden vil etableringen af modulløsningen betyde mulighed for en mere fleksible tilbud til ander borger i dagtilbud.

 

Modulløsningen vil koste ca. 1400,- kr. pr. dag plus en årlig transportudgift på ca. 20.000 kr. eller ca. 500.000 kr. Alternativet til modulløsningen er et tilbud i Ikast-Brande Kommune til en dagspris på ca.2000,- kr. plus en årlig omkostning på ca. 200.000 kr. for kørsel. En samlet årlig omkostning på ca. 900.000 kr. Modulløsningen giver således en mindre udgift på ca. 400.000 kr. pr år. Samtidig er det en bedre løsning, som giver større fleksibilitet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har forsyningsforpligtigelsen og skal anvise et dagtilbud til den unge pige.

Det viste sig, at pigens massive behov for personalestøtte og særlige hensyn til de fysiske rammer og omgivelser betød, at hun ikke kunne tilbydes dagtilbudsplads i de eksisterende dagtilbud. Derfor har hun siden den 1. august modtaget et midlertidigt og alternativt sammensat dagtilbud i aflastningens lokaler, mens der afsøges andre muligheder.


Der er indhentet tilbud fra Ikast-Brande Kommune til en dagspris på ca. 2000,- kr. og kørselsomkostninger på ca. 200.000 kr. pr. år. Ikast-Brande vil kunne etablere tilbuddet med ca. 8 ugers varsel.


Der er samtidigt undersøgt fordele ved at etablere en modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm.


Modulløsningen vil give mulighed for at tilbyde pigen et billigere – og bedre – dagtilbud, fordi den tager hensyn til hendes særlige behov for rammer og omgivelser. Samtidigt giver den medarbejderne gode vilkår for at samarbejde med personalet i Kridthuset og i fællesskab arbejde på at bedre pigens sociale kompetencer i mindre og større sammenhænge, så indsatsen på sigt forventeligt kan blive mindre indgribende.


Desuden vil modulløsningen give mulighed for at omvisitere en ung pige, der i dag modtager dagtilbud på Tre Birke. Et tilbud hvor hun ikke trives godt, da hun har brug for rammer og omgivelser, der tilgodeser hendes særlige behov for skærmning. Dette kan ikke etableres på Tre Birke, hvorfor der skal findes et andet tilbud. De to unge piger kender hinanden og vil profitere af at få et tilbud sammen.


Omkostninger for etablering af modulløsning
Modulløsningen er midlertidig og i en periode på 36 måneder.
Der er etableringsomkostninger på ca. 230.000 kr.
Det indbefatter: Levering, montering, sokkel, tilslutning af el og vand og jordarbejde i forbindelse med montering.


Dertil kommer, at det vil koste ca. 40.000 kr. at få modulet demonteret.


Månedlige lejeudgifter: 13.500 kr.
Estimeret lys, vand og varmeudgifter på ca. 1500,- kr. pr. måned.
Det vil sige driftsudgifter på 180.000 kr. pr. år.


Etableringen af modulløsningen sker i samarbejde med Teknik og Miljø.


Tidsplan
Eftersom den unge pige i dag er i et midlertidigt og alternativt dagtilbud, er der brug for snarest at kunne flytte hende i andet tilbud.
Modulløsningen kan stå klar i løbet af uge 43.
Tilbuddet på Brande Å-center kan træde i kraft i uge 46.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med etablering af midlertidig modulløsning ved Kridthuset, Rosenholm,
at udgiften afholdes på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.