Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

93. Handleplan for håndtering af udviklingen i særligt dyre enkeltsager

Sagsnr.: 27.00.00-G01-30-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Handleplan for håndtering af udviklingen i særligt dyre enkeltsager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 21. juni 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for en analyse af de særligt dyre enkeltsager på Handicap- og Psykiatriområdet. Analysen behandler strømmen af borgere, som på et tidspunkt i perioden januar 2013 – december 2016 har kostet kommunen mere end 125.000 kr. pr. måned, svarende til 1,5 mio. kr. pr. år. pr. borger.

 

Social- og Sundhedsudvalget tog analysen til efterretning, og anmodede Administrationen om at arbejde videre med mulige handlinger til håndtering af udviklingen med henblik på snarest stillingtagen i udvalget.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har uddybet handlemulighederne for håndtering af den fremtidige udvikling i særligt dyre enkeltsager i et notat. Notatet, der er vedlagt som bilag, beskriver

 

  • det juridiske grundlag for sagshåndteringen i hovedtræk.
  • igangværende landspolitiske tiltag til håndtering af særligt udsatte personer. 150 nye specialiserede socialpsykiatriske tilbud.
  • potentiale ved hjemtagelse af eksterne pladser
  • muligheden for en ekstern vurdering af de særligt dyre enkeltsager i Handicap og Psykiatri gennem VISO

 

Handleplan:

 

Administrationen vil undersøge mulighederne og potentialet for udnyttelse af de nye specialiserede socialpsykiatriske tilbud. Tilbuddene forventes etableret primo 2018.

Endvidere ønsker administrationen at gøre brug af muligheden for VISOS gennemgang og analyse af 5 eksempler på dyre enkeltsager. Gennemgangen skal danne grundlag for en vurdering af, om der er alternativer til de anvendte visitationsprincipper i Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at handleplanen godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Notat Handleplan særligt dyre enkeltsager sept