Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

98. Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 27.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

 

Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i tæt dialog mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Derved er der skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og Regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet.

 

KKR Midtjylland har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 inklusiv bilag godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

Der er udvalgt to udviklingsområder, som kommunerne og Regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

 

  • Voksenhandicap - implementering af rammepapir
  • Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og Regionen skal udmønte en takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

 

Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for blandt andet finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2018 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter Handicaprådets høringssvar,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Handicaprådets høringssvar drøftet og tages til efterretning.

 

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Udkast til Rammeaftale 2018
  • Høringssvar fra Handicaprådet