Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

92. Projektafslutning - Støt Unge til Bolig

Sagsnr.: 27.00.00-G01-42-14 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Projektafslutning - Støt Unge til Bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Larsen

Sagsresume

Med forankring i Hjemløseteamet, har Handicap og Psykiatri i perioden august 2014 – september 2017 gennemført Projekt Støt Unge til Bolig, med det formål at nedbringe antallet af unge hjemløse.

 

Med et metodisk grundlag som Housing First, bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM), og "Samarbejdsmodellen – Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse", er der gennem projektet arbejdet mod helhedsorienterede og sammenhængende indsatser for unge hjemløse og unge i risiko herfor, samt en forebyggende og tidlig indsats for unge i risiko for hjemløshed.

 

I alt har 60 unge været tilknyttet Projekt Støt Unge til Bolig gennem projektperioden. Projektet afsluttes pr. 30. september 2017.

Sagsfremstilling

Med baggrund i SFI’s hjemløsetælling fra 2013, er der i perioden 2009-2013 sket en stigning i antallet af særligt unge hjemløse i Danmark. Hjemløsetællingen samt erfaringer fra hjemløsestrategien 2009-2013 peger på, at der er tale om en udsat gruppe af unge, som har en række problemer udover, at de mangler en bolig - og at der er behov for en koordineret og sammenhængende indsats, som er målrettet de unges særlige udfordringer og behov.

 

I aftalen om satspuljen 2014, har Regeringen og de øvrige satspuljepartier valgt at sætte fokus på en styrket indsats mod hjemløshed og som en del af det samlede initiativ "En styrket indsats mod hjemløshed – en ny Hjemløsestrategi" udmeldes en pulje målrettet unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed. Puljen En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats", udmeldes som en ansøgningspulje på i alt kr. 51,9 mio., med en projektperiode fra august 2014 til september 2017.

 

Det overordnede mål med initiativet, er at nedbringe antallet af unge i hjemløshed gennem:

  • En målrettet, helhedsorienteret og sammenhængende indsats til unge i hjemløshed og unge i risiko herfor, således at de unge i videst muligt omfang udvikler eller genvinder sine kompetencer og muligheder for at få en bolig samt fastholde bolig, netværk, uddannelse og beskæftigelse mv.
  • En styrket forebyggende og tidlig indsats til unge, som er i risiko for at blive hjemløse, hvor der sættes ind med målrettet støtte, inden problemerne vokser sig for store for den enkelte

 

Målgruppen for initiativet er 17-24 årige unge, som allerede er hjemløse eller som er i risiko for hjemløshed, og som er udsatte på en række områder som misbrug, psykiske lidelser, kriminalitet mv.

 

Metodisk i initiativet anvendes metoderne ”Samarbejdsmodellen – vejen til Uddannelse og beskæftigelse”, samt bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM), ligesom tilgangen Housing First anvendes

 

Med baggrund i den metodiske tilgang der i forvejen praktiseres på udsatteområdet i Herning Kommune, samt Handicap og Psykiatris Udsattestrategi, vurderes initiativet "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats", at ligge i naturlig forlængelse af den nuværende indsats.

 

Med politisk godkendelse i såvel Social- og Sundhedsudvalget, samt indgåelse af en forpligtende samarbejdsaftale mellem forvaltningerne Social, Sundhed og beskæftigelse, samt Børne- og Ungeområdet, ansøgte Herning Kommune om midler til at gennemføre et projekt, som led i initiativet.

 

Ansøgningen imødekommes med midler til gennemførelse af projektet, med i alt ca. 2,7 mio.kr.

 

Projektet oprettes under navnet Støt Unge til Bolig og forankres under Hjemløseteamet. Projektet gennemføres med en projektleder, samt en bostøttemedarbejder.

 

Visitationen til projektet er sket gennem projektlederen, og er primært kommet fra beskæftigelsesområdet, men også fra Handicap og Psykiatri, Center for Børn og Forebyggelse, og Misbrugscentret.

 

Gennem de unges forløb i projektet er der etableret en tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats omkring de unge, med løbende samarbejdsmøder/netværksmøder med deltagelse af den unges netværk, både professionel og private, og hvor den unges mål, ønsker og behov i centrum, med det formål at støtte den enkelte unge.

 

Gennem projektperioden har i alt 60 unge været tilknyttet projektet, herunder har 42 af de unge allerede været hjemløse, mens de resterende 18 har været i risiko for hjemløshed.

 

Projektets resultater:  

42 unge (ud af de samlede 60) er støttet til at opnå en stabil bolig, herunder er

  • 33 unge kommet i bolig/ny bolig i Herning Kommune
  • 9 er flyttet til anden kommune

 

Derudover er 5 unge støttet til at bevare den bolig de allerede havde, 4 unge valgt at tage ophold hos venner og familie i anden kommune - og de resterende 9 unge er fortsat hjemløse ved projektets afslutning.

 

Sideløbende med stabilisering af de unges boligsituation, er der også gennem projektperioden arbejdet med de unges udfordringer i form af misbrug, psykiske problematikker, kriminalitet, samt økonomi. Dette er sket for at støtte den unge til at blive i stand til at opnår uddannelse eller beskæftigelse.

 

Ved projektets ophør er 21 unge i uddannelse, enten ordinær eller støttet, mens 6 unge er kommet i ordinær beskæftigelse.

 

Projektet videreføres ikke i den nuværende form og de allerede indskrevne borgere er fordelt i andre eksisterende tilbud. Der har været drøftelser i styregruppen omkring fremtidig forankring, men der er i forbindelse med projektoverdragelse ikke oprettet en særskilt funktion i Beskæftigelse. Derimod er det forventningen, at der vil blive gjort god brug af erfaringerne i bl.a. den nye Ungevejledning i Beskæftigelse og i de frivillige organisationer, hvor der er god kontakt til den unge.

 

Økonomi

Der er ikke foretaget alternative beregninger, der kan tydeliggøre at arbejdsmetoderne i projektet også indebærer en økonomisk gevinst for samfundet. Der er dog ingen tvivl om, at resultaterne taler sit tydelige sprog i forhold til om det er et godt initiativ.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

René Frahm Jørgensen deltog i sagens behandling.

Bilag

  • Støt Unge til Bolig - endelig rapport