Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

94. Status på frikommunenetværk og godkendelse af frikommunevedtægt vedrørende forsøg om tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter § 129

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status på frikommunenetværk og godkendelse af frikommunevedtægt vedrørende forsøg om tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter § 129

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget er af flere omgange, senest d. 30. maj 2017, blevet orienteret om frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, som Herning Kommune deltager i sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner.

 

Folketinget har d. 1. juli 2017 vedtaget forslag til ’lov om frikommunenetværk’, hvilket betyder, at frikommunerne nu har lovhjemmel til at afprøve forsøgene fra 1. ansøgningsrunde.

 

På baggrund af lovvedtagelsen har Børne- og Socialministeriet samt Ældreministeriet udsendt retningslinjer for en uddybning af de tidligere indsendte forsøgsansøgninger. Der er hermed krav om indsendelse af uddybende ansøgninger, før forsøgene kan sættes i gang.

 

Et andet krav er, at kommunerne på deres hjemmeside skal offentliggøre en frikommunevedtægt, som skal godkendes politisk, og herefter sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

De forskellige forsøg og ansøgningsrunder:

Herning Kommune ønsker at deltage i følgende forsøg fra 1. ansøgningsrunde:

 

 • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter Servicelovens (SEL) § 85. Forsøget muliggør, at borgere, der er visiteret til ydelser efter SEL § 85 kan tilkøbe yderligere af allerede visiterede ydelser eller af andre ydelser omfattet af denne lovbestemmelse.
 • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter SEL § 83. Forsøget muliggør, at borgere, der er visiteret til ydelser efter SEL § 83 kan tilkøbe yderligere af allerede visiterede ydelser eller af andre ydelser, omfattet af denne lovbestemmelse.
 • Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil. Forsøget muliggør afprøvning af bestemte teknologier, som alarmer, ved borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, der ikke modsætter sig anvendelsen heraf, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
 • Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud. Forsøget muliggør, at der kan ske optagelse i et bestemt botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.

 

Forsøgsdeltagelsen er behandlet i Sektor-MED og Forvaltnings-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Det er en forventning, at forsøgene fra 1. ansøgningsrunde kan opstarte og gå i drift i 4. kvartal 2017 eller senest fra d. 1. januar 2018.

 

Status på forsøgsansøgningerne fra 2. ansøgningsrunde, som blev sendt ind til Økonomi- og indenrigsministeriet d. 1. maj. 2017, er:

 

 • At forsøget Sammenhæng mellem Almenboligloven og Serviceloven delvist er imødekommet. Det vil sige, at der er dele i ansøgningen, som ministeriet ønsker at give lovhjemmel til og andre, hvor det ikke ønskes. Det er blandt andet i forhold til udvidet opsigelsesret i almene plejeboliger. Forsøget handler overordnet om, at kommunerne får mulighed for at fremleje almenboliger til borgere mod en nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne. Der er fokus på, at borgeren får bedre mulighed for at udvikle sig gennem botræningsforløb og på at opnå mest mulig selvstændighed.
 • At forsøget Glidende overgang til børne- og voksenparagraffer ikke er imødekommet. Der blev ansøgt om at få lovhjemmel til at anvende voksenparagrafferne til unge mellem 16-18 år og hermed at kunne forbedre overgangen fra barn til voksen.
 • At forsøget Mere sammenhængende forløb i psykiatrien delvist er imødekommet. Silkeborg Kommune er i dialog med Børne- og Socialministeriet og arbejder videre med dette forsøg, så det kommer til at indgå i den 3. ansøgningsrunde. Forsøget handler overordnet om at kunne skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, som får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

 

Vedrørende 3. og sidste ansøgningsrunde d. 1. november 2017 er netværket i gang med at udarbejde forsøgsansøgninger vedrørende:

 

 • MINI BPA (v. Favrskov Kommune)
 • Alarm på yderdøre (v. Herning Kommune)
 • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud (v. Herning Kommune)
 • Magtanvendelse – digital registrering (v. Herning Kommune)

 

Uddybende ansøgninger

I henhold til at leve op til ministeriernes krav og retningslinjer er der i frikommunenetværket udarbejdet en fælles uddybende ansøgning for hvert forsøg fra 1. ansøgningsrunde. Ansøgningerne indeholder blandt andet en uddybning af forsøgenes målgrupper og en beskrivelse af tilrettelæggelsen af forsøgene.

 

Ansøgningerne skal godkendes i netværkets styregruppe og herefter sendes til godkendelse i ministerierne. Til udvalgets orientering er ansøgninger vedlagt som bilag.

 

Frikommunevedtægt

Frikommunevedtægten, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved frikommuneforsøgenes opstart, giver borgerne information om de forsøg, som den enkelte frikommune deltager i.

 

Herning Kommune har i udarbejdelsen af vedtægten taget udgangspunkt i den disposition og skabelon, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har medsendt i ”bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.” fra d. 29. juni 2017.  

 

Vedtægten indeholder derfor både information om igangværende og afsluttede frikommuneforsøg, hvilket indebærer, at den løbende vil blive opdateret. Ved hvert forsøg er beskrevet: forsøgstitel, forsøgsperiode, forsøgsindhold, forsøgshjemmel og forsøgsbeslutninger. Hertil er der henvist til relevant forsøgsmateriale.

 

Vedtægten er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at   udvalget tager statussen til efterretning,

 

at   udvalget godkender indholdet i frikommunevedtægten,

 

at  udvalget godkender endeligt, at Herning Kommune deltager i forsøgene vedrørende tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter SEL § 129,

 

at   udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Frikommunevedtægt Herning Kommune
 • Uddybet ansøgning ang. forsøg med tilkøbsydelser til borgere, der er visiteret til ydelser efter § 83 i lov om social service
 • Tilkøbsydelser efter Servicelovens § 85
 • Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg
 • Kvalitetsstandard for pædagogisk ledsagelse
 • Udfordre anvendelsen af §129 om optagelse i botilbud