Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

97. Priser 2018 for mad til borgere i eget hjem og døgnforplejning på plejecentre

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Priser 2018 for mad til borgere i eget hjem og døgnforplejning på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges nye priser på mad for 2018 til godkendelse.

Sagsfremstilling

I følge reglerne skal frit-valgs-prisen og døgnforplejning fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at priserne justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med prisen.

 

Det indstilles, at frit-valgs-priserne for borgere i eget hjem og døgnforplejning på plejecentre alene pris- og lønfremskrives fra 2017 til 2018. Dette begrundes i de store organisatoriske ændringer i Sundhed og Ændre med omlægning til leve-bo-køkkener på kommunens plejecentre. Omlægningerne har endvidere afsmittende effekt på centralkøkkenet på Brorsonsvej, som leverer frit valgs maden til borgere i eget hjem.

 

Frit valgs-mad - borger i eget hjem

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-regler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt.

 

Den tidligere beregnede frit-valgs-pris for udbragt mad ligger over den maksimale lovbestemte pris som reguleres årligt. Prisloftet i 2018 for udbragt mad er 53 kr. pr. hovedret inkl. udbringning.

 

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad. Den beregnede frit-valgs-pris for udbragt mad skal således udelukkende anvendes til fastsættelse af kommunens afregning med leverandørerne.

 

Tabel 1 viser frit-valgs-priser for 2018 for både almindelig, lille portion og diæt. Dette er i tråd med kvalitetsstandard på området.

 

 

 

 

Døgnforplejning - beboere på plejecentre

 

Tabel 2 viser døgnforplejningsprisen for 2018.  

 

Økonomi

Når organisationsændringerne i Madservice Herning er på plads og konsekvenserne er kendte, laves der en ny beregning på taksterne med henblik på at undersøge, om der er behov for at regulere taksterne.

 

Hvis genberegningen resulterer i en ændring i taksterne vil de blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Takstændringer i forhold til de private leverandører af mad til borgere i eget hjem kan foretages med 3 måneders varsel.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at priser for 2018 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.