Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

91. Evaluering af Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Evaluering af Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 25. april 2017 kommissorium for evaluering af Handleplan 2015. Resultatet af evalueringen foreligger nu. 

Sagsfremstilling

Evalueringen af Handleplan 2015 tager stilling til 4 centrale spørgsmål:

 

 • Har Handleplan 2015 bidraget til balance i budgetterne på handicap- og psykiatriområdet?
 • Har styringsmodellen givet større driftsmæssigt ansvar på tværs af de decentrale enheder?
 • Er der et større fælles ansvar for økonomien, og er samarbejdet omkring borgerne styrket?
 • Er der mulige sammenhænge mellem sygefravær og personaleomsætning, når udviklingen sammenholdes med implementeringen af Handleplan 2015?

 

Spørgsmålene besvares i følgende centrale konklusioner (uddrag af den samlede konklusion):

 • I foråret 2016 blev der gennemført besparelser med afskedigelse af 39 medarbejdere. Det har bidraget til budgetbalancen i 2016.
 • Der er internt i den administrative organisation skabt større fælles forståelse for de økonomiske og faglige udfordringer på området.
 • Der er ingen endelig politisk stillingtagen til kapacitetsudfordringen. Det betyder manglende fleksibilitet i tilrettelægning af tilbud og meromkostninger ved tilkøb af tilbud udenfor kommunen.
 • Etablering af større organisatoriske enheder har inden for de enkelte enheder betydet større fleksibilitet og sammenhæng i opgaveløsningen. Ledelsesmæssige omprioriteringer af ressourcer lader sig nemmere gøre, både økonomisk og personalemæssigt.
 • Samlet set påvirker Handleplan 2015 både incitamenterne positivt og negativt. Ledelse og kolleger fylder mere, og der er opnået større indsigt, hvilket hovedsageligt opfattes positivt.
  Omvendt oplever mange decentrale ledere, at det er demotiverende, at deres autonomi er indskrænket. Flere føler også, at de har fået ansvaret for det samlede budget uden ret stor mulighed for at påvirke resultatet. Endelig bliver de decentrale lederes egen økonomiske ansvarlighed sat på prøve, når lederne (særligt på i handicapområdet) er nødt til at arbejde med de røde tal i resultatområdet.
 • Sygefraværet stiger markant i 2016 og det er fortsat i 2017. Besparelserne har givet en række negative følgevirkninger for medarbejderne. Sammenhængen mellem besparelser i 2016 og stigning i sygefravær er tydelig. En stigning i sygefraværet på 2 procentpoint fra 2014 til 2017 svarer til et tab på 4,5 mio. kr. eller ca. 12 årsværk, beregnet ud fra lønsummen. Handicap og Psykiatri har på 1½ år bevæget sig fra at have en relativt lav sygefraværsprocent, til en høj sygefraværsprocent i Herning Kommune. Udviklingen i sygefraværet følges tæt, og der er ledelsesmæssigt taget hånd om de arbejdspladser, hvor stigningen har været størst. Der er i forvaltningen forventning om, at sygefraværet igen vil falde i løbet af 2017.
 • Personaleomsætningen er øget fra 13,4 i 2015 til 19,8% i 2017. Stigningen skyldes afskedigelser i 2016 med gennemslag til 2017, men niveauet er under gennemsnittet for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evaluering af Handleplan 2015 tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udtalelse fra medarbejdersiden i SektorMED i Handicap og Psykiatri blev uddelt på mødet.

 

Evalueringen blev taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker nøje at følge udviklingen i arbejdet med handleplanen herunder sygefraværet.

 

Anne Marie Christensen ønskede protokolleret, at hun er bekymret for udviklingen.

Bilag

 • Evaluering af Handleplan 2015 SOS 20 SEP 2017
 • Kommissorium for evaluering af Handleplan 2015