Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

90. Masterplan for udsatteområdet

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Masterplan for udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med møde regnskabsaflæggelsen for 2016 fremkom der i februar 2017 et politisk ønske omkring en analyse af det samlede udsatteområde i Herning Kommune, hvor der bl.a. blev foretaget en benchmarking og hvor der samtidig blev set på den organisatoriske opbygning af området.

 

Vores styringsmæssige og organisatoriske muligheder er dog særdeles begrænset af lovgivningen på området, idet loven ikke giver kommunen muligheder for at bestemme hverken antal af forsorgshjem i kommunen og ej heller hvilke faglige metodikker der anvendes på de forsorgshjem mv., der er i kommunen. Disse tilbud bliver alene godkendt ud fra Socialtilsynets objektive kriterier uden hensyntagen til den eksisterende tæthed af tilbud på området. Vi kan derfor ikke afvise at den tæthed af forsorgshjem mv. og tilgængelighed på bl.a. væresteder kan have en effekt i forhold til tilstrømning af udsatte borgere fra andre dele af landet. Samtidig har vi helt særegent flere bofællesskaber, der tilbyder husly og hjælp ud fra andre tilgange end de metoder vi anvender i Herning Kommune.

 

Anbefalingerne i det følgende bliver derfor mere nuancerede - og ikke et ”enten eller”.

Sagsfremstilling

Hele formålet med en masterplan på området udspringer af det faktum, at Herning Kommune gennem de seneste år har konstateret at udgifterne er på et niveau, der ikke umiddelbart kan forklares ud fra den befolkningsmæssige sammensætning. Ved en sammenligning på tværs af kommunerne i Danmark, så ligger Herning Kommune markant over den gennemsnitlige udgift pr. indbygger (2016: 68 % højere end landsgennemsnittet) for så vidt angår udgifterne til forsorgshjem mv.

 

Masterplanen er bygget op omkring følgende overskrifter:

 

 • Målgruppen - social udsatte
 • Mål for udsatteområdet
 • Incitamentsstrukturer
 • Status og nuværende indsatser på udsatteområdet
 • Afslutning og anbefalinger - mulige tiltag for de udsatte borgere

 

Masterplanens anbefalinger forsøges at tage afsæt i borgerens behov, hvorfor det isoleret set ikke vil være muligt for alene Handicap og Psykiatri og lave den afgørende forskel. Vi skal fortsat tænke på tværs med øvrige afdelinger og derigennem skabe bedre borgerforløb, så den udsatte borger i videst muligt omfang undgår at blive fanget i "elendighedens karrierevej".

 

Anbefalingerne er i overskrifter følgende:

 • At vi igennem en analyse af Hjemløsetællingen 2017 får yderligere vished om der er enkelte initiativer, der virker bedre end andre
 • At vi deltager aktivt i et casestudie i efteråret 2017 initieret af Socialstyrelsen og understøttet af Rambøll. Her opnås dybdegående viden om hvordan implementeringen af Housing First og bostøttemetoderne forløber, herunder forskellige aktørers berøring og erfaringer med indsatsen
 • At det forstærkede samarbejde med beskæftigelsesafdelingen fortsætter og at vi sammen har fokus på de positive virkninger omkring fremskudt indsats - specielt blandt de unge
 • At fokus fastholdes fra Hjemløseteamet med et forsøg med ændret ydelsessammensætning, hvor det er muligt med en uvisiteret og fremskudt støtteindsats
 • At kommunen fastholder ønsket om yderligere billigere boliger - både sammen med boligselskaber og via sociale partnerskaber
 • At der tages initiativ til, at få tegnet det fulde billede af frivillige tilbud til udsatte borgere i kommunen - og derigennem søge konsensus om indsatsområder, herunder at der samtidig opstilles klare betingelser for anvendelse af ansøgte §18-midler.
 • At der i forbindelse med et muligt nybyggeri i Bethaniagade indtænkes miljøer, der understøtter den socialfaglige tilgang. Retænke det eksisterende tilbud, bl.a. i forhold til socialfagligt indhold, målgruppe og åbningstider.

 

Hjemløseproblematikken bør generelt forstås i et forebyggelsesperspektiv, der går på tværs af forvaltninger, og ikke kun vedrører Social- og Sundhedsforvaltningens indsatser.

 

Børne- og Socialminister Mai Mercado har varslet, at hun vil komme med en ny hjemløseplan her i efteråret 2017, som blandt andet vil handle om mere fleksible tilbud på herbergerne. Denne plan vil vi naturligvis følge tæt, men vi har i Herning Kommune et godt fundament og ikke mindst en vilje til at gøre noget for de socialt udsatte borgere.

 

Vi er dog samtidig fuldt ud opmærksomme på, at vi som kommune ikke kan lykkedes alene, men at det kræver et nært samarbejde med både interne og eksterne aktører på området.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at masterplanens indhold og anbefalinger drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Anbefalingerne i masterplanen blev tiltrådt.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at drøfte sagen løbende.

 

René Frahm Jørgensen deltog i sagens behandling.

Bilag

 • Masterplan for udsatteområdet