Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

85. Tilsynstema 2018

Sagsnr.: 00.15.00-A21-1-16 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Tilsynstema 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes Tilsynsenhed har i samarbejde med Sundhed og Ældre samt Handikap og Psykiatri udarbejdet oplæg til temaer for tilsyn 2018

Sagsfremstilling

Temaerne for tilsyn på plejecentre, daghjem, Rehabiliteringscenteret tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser omkring det kommunale tilsyn og gælder for en 2 årig periode.

Vedlagt i bilag 1 er en grafisk fremstilling af de temaer der kan indgå i Tilsynene og hvor de foreslåede temaer for 2018 placerer sig.

 

På Sundhed og Ældre området vil Tilsynet sammen med Cheferne for området foreslå at der følges op på tilsyn 2017, hvor Værdighedspolitikken kom under lup i forhold til måltider og magtanvendelser. I år er Pårørende strategien kommet på banen og giver derfor god mening at tage med.

 

Derfor foreslår vi følgende temaer:

  • Pårørende strategi: Inddragelse af pårørende som ressourcer, forventningsafstemning, medinddragelse
  • Værdighedspolitikken: Kvalitet, koordinering, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

For friplejeboliger gælder desuden at tilsynet skal gennemgå certificering og kontrakter indgået med Herning Kommune.

 

For de tilbud i Handikap og Psykiatri, der er omfattet af kommunalt tilsyn gælder de valgte emner for 3 år, da der her er gradueret tilsyn. Det graduerede tilsyn betyder, at halvdelen af tilbuddene får tilsyn i 2018 og resten i 2019. I 2020 vil der være opfølgning på de gennemførte tilsyn såfremt, der er tilbud, der ikke opnår et tilfredsstillende resultat. I HOP er der fortsat fokus på sammenhæng mellem visiterede ydelser og det borgeren modtager. Da der lovgivningsmæssigt ikke er særlige krav til de kommunale tilsyn inden for aktivitets og samværstilbud, vælges temaer, der har til opgave at understøtte udvikling af de indsatsområder, der i forvejen iværksættes i HOP.

 

Derfor foreslår vi følgende tema:

  • Sammenhæng mellem bestilling og udførelse - med udgangspunkt i Borgerens vej gennem systemet
  • Kvaliteten af den koordinering der foregår mellem de forskellige aktører på borgerens vej

 

For tilsyn med specialundervisning med voksne gælder, at det er bestemmelserne i lovgivningen omkring tilsyn med disse tilbud der følges, herunder at kontrakter indgået med Herning Kommune overholdes.

 

Afd. leder for Tilsynsenheden Pia Strandbygaard deltager i mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de valgte emner for kommunalt tilsyn godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Tilsynscirklen 2018