Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

88. Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi

Sagsnr.: 27.60.14-S00-1-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling til investering i velfærdsteknologi på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 1.000.000 kr. i 2017 til løft af livskvaliteten ved øget brug af velfærdsteknologi.

 

Beløbet anbefales anvendt til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologi med henblik på efterfølgende udbredelse i Sundhed og Ældre.

 

Processen anbefales tilrettelagt som prøvehandlinger, hvor udvalgte velfærdsteknologiske løsninger bliver afprøvet i en periode, hvorefter det vurderes, om den velfærdsteknologiske løsning skal opskaleres i Sundhed og Ældre.

 

Anlægsprojektet vil primært have fokus på følgende velfærdsteknologiske løsninger:

  • Telesundhed med anvendelse af allerede eksisterende it-løsninger i Herning Kommune.
    Det nære sundhedsvæsen udvikles ved bl.a. at anvende Herning Kommunes informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser for borgere i eget hjem.
  • Velfærdsteknologiske produkter i forbindelse med demensvenlig kommune.
    I demensrummet
    "personen med demens" er der bl.a. fokus på velfærdsteknologi og hjælpemidler med det formål at styrke trivsel og velbefindende hos borgere med demens. Prøvehandlingerne på området omfatter sansestimulerende pleje til borger med demens på plejecentre, i daghjem og i eget hjem.
  • Andre nyudviklede velfærdsteknologiske produkter, som vurderes at være relevante at afprøve i Sundhed og Ældre.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 532098 Velfærdsteknologi. Udgiften finansieres af rådighedsbeløbet på samme stednr. i 2017.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 532098 Velfærdsteknologi, i 2017,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.