Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

86. Ansøgninger til rest-innovationspuljen 2017

Sagsnr.: 27.15.12-S49-2-17 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgninger til rest-innovationspuljen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, § 18, kan Herning Kommune hvert år uddele midler til frivilligt socialt arbejde.

 

En del af § 18-midlerne reserveres til den såkaldte innovationspulje. Der er i alt 350.000 kr. til fordeling i innovationspuljen for 2017. Der er tidligere blevet uddelt 42.000 kr. fra puljen, som godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2016, pkt. 124. Samtidig blev 150.000 kr. overført til fordeling i Hovedpuljen.

 

Hermed fremlægges forslag til fordeling af §18-innovationspuljen for 2017. Beløbet til fordeling er 158.000 kr.

Sagsfremstilling

§18-innovationspuljen udgør en andel af de §18-puljemidler, som Herning Kommune afsætter hvert år med det formål at støtte frivilligt socialt arbejde.

 

Formålet med §18-innovationspuljen er at skabe udvikling af det frivillige sociale arbejde gennem nye samarbejdsformer.

 

Midlerne i §18-innovationspuljen skal bruges til at:

  • udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
  • skabe nye samarbejdsrelationer
  • udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillige arbejde
  • nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldighed i tilbud til målgrupperne i frivillighedspolitikken.

 
For at kunne komme i betragtning til at kunne ansøge om midler fra §18-innovationspuljen er det et krav, at der skal være mindst to parter om ansøgningen. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område, og medansøgeren kan enten være offentlig, privat eller en forening. Hovedansøgeren skal yde en indsats over for mindst én af målgrupperne i frivillighedspolitikken: ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge mm.).

 

§18-innovationspuljen er underlagt de samme tilskudsregler som resten af §18-midlerne. Der gives således ikke tilskud til løn, lokaler samt bespisning og enkeltstående arrangementer.

 

Der er indkommet 6 ansøgninger til innovationsrestpuljen, og der er i alt ansøgt om 308.160 kr. I bilag 1 er der en oversigt over ansøgningerne med en beskrivelse af ansøgere samt indholdet i ansøgningen.

 

Administrationen indstiller følgende fordeling af §18-rest-innovationspuljen:

 

 

Administrationen indstiller følgende:

Der resterer 16.000 kr., der foreslås overført til rest-puljen for 2017.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af rest-innovationspuljen for § 18-midlerne i 2017 og overfører 16.000 kr. til fordeling i hovedrest-puljen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Bilag 1 - Ansøgninger til rest - innovationspuljen 2017