Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

68. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af cafefunktion til Bo- og Støttecenter Herning

Sagsnr.: 00.32.04-S55-1-18 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af cafefunktion til Bo- og Støttecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kirsten Bundgaard, Pia Colstrup og Karin Locander

Sagsresume

I forbindelse med Herning Kommunes budgetforlig 2019 besluttede Byrådet at gennemføre en større lokalerokade på Børn- og Ungeområdet. Rokaden omfattede blandt andet flytning af Ungdomscenter Knudmosen til et samlet tilbud på matrikel Lindegårdsvej og Herluf Trollesvej.

 

Bo- og Støttecenter Herning under Handicap og Psykiatri er beliggende på Herluf Trollesvej.

 

Rokaden i Børn og Unge betyder således, at de lokaler, som vedrører tilbuddet Bo- og Støttecenter Herning skal fraflyttes. Det eksisterende tilbud til Bo- og Støttecenter Herning omfatter administrationslokaler, mødelokaler og caféfunktion med produktionskøkken m.m.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om flytningen på udvalgsmøderne 23. oktober 2018, punkt 104, 11. december 2018, punkt 118. og 29. maj 2019 punkt 56.

 

Administrationen har arbejdet med en løsning, hvor caféen mv. etableres på Dueoddevej i Tre Birkes lokaler.

 

Anlægsbevillingen på 1,2 mio. kr. for projektet ønskes frigivet.   

 

Sagsfremstilling

Administrationen for Centret samt bostøtten er primo januar 2019 fraflyttet Herluf Trollesvej til ejendommen Lykkesvej 18 i Herning, som ejes af Herning Kommune.

 

Ejendommen er ikke sat i stand i forbindelse med indflytningen.

 

Administrationen på Rådhuset har undersøgt flere muligheder for ny placering af Bo- og Støttecenter Herning. Der har i den forbindelse været arbejdet med indretning af café samt lokaler til bostøtteopgaven i den gamle gæstedagpleje på Enghavevej, som ligger i umiddelbar nærhed af de nye administrationslokaler på Lykkesvej. En påkrævet ombygning af lokalerne på Enghavevej er dog vurderet til værende for dyr en løsning.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. maj 2019 blev Administrationen anmodet om en nærmere undersøgelse af etablering af caféfunktionen på Tre Birke på Dueoddevej, Herning, hvor der allerede findes produktionskøkken.

 

Tre Birke er et beskæftigelsestilbud under Handicap og Psykiatri.

 

Caféen for Bo- og Støttecenter Herning skal kunne rumme og servicere ca. 40 borgere flere gange om ugen, herunder muligheden for aftensmad til brugergruppen. Tilbuddet ønskes indrettet, så det giver mulighed for at drive tilbuddet som tiltænkt, hvor der gives mulighed for at understøtter selvstændigt boende borgere, som har et behov for socialpædagogisk bistand i forskellig udstrækning. Ligeledes skal der kunne leveres gruppevejledning, individuelle samtaler og andre understøttende aktiviteter.

 

En ombygningen af Tre Birke, så den endvidere kan rumme Bo- og Støttecenter Hernings ydelser omfatter følgende tilpasninger:

  • Køkken
  • Anskaffelse af nyt inventar.
  • Forbedring og modernisering af adgangsforhold.
  • Tilretning og klargøring af grupperum
  • Udvidelse af eksisterende p-forhold og etablering af udearealer og cykelskur.
  • Maling af lokaler og nye gulve
  • Etablering af nye døre og tilretning af eksisterende døre, branddøre, brand-meldere m.m. (bygningen får en ny anvendelse)
  • Tilretning af belysning
  • Omkostninger til byggesagsbehandling.    

 

Projektet forventes at kunne sætte i gang hurtigst muligt, når der foreligger en anlægsbevilling.

Økonomi

Administrationen har vurderet udgifterne til ombygning i eksisterende rammer på Tre Birke til 1,2 mio. kr.

 

Der er ikke afsat midler i budgetforliget til finansiering af den påkrævede flytning af Bo- og Støttecenter Herning fra Herluf Trollesvej, hvorfor der anmodes om en anlægsbevilling finansieret af de likvide midler.

 

Med ovenstående løsning frigives den gamle gæstedagpleje på Enghavevej til anden anvendelse/salg.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den anbefalede ombygning af Tre Birke med henblik på at etablere en cafefunktion for Bo- og Støttecenter Herning iværksættes hurtigst muligt
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, nyt stednr. til ombygningsudgifter
at anlægsudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.