Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

76. Ønske om overtagelse af Nørholm

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Ønske om overtagelse af Nørholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Handicap og Psykiatri er der set på muligheder, faglige perspektiver og opmærksomhedspunkter ved overtagelse af det regionale bo- og dagtilbud Nørholm, som er fysisk placeret i Herning.

 

Landspolitisk har politikerne og brugerorganisationer stor opmærksomhed på kommunernes erfaringer med at overtage tilbud fra regionerne og på kvaliteten i tilbud til borgere med handicap og funktionsnedsættelser.

 

I Herning Kommune er der gode erfaringer med overtagelse af tidligere amtstilbud (bl.a. Rosenholm og Skovlyset) og kvaliteten i tilbuddene er høj, hvilket bl.a. underbygges af Socialtilsynets tilsynsrapporter.

 

Social- og Sundhedsudvalget får her en beskrivelse af Nørholm og af fordele, opmærksomhedspunkter og procedure ved en kommunal overtagelse af tilbuddet.

 

Sagsfremstilling

Nørholm er en ud af fem driftsklynger under Region Midtjylland, som leverer tilbud til voksne, der hører til specialområdet ”Udviklingshæmning og ADHD”.

 

I regionens organisering af de fem driftsklynger under et samlet specialområde er det kun muligt at se det samlede driftsbudget, som er på 113,7 mio. kr. årligt. Nørholms driftsbudget er hermed kun en andel af de 113,7 mio. kr.

 

Nørholm tilbyder:

 • Midlertidige og længerevarende botilbud med døgn, som er fordelt på 5 afdelinger på adresserne Allingevej 6 og Hvidkildevej 12 i Herning. Der er i alt 36 pladser, hvor 31 pladser er længerevarende botilbud og 5 pladser er midlertidige botilbud. 1 ud af de 36 pladser er en akut lejlighed.
 • Dagtilbud på adressen Allingevej 2 i Herning, som er henvendt til borgere i botilbud på Nørholm og til eksterne borgere. Der er i alt 18 pladser, hvor 16 pladser er aktivitets- og samværstilbud og 2 pladser er beskyttet beskæftigelse.

 

Derudover leverer nogle af botilbuddene bostøtte til eksterne borgere.

 

Herning Kommune benytter følgende tilbud fra Nørholm (pr. 1. juli 2019):

 

Længerevarende botilbud

10 borgere

Aktivitets- og samværstilbud

6 borgere

Bostøtte/hjemmevejledning (der er tale om ekstra støtte til borgere, der modtager tilbud på Nørholm eller støtte til eksterne borgere i egen bolig)

4 borgere

 

Herning Kommune har hermed en forholdsvis stor andel del af borgere, der modtager tilbud fra Nørholm (ca. en tredjedel). Disse udgør en årlig udgift på ca.12,5 mio. kr.

 

Hovedmålgruppen på Nørholm er mænd og kvinder i alderen 18-60 år med udviklingshæmning af varierende grad og problemskabende adfærd. Kendetegnende for målgruppen er, at der er stor kompleksitet i deres liv. De kan have tillægsdiagnoser/ -problemstillinger, og der kan være andre forhold, der har indflydelse på deres samlede livssituation herunder:

 • Psykiatriske diagnoser
 • Dom – for bl.a. vold, seksualforbrydelser, væbnet røveri, ildspåsættelse
 • Tillægshandicap som for eksempel personlighedsforstyrrelser, hjerneskader, adfærdsproblematikker og misbrugsproblematikker, hvor der ofte er brug for en massiv behandlingsindsats.

 

Vedrørende takststrukturen for Nørholm så er den anderledes end takststrukturen for tilbud i Herning Kommune. For målgruppen i botilbud på Nørholm vil der typisk ske en indplacering på takstniveau 3-7. Det svarer i 2019 til en pris på 2728 - 5876 kr. pr. døgn.

 

Faglige overvejelser, fordele og opmærksomhedspunkter

Herning Kommune ser i lighed med andre kommuner en stigende efterspørgsel efter specialiserede sociale indsatser, bl.a. vedrørende borgere med udviklingshæmning i kombination med andre funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd. Dertil kommer, at stigende levealder blandt udviklingshæmmede også øger behovet for botilbud i de kommende år.

 

Det er vurderingen, at Nørholm vil kunne matche og supplere de nuværende tilbud i Handicap og Psykiatri. De faglige tilgange og metoder på Nørholm (bl.a. Neuropædagogikken og Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er i god overensstemmelse med de faglige tilgange og metoder på handicapområdet i Herning Kommune.

 

En overtagelse af Nørholm vil bl.a.:  

 

 • Komplementere og udbygge tilbudsviften i forhold til den målgruppe, som Handicap og Psykiatri tager sig af. Det er særligt i forhold til borgere med dom og borgere med udviklingshæmning og ADHD. Handicap og Psykiatri har ikke aktuelt botilbud til borgere med dom.
 • Gensidigt styrke fagligheden, de eksisterende tilbud i Handicap og Psykiatri og på Nørholm vil kunne drage nytte af hinandens faglige ekspertise.
 • Give mulighed for daglig sparring tilbuddene imellem, på grund af den geografiske nærhed og for uddannelse og kompetenceløft på tværs.
 • Give mulighed for brug af fælles ledelse og personale
 • Give Herning Kommune, som driftsherre, større mulighed for at påvirke prisen og indsatsen, hvilket vil give større styring med tilbuddet,

 

Hertil kan det være en af løsningerne på kapacitetsudfordringerne i Handicap og Psykiatri, idet det på længere sigt kan give flere egne botilbudspladser. Det vil betyde, at Herning Kommune i højere grad vil kunne imødekomme og sikre individuelle behov og ønsker i egne tilbud. Ambitionen er at opnå en bred og fleksibel tilbudsvifte.

 

 Ved en overtagelse er der også nogle opmærksomhedspunkter:

 

 • Hvis der opstår pladsledighed, og der ikke er sket en driftstilpasning. Dog viser erfaringerne efter kommunalreformen, at det ikke er et eksisterende problem.
 • At Herning Kommune ikke kender de konkrete bygninger på Nørholm og deres stand, det vil derfor skulle undersøges nærmere
 • At Herning Kommune ikke har kendskab til Nørholms driftsbudget, og evt. hvor presset det er, og til deres serviceniveau
 • At det vil kunne påvirke regionens centerstruktur

 

Samlet set er vurderingen, at en overtagelse af Nørholm vil bidrage til at understøtte og fremme Herning Kommunes helhedsorienterede indsats.

Handicap og Psykiatri er både fagligt og organisatorisk i stand til at overtage Nørholm. Der er allerede faglige kvalifikationer på misbrugs- og autismeområdet og ikke mindst, så er der tale om en velfungerende organisationen, der er klar til at udbygge tilbudsviften.

 

Procedure ved overtagelse af regionale tilbud

Ved overtagelse af et regionalt tilbud, beliggende i kommunen, som kun kan ske én gang i en valgperiode, er der krav om, at det skal drøftes i forbindelse med de 2-årige rammeaftaler. Tilbuddet vil fortsat indgå i den årlige rammeaftale på det sociale område, og vil således blive stillet til rådighed for øvrige kommuner i regionen. Hertil er der en forpligtigelse i at overtage tilbuddets eksisterende borgere. Vurderingen er dog, at der med tiden vil komme flere og flere Herning-borgere på Nørholm ved en overtagelse.

 

En overdragelse sker efter Lov om Virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at det for Herning Kommune er omkostningsneutralt at overtage Nørholm.

 

Første skridt i en overtagelse-proces er en tidlig dialog med regionen. Det er derfor vigtigt, at Herning Kommune allerede nu går videre med en henvendelse til Region Midtjylland også i forhold til, at det er en lang og omfattende proces at overtage et andet tilbud.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der rettes henvendelse til Regionen med ønsket om en overtagelse af Nørholm senest 1. januar 2021.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Det besluttes, at der indledes dialog med Region Midtjylland med henblik på et mere detaljeret beslutningsgrundlag.