Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

75. Anbefalinger fra samarbejdet med Incitare

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Anbefalinger fra samarbejdet med Incitare

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicap og Psykiatri har før sommerferien afsluttet et samarbejde med konsulentvirksomheden Incitare, hvor der er set på til- og afgang af borgersager i Handicap og Psykiatri.

 

Formålet har været at få viden om og blive klogere på, hvordan Handicap og Psykiatri bedre:

 • er på forkant med til- og afgang af borgere og hermed har bedre mulighed for at handle proaktivt på styringsmæssige udfordringer i forbindelse med til- og afgang
 • styrker Handicap- og Psykiatris identitet gennem et ambitionsniveau, der ændrer fokus fra besparelsesdagsorden til udviklingsdagsorden

 

Social- og Sundhedsudvalget fik på udvalgsmødet d. 24 juni 2019 en kort præsentation af de overordnede anbefalinger fra Incitares analyse.  

Sagsfremstilling

Beslutningsoplægget er udarbejdet på baggrund af interviews (med nøglepersoner i Handicap og Psykiatri og centrale samarbejdspartnere), statiske nøgletal og drøftelser i en række workshops. Anbefalingerne vedrører de handlinger, arbejdsgruppen finder bedst at prioritere på nuværende tidspunkt.

 

Medarbejdersiden i SektorMED, som har været involveret i både et interview og en workshop, bakker op om anbefalingerne. De har hertil italesat synspunkter og opmærksomheder, de ser som afgørende for implementeringen af anbefalingerne. De peger endvidere på behovet for en bredere involvering af medarbejderne efter, at der er truffet beslutning om anbefalingerne.

 

Anbefalingerne peger samlet set på, at der er behov for større og mere varieret udbud af potentielle tilbud i Herning Kommune. Det er i forhold til, at det vil give mulighed for mere målrettede og individuelle orienteret tilbud i nærområdet og herved også, at borgerne kan få mere indflydelse på egen situation. Som afgørende faktor for både økonomisk og faglig udvikling og nye handlemuligheder i Handicap og Psykiatri er udviklingskapacitet og ”øget egenproduktion”. I Handicap og Psykiatri er der lavet en beregning, som viser, at Herning Kommune i gennemsnit vil kunne løse de dyre botilbudssager 15 % billigere, end hvis samme opgave skal løses eksternt.

 

Følgende konkrete handlinger anbefales i forhold til det overordnet ambitionsniveau, økonomi, kapacitet, visitationsfunktion, tilgang og afgang:

 

1. Det overordnede styringsmæssige ambitionsniveau og økonomien

For at det er muligt at arbejde videre med anbefalinger i forhold til visitationsfunktion, tilgang, afgang mv. er det afgørende, at Handicap og Psykiatris egenproduktion øges. Hertil at der sker et skifte fra besparelsesdagsorden- til udviklings- og vækstdagsorden, samt at der udvikles en ny økonomisk styringsmodel for Handicap og Psykiatri.

 

Anbefalingen er:

 • At bruge udvikling af egenproduktion som ”driver” for udvikling
 • At øge egenproduktionen med 25 mio. kr., fra 144 mio. i 2019 til 169. mio. kr. i 2024 – egenproduktionen skal udgøre mere end 50 % af den samlede produktion mod nu 43 %
 • At udvikle en styringsmodel, der respekterer rammestyring som grundlag for serviceområdet, men som kombinerer rammestyring med en grad af aktivitetsstyring
 • Anvendelse af en ressourcereguleringsmodel, der i muligt omfang imødegår de udfordringer, der tidligere er oplevet
 • Investering i ledere og medarbejdere og styrkelse af faglighed gennem rekruttering, træning og uddannelse med et beløb på 500.000 kr. årligt i en toårigperiode

 

En øget egenproduktion er som nævnt et væsentligt parameter – men langtfra det eneste. Af tabellen nedenfor fremgår en række andre parametre, der er direkte eller indirekte relaterede til anbefalingerne. Det skal understreges, at alle effekter er udtryk for en vurdering. Det betyder, at den enkelte effekt kan blive mindre, men den kan også blive større.

 

 

2. Kapacitet

Manglende kapacitet i Handicap og Psykiatri er en stopklods i forhold til at sikre målrettede tilbud til borgerne. Der er behov for at etablere kapacitet og udvikle grundlaget for at kunne visitere til målrettede tilbud. Samtidigt er der behov for optimering af flowet for borgere, der allerede modtager tilbud.

 

Anbefalingen er:

 • En kapacitetsplan med et 5-års sigte, hvor kapaciteten udbygges. Udarbejdelsen igangsættes primo august 2019 (se implementeringsplanen i beslutningsoplægget)
 • At frigøre kapacitet i eksisterende tilbud ved i endnu højere grad at reservere frigjort kapacitet til egne borgere. Et værktøj er ”planlagt midlertidig tomgang” i egne tilbud
 • At øge kapacitet i eksisterende tilbud gennem større fleksibilitet og øget vægt på tværorganisatorisk samarbejde. Det skal understøttes gennem styrkelse af faglighed (supervision og uddannelse af ledere og medarbejdere)
 • En fleksibel anlægspulje, som giver handlemuligheder og en fleksibel adgang til økonomiske midler efter det overordnede formål med puljen er politisk godkendt. Puljen er et nødvendigt alternativ til den eksisterende kapacitetsplan med henblik på at kunne imødekomme akutte investeringsbehov. Den er også en forudsætning for, at borgerne i større grad kan modtage tilbud i nærområdet

 

3. Visitationsfunktionen

For at sikre fuld fokus på brug af egne tilbud er der behov for at skærpe samarbejdet mellem myndighed og drift.

 

Anbefalingen er at have ekstra fokus på visitation til botilbud gennem:

 1. Sammensætning af et nyt visitationsudvalg, i forhold til botilbudssager (de tunge sager), der består af chef for Handicap og Psykiatri, leder af Visitationen, leder af de Sociale Tilbud og en jurist
 2. Etablering af et driftsforum med leder af de Sociale Tilbud og relevante driftsledere, hvor bevillingen gennemgås med henblik på at skabe et internt tilbud

 

Status er, at der er aftalt, at den nye visitationsmodel starter op i august 2019.

 

Anbefalingen er også, at der på længere sigt igangsættes en analyse af visitationsfunktionen, i forhold til at undersøge roller, processer, begrænsninger og styring af økonomien/tilgangen i Visitationen. Status er, at der er indgået en aftale med konsulentvirksomheden Muusmann om et serviceeftersyn med sigte på en mere effektiv ressourceudnyttelse.

 

4. Tilgang

Det er kendt, at for at Handicap og Psykiatri har bedre muligheder for at styre og handle på tilgangen af nye borgere, er der behov for et tidligt kendskab til behovet hos disse borgere, som primært kommer fra Børn og Unge.

 

Anbefalingen er, at der nu sættes fokus på de borgere, der kræver de mest omfattende tilbud og at indgå et mere målrettet samarbejde med Børn og Unge om overgangen til Handicap og Psykiatri. Det skal sikre en smidigere overgang, som giver tryghed for borgeren og de pårørende, og som betyder, at Handicap og Psykiatri fremstår som en mere åben og samarbejdende organisation. Samtidig er det en driftsmæssig fordel for Handicap og Psykiatri.

 

Status er, at der er indgået en aftale om principper for samarbejdet mellem parterne. Implementeringsprocessen følger efter sommerferien.

 

5. Afgang

For bedre styring og handlemuligheder i forhold til afgang, er der behov for at kunne give borgeren et tilbud, der i højere grad matcher borgerens livsfase og for at optimere det generelle borgerflow i Handicap og Psykiatri. Dette berører samarbejdet med Sundhed og Ældre (normalområdet) og forvaltningens intention om, at Handicap og Psykiatri er rettet mod borgere, der har behov for et specialiseret tilbud.

 

Anbefalingen er et dybere målrettet samarbejde samt indgåelse af en samarbejdsaftale med Sundhed og Ældre med henblik på at udvide handlerummet og tilbudsviften i Handicap og Psykiatri. Status er, at der allerede er indgået en aftale om principper for samarbejdet mellem parterne. Implementeringsprocessen følger efter sommerferien.

 

Anbefalingen er også en større opmærksomhed fra Visitationen i opfølgningssammenhænge. Det vil være med til at øge sandsynligheden for, at tilbuddet også i den ende af forløbet suppleres af alternative tilbud i takt med, at borgerens behov udvikler sig.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager anbefalingerne til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

 • Tilrettet præsentation af Incitare-anbefalinger til SOS 20.08.2019