Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

73. IT-systemer udfordrer den daglige drift i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 85.11.04-A00-3-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

IT-systemer udfordrer den daglige drift i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den daglige pleje og omsorg til ældre understøttes i stadigt højere grad af IT-systemer, som kører på de samme mobile enheder som tablets og smartphones. Alle systemerne er afhængige af mobilt netværk. IT-systemerne har til hensigt at styrke den borgeroplevede kvalitet, men når netdækningen eller systemerne er nede, har det en stor indvirkning på den daglige drift og dermed også for leveringen af indsatserne til borgerne.

Sagsfremstilling

I september 2018 tog Sundhed og Ældre et nyt omsorgssystem i brug kaldet Cura. Cura er udviklet med afsæt i, at dokumentationen skal kunne ske på mobile enheder såsom smartphones og tablets og dermed understøtte de medarbejdere, som har deres daglige gang ude hos borgerne. Ud over oplysninger om borgerne indeholder Cura også medicinoversigter og kørelister, der hjælper medarbejderne med at planlægge deres arbejde.

 

Cura er ikke det eneste IT-system i Sundhed og Ældre, som er af afgørende betydning for hverdagen for borgere og medarbejdere i Herning Kommune. Et særligt nødkaldssystem sikrer, at særligt sårbare borgere, som ikke kan anvende almindelig telefoner/mobiltelefoner, kan komme i direkte kontakt med hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. Et særligt låsesystem "Phoniro" skal skabe tryghed for borgene i forhold til medarbejdernes adgang til borgernes hjem. Systemerne har alle det til fælles, at de er afhængige af en stabil mobildækning.

 

Siden september 2018 har Sundhed og Ældre oplevet en række tilfælde af nedbrud i enten hele eller dele af Cura samt i låsesystemerne og nødkaldssystemet. Ligeledes har Telenor – som er leverandør af Herning Kommunes internetdækning – haft udfald på deres netværk, hvilket påvirker samtlige IT-systemer. Nedbruddene har varet alt fra minutter op til flere timer ad gangen.

 

Nedbrud på nødkaldssystemet er særligt ressourcekrævende, idet sårbare borgere, som er afhængige af nødkald - skal aflægges ekstra besøg af hjemmesygeplejen og hjemmeplejen i det tidsrum, hvor nødkaldssystemet er ude af drift. 

 

For borgerne betyder dette, at hjælpen ikke nødvendigvis sker på det aftalte tidspunkt, at nogle besøg aflyses eller der aflægges ekstra uventede besøg. Det kan også være at medarbejderne har brug for at spørge mere ind til indholdet i hjælpen. Alt sammen noget der kan resultere i utryghed hos borgere og pårørende. I værste fald kan manglende adgang til medicinlister øge risikoen for fejl i medicingivning ligesom nedbrud i nødkaldssystemet kan betyde, at borgere med akut behov for hjælp ikke får den.

 

Hvad gør Herning Kommune?

IT-systemernes driftsstabilitet er af afgørende betydning. Konkret er der i juni 2019 rettet henvendelse til Telenor, som er kommunens leverandør af internetdækning, der på baggrund af henvendelsen nu har iværksat konkrete tiltag for at optimere og sikre driftsstabiliteten. Herudover har der været løbende dialog med Systematic, der leverer omsorgssystemet Cura, og der er planlagt et møde med ledelsen af Systematic med henblik på at sikre driftsstabiliteten. Sundhed og Ældre har fortløbende fokus på at holde leverandørerne af de mange systemer op på væsentligheden af driftsstabilitet. Herning Kommune er i løbende kontakt med leverandørerne, når der har været driftsnedbrud og der bliver fulgt op på at leverandørerne iværksætter tiltag, der skal forhindre at de samme problematikker gentager sig.

 

Sundhed og Ældre arbejder desuden fortløbende på at sikre et beredskab, der understøtter, at indsatserne til borgeren kan leveres i det nødvendige omfang – også under systemnedbrud.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.