Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Selvhjælp Herning søger ekstra midler i 2019

Sagsnr.: 27.15.12-S49-2-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Selvhjælp Herning søger ekstra midler i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Selvhjælp Herning har den 26. juni 2019 fået afslag på ansøgning til PUF-midler i 2019, og står derfor i en alvorlig økonomisk situation i 2019. Derfor søger Selvhjælp Herning ekstraordinært om yderligere midler til drift i 2019.

 

Det indstilles at restbeløb på 46.000 kr. på § 18 midler i 2019 tildeles Selvhjælp Herning i den akutte situation.

Sagsfremstilling

Afslag på ansøgningen om PUF-midler stiller Selvhjælp Herning i en akut økonomisk udfordring, som blandt andet kan betyde at foreningen må lukke. Ansøgningen til Socialstyrelsen omhandlede midler til 5 konkrete projekter. Ansøgning levede op til kriterierne for støtte, men andre projekter blev prioriteret og fik støtte i 2019.

 

Foreningen har i flere år fået støtte til forskellige projekter fra PUF-midlerne. I 2018 fik de 178.768 kr. og i 2017 153.327 kr. I 2019 havde de søgt om 150.000 kr. Disse midler er nødvendige for at bibeholde de nuværende ansatte.

 

De ansatte er centrale for at koordinere og igangsætte nye selvhjælpsgrupper. De frivillige kan ikke varetage alle opgaverne.
I 2018 var der:

  • 37 aktive frivillige, der både varetager selvhjælpgrupper samt trivselsgrupper. 204 voksne i selvhjælpsgrupper fordelt på 37 grupper.
  • 20 trivslesgrupper på 11 folkeskoler. Der har været afviklet 20 trivselsgrupper med deltagelse af 127 børn. I 2019 er planen at udvide antallet af skoler til 16 skoler.

Både i forhold til selvhjælpsgrupper og trivlselsgrupper er det nødvendigt med en koordinerende indsats, hvor der løbende laves samarbejsaftaler, etableres nye grupper samt rekrutteres frivillige (som skal uddannes inden de kan stå for arbejdet med grupperne) og administration generelt. Hertil kommer driften af foreningen.

 

Bestyrelsen for Selvhjælp Herning har på møde den 1. juli 2019 besluttet at gennemgå budgetter for 2019 for at finde mulige besparelser. Indtægterne stammer fra §18-midler med 400.000 kr. og 350.000 kr. fra Børn og Unge til trivsel på skolerne. Den største udgiftspost på budgettet for 2019 er  lønudgift til 3 ansatte. En leder på 32 timer, en koordinator på 25 timer samt en administrativ på 7 timer samt rengøring på 1 time pr. uge. Samlet udgift er 1,01 mill. kr.

Andre udgifter er til lokaler med 34.000 kr., markedsføring 50.000 kr. og administration på 50.000 kr. Samlet er der udgifter på 1,18 mill. kr.
Der afholdes nyt bestyrelsesmøde igen den 22. august 2019, hvor der det kan blive nødvendigt at overveje en lukning af foreningen, hvis der ikke tilføres ekstra midler. Formuen rækker til at dække forpligtelserne året ud.

 

I drøftelserne indgår også vurderinger på den fremtidige drift fra 2020 og frem.

 

Både i forhold til selvhjælpsgrupper og trivlselsgrupper er det nødvendigt med en koordinerende indsats, hvor der løbende laves samarbejsaftaler, etableres nye grupper samt rekrutteres frivillige (som skal uddannes inden de kan stå for arbejdet med grupperne) og administration generelt. Hertil kommer driften af foreningen.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 8. maj 2019, punkt 42, drøftet prioriteringer af §18-midlerne i 2020 og 2021. Her blev restbeløbet på 46.000 kr., der ikke blev fordelt til foreningerne i ansøgningsrunden i december 2018, overført til næste års pulje. Administrationen indstiller at disse midler bliver bevilget til Selvhjælp Herning.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Selvhjælp Herning får tildelt 46.000 kr. som ekstraordinært tilskud i 2019.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.