Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Status Fælles Akutfunktion

Sagsnr.: 29.18.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Birthe Lodahl Haxholm  

Status Fælles Akutfunktion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4.033.000 kr. til projektet ”Kommunal akut funktion til personer med fysiske og psykiske lidelser”. Projektet er et samarbejde mellem Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri, og borgerne har modtaget tilbud siden januar 2019.

Sagsfremstilling

En del borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom, er ikke i kontakt med behandlingspsykiatrien, kommunens socialpsykiatri eller andre kommunale tilbud, og mange har svært ved at benytte de etablerede behandlingstilbud i kommunen.

 

Puljemidlerne bruges til at knytte Sundhed og Ældres Akutteam og Handicap og Psykiatri's socialpsykiatriske tilbud tæt sammen, så der opnås en mere helhedsorienteret indsats i den enkelte borgers situation. Herning Kommunes socialpsykiatriske vagttelefon (betjenes af Skovlyset) har udvidet åbningstiden, så Akuttelefonen er åben hele døgnet året rundt, og den kan benyttes af borgere, uanset om de er visiteret til en socialpsykiatrisk ydelse i kommunen eller ej.

Herning Kommunes somatiske Akutteam er udvidet med 4 sygeplejersker med særlige psykiatrifaglige kompetencer. De indgår på lige fod med det øvrige Akutteam, men behandler primært de borgere, som har samtidig psykisk og somatisk sygdom. Akutteamet er som vanligt til rådighed hele døgnet året rundt.

 

Voksne borgere kan ringe til Socialpsykiatriens Akuttelefon når de har brug for en professionel at tale med pga. psykisk sårbarhed og akut psykisk krise. Borgerne afhjælpes enten via en støttende samtale, henvises til sociale- og sundhedsfremmende indsatser eller henvises videre til det psykiatriske Akutteam eller egen læge.

 

Akutteamet besøger borgeren i hjemmet, og tilbyder sygeplejefaglig udredning, indsats og behandling samt henvisning til fremadrettede tilbud. Akutteamet yder dertil faglig sparring til interne samarbejdspartnere, fagpersoner i region samt almen praksis, som også kan efterspørge ydelser fra Akutteamet.

 

Tilbuddet er blevet taget godt imod af borgerne, som ret hurtigt benyttede sig af Akuttelefonen. Både borgere som er kendte i kommunes tilbud, og nogle borgere der ikke tidligere har benyttet kommunale tilbud ringer nu til Akuttelefonen.

 

Samarbejdspartnere var også forholdsvis hurtige til at benytte sig af Akutteamet, hvor især Sundhed og Ældres interne samarbejdspartnere og praksislæger ofte efterspørger udredninger og sparring fra Akutteamet. Tilsvarende oplever Akutteamet øget efterspørgsel og samarbejde med modtagende og udskrivende psykiatriske afdelinger samt politiet.

 

Nogle borgere som har ringet til Akuttelefonen, modtager efterfølgende besøg af Akutteamet, og der samarbejdes mellem Socialpsykiatrien og Akutteamet. 

 

Projektet arbejder for nuværende især med at udvikle samarbejdet på tværs af Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri. Der er behov for vedholdende fokus og deling af perspektiver, så faglige tilgange, arbejdsprocesser og forskellige rammer kan mødes i nye fælles ståsteder.

 

Der er planlagt udviklingsprocesser med fokus på overgange, kommunikation og dokumentation mellem hospital, kommune og praksislæger samt kompetenceløft internt i kommunen.

 

Projektet løber fra oktober 2018 til udgangen af december 2020

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.