Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Orientering om revisionsberetning - revision 2018 af sociale udgifter omfattet af statsrefusion mv.

Sagsnr.: 00.32.00-K01-4-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om revisionsberetning - revision 2018 af sociale udgifter omfattet af statsrefusion mv.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 17 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv., forelægges udvalget til orientering.

 

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Ernst & Young har foretaget en revision af afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. Det er efterprøvet ved stikprøver, om regnskaberne er uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love mv. og sædvanlig praksis.

 

Det konkluderes i rapporten, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

I bilag til beretningen er udarbejdet redegørelser til de enkelte relevante ministerier.

 

Redegørelse til Børne- og Socialministeriet:

Redegørelsen til Børne- og Socialministeriet fremgår af rapportens bilag 2. Der er foretaget stikprøvevis gennemgang af personsager, blandt andet særligt dyre enkeltsager. Endvidere er foretaget revision af en række projektregnskaber, som har modtaget puljemidler, bl.a. Klippekortmodellen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Redegørelse til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Redegørelsen til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremgår af rapportens bilag 4. På området er foretaget revision af projektregnskaberne "Lind plejecenter demensvenlig indretning" og "Søglimt demensvenlig indretning". Det er revisionens opfattelse, at regnskaberne i alle væsentlige henseender opfylder lovgivningens krav.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at revisionsberetningen indstilles til godkendelse på Byrådets møde den 27. august 2019.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

  • Revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019_Social 2018_Herning Kommune