Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

70. Ny dimensioneringsaftale for SOSU-området

Sagsnr.: 81.00.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Ny dimensioneringsaftale for SOSU-området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den tidligere regering, KL, Danske Regioner og FOA har tidligere på året indgået en ny dimensioneringsaftale for 2020 og 2021 på SOSU-uddannelsesområdet. Aftalen betyder, at der for at imødegå arbejdskraftmanglen nu og fremover skal ansættes 30% flere SOSU-elever i 2020 og 2021. Herudover overtager kommunerne uddannelsesanssvaret for de SOSU-assistentelever, som regionerne i dag ansætter, således at alle SOSU-elever fra 2020 ansættes i kommunerne.

 

Kommunerne tildeles midler via finansloven for 2019 til at understøtte implementeringen af aftalen, ligesom der sker en udgiftsneutral justering af bloktilskuddet i forbindelse med overtagelsen af arbejdsgiveransvaret fra regioner til kommuner. Kommunerne kompenseres ikke økonomisk for de ekstra lønudgifter, aftalen indebærer.

Sagsfremstilling

For at imødegå arbejdskraftmangel på social- og sundhedsområdet er der indgået en dimensioneringsaftale for 2020 og 2021, der indebærer ansættelsen af ca. 30% flere SOSU-elever. I samme forbindelse overgår det fulde arbejdsgiveransvar til kommunerne; også for de SOSU-assistentelever, der p.t. ansættes af regionen. Regionen skal fortsat stille praktikpladser til rådighed for assistenteleverne. I Herning Kommune svarer det til et øget optag af SOSU-hjælperelever fra 34 til 46 pr. år og af SOSU-assistentelever fra 50 til 90 pr. år.

Økonomi

Med finansloven for 2019 blev der afsat 30 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021 til at understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikvejledning og fokus på frafald. Det svarer til ca. 450.000 kr. i Herning Kommune i hhv. 2020 og 2021.

 

Herudover vil der ske en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud mellem regioner og kommuner i forbindelse med, at kommunerne fra 2020 overtager arbejdsgiveransvaret for alle assistentelever; hvor regionen i dag ansætter en andel. Justeringen sker angiveligt i forbindelse med økonomiaftalen for 2020. Justeringen af bloktilskuddet vedrører alene udgifter til administration og lignende; ikke til øgede lønudgifter.

 

Der er ikke i forbindelse med aftalen lagt op til, at kommunerne skal kompenseres for øgede lønudgifter. KL anfører, at staten har det princip, at der ikke er tradition for en direkte finansiering af øget dimensionering. Det skyldes, at der på det danske arbejdsmarked i forhold til erhvervsuddannelserne traditionelt er et arbejdsgiveransvar for oplæring af det nødvendige antal elever, og at udgiftsforøgelsen modsvarer arbejdskraftværdien. Erfaringerne i Herning Kommune i forhold til arbejdskraftværdi af SOSU-eleverne er, at arbejdskraftværien af eleverne ganske vist er stigende i løbet af uddannelsen, men også at det kan være vigtigt for fastholdelse i uddannelsen, at arbejdskraftværdien ikke overvurderes.

 

Ansættelsen af et 30% større antal SOSU-elever samt overtagelse af arbejdsgiverforpligtelsen for regionens SOSU-assistentelever vil medføre øgede lønudgifter. I 2020 forventes de øgede lønudgifter at kunne rummes på elevkontoen. I 2021 forventes de øgede løndudgifter at give en økonomisk udfordring svarende til ca. 2 mio. kr., hvilket modsvares af en øget arbejdskraftværdi på ca. det halve.

 

Det bemærkes, at der kan være usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at rekruttere 30% flere SOSU-elever.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.