Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Årsrapporter - Kommunalt tilsyn 2018

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Inge Warming  

Årsrapporter - Kommunalt tilsyn 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har udarbejdet årsrapporter for gennemførte tilsyn i 2018 med tilbud inden for Handicap og Psykistri samt Sundhed og Ældre. Årsrapporten for Sundhed og Ældre indeholder ligeledes konklusion for det opfølgende tilsyn i 2019.
Endvidere har Tilsynsenheden udarbejdet en årsrapport om magtanvendelser i 2018 på voksenområdet.

Konklusionerne i årsrapporterne fremgår af sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden har gennemført tilsyn i 2018 med tilbud inden for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre.

 

Driftsorienteret tilsyn inden for Handicap og Psykitri:

Tilsynsenheden har i 2018 på vegne af Kommunalbestyrelsen ført tilsyn med ét privat tilbud og ét kommunalt tilbud i Herning Kommune, der yder specialundervisning til voksne. Det private tilbud er FOF, der efter overenskomst med Herning Kommune yder specialundervisning for voksne. Det kommunale tilbud er Center for Kommunikation.

 

Konklusionen på tilsynene er, at overordnet set vurderer Tilsynsenheden, at de to tilbud overholder lovgivningen på tilfredsstillende vis. Der er ikke givet anmærkninger til de to tilbud under tilsynene i 2018.

 

Driftsorienteret tilsyn og tilsyn efter Servicelovens § 151 inden for Sundhed og Ældre:

Tilsynsenheden har i 2018 på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemført tilsyn med plejecentre og daghjem i Herning Kommune. Tilsynsenheden har i 2019 ved opfølgende tilsyn fulgt op på de anmærkninger, som blev givet ved tilsyn i 2018.

 

Konklusionen på tilsynet i 2018 er, at på baggrund af observationer set i forhold til Herning Kommunes Pårørendestrategi og Værdighedspolitik, vurderer Tilsynsenheden, at plejecentre, rehabiliteringscenter og daghjem lever op til Pårørendestrategiens forventninger om inddragelse af pårørendes viden og erfaring på tilfredsstillende vis. Ligeledes vurderer Tilsynsenheden, at der i tilbuddene er et bredt, tværfagligt samarbejde og at der arbejdes tilfredsstillende for at skabe sammenhæng i plejen i lighed med målene i Værdighedspolitikken. Der er pårørende, som ikke er fuldt ud tilfredse med den indsats, der ydes deres nærtstående. Kritikken kommer fra pårørende til borgere fra forskellige tilbud spredt over hele kommunen. Det er Tilsynenhedens vurdering, at kritikken opstår på baggrund af individuelle oplevelser og at det ikke er en generel kritik af et eller flere tilbud.

 

Ved tilsynet i 2019 er der fulgt op på de anmærkninger, der er givet ved tilsynet i 2018. Tilsynsenheden kan konstatere, at alle tilbud har arbejdet med anmærknigerne. Tilsynsenheden konkluderer, at ledelsen og medarbejderne afklarer, hvad borgeren og pårørende oplever som væsentlige beslutninger og hvilke væsentlige beslutninger, pårørende ønsker at blive inddraget i. Som udgangspunkt tilpasses praksis og samarbejdet med de pårørende ud fra borgerens ønsker. Hvis borgeren ikke kan udtrykke sine ønsker i forhold til, hvad pårørende skal inddrages i af væsentklige beslutninger, har tilbuddene en øget opmærksomhed på at være i tæt dialog med de pårørende. Der er ikke givet anmærkninger ved de opfølgende tilsyn i 2019.

 

Magtanvendelser på voksenområdet

På vegne af Kommunalbestyrelsen behandler Tilsynsenheden magtanvendelser på voksenområdet med henblik på at træffe afgørelse samt registrere indberetninger på voksne borgere inden for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre.

 

Magtanvendelse er et indgreb i den personlige frihed og derfor er det helt afgørende, at personalet kender til kravene i lovgivningen om, hvornår de kan anvende magt i omsorgen for den enkelte borger, således at magt kun anvendes der, hvor det er absolut påkrævet.

 

Der har samlet set været 136 indberetninger med akutte magtanvendelser i Herning Kommune i 2018 mod 169 i 2017. 

 

Der har i 2018 været i alt 37 ansøgninger om at måtte anvende en foranstaltning efter magtanvendelsesbestemmelserne. I 2017 var der i alt 47 ansøgninger.

Alle ansøgningerne er imødekommet i 2018, hvor der i 2017 blev givet afslag på 12 af ansøgningerne.

Tilsynsenheden vurderer, at dette er et tegn på, at tilbuddene selv er blevet skarpe på, hvornår der kan søges om foranstaltninger samt sikre, at ansøgningerne er korrekt oplyste.

 

Magtanvendelserne fordeler sig samlet set over 96 borgere i Sundhed og Ældre samt 51 borgere i Handicap og Psykiatri.

 

Borgerne har i alle tilfælde haft mulighed for at klage over hændelserne og afgørelserne. Der har ingen klager været i 2018. Pårørende har mulighed for at klage på borgerens vegne. Det er der ingen pårørende, der har fundet anledning til.

 

Der ses fortsat fejl og mangler i en del ansøgninger og indberetninger af akut brug af magtanvendelse, men der er sket en væsentlig forbedring. I alt er der i 2018 returneret 24 indberetninger eller ansøgninger med henblik på en uddybning fra tilbuddene mod 66 i 2017.

Lovgivningen og Socialstyrelsen har fastsat, hvilke oplysninger der som minimum skal registreres og hvilke tidsfrister der skal overholdes.

 

Kravene til indholdet i indberetninger og ansøgninger er lovfæstet, da magtanvendelser er et stort indgreb i borgerens selvbestemmelsesret. Dette betyder, at kravene til indholdet og formen ikke kan lempes fra Tilsynsenhedens side.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporterne tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

  • Årsrapport tilsyn HOP 2018 endelig version
  • Årsrapport tilsyn SUÆ 2018 endelig version
  • Årsrapport 2018 - Magtanvendelser Voksenområdet endelig version