Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

69. Forebyggende hjemmebesøg - ny lovgivning

Sagsnr.: 27.00.00-P19-2-09 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Forebyggende hjemmebesøg - ny lovgivning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har vedtaget en ændring af Servicelovens § 79a om forebyggende hjemmebesøg med virkning fra 1. juli 2019.

 

Lovændringen indebærer en målretning af de forebyggende hjemmebesøg, hvor kommunerne forpligtes til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Lovændringen skal bidrage til at styrke kommunernes forebyggende indsats.

Sagsfremstilling

Forebyggende hjemmebesøg har til formål at opspore aldersbetingede forandringer med betydning for borgerens sociale, psykiske og fysiske funktionsevne og livskvalitet.

 

Lovændringen pr. 1. juli 2019 indebærer en målretning af de forebyggende hjemmebesøg, så der tilbydes forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed eksempelvis ved overgangen fra arbejdsliv til pension.

 

Med lovændringen skal der fremadrettet tilbydes:

  • Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
  • Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.
  • Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år.
  • Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

 

Som led i de forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65 år til 81 år tilbyder Herning Kommune blandt andet forebyggende hjemmebesøg til borgere, som har mistet en ægtefælle (enkebesøg) og til borgere, hvis ægtefælle er flyttet i plejebolig (pårørendebesøg).

 

Borgere, som pr. 1. juli 2019 har opnået ret til tilbud om et forebyggende hjemmebesøg efter reglerne fra før 1. juli 2019, men som endnu ikke er tilbudt et sådant, skal fortsat efter 1. juli 2019 tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Økonomi

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det vurderes samlet set ikke at medføre merudgifter for kommunerne. Ved en eventuel regulering af det kommunale bloktilskud, vil kommunerne blive orienteret herom i forbindelse med DUT-reguleringen i sommeren 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.