Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

66. Faciliteter i Bethaniagade-projektet

Sagsnr.: 03.10.02-P35-2-15 Sagsbehandler: Randi Nedergaard-Hansen  

Faciliteter i Bethaniagade-projektet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Locander

Sagsresume

Herning Kommune etablerer nye fysiske rammer til varmestue og herberg i Bethaniagade, Herning, som Blå Kors efterfølgende drifter.

 

Med henblik på at kunne udarbejde et byggeprogram som grundlag for et efterfølgende rådgiverudbud, er der behov for af præcisere indholdet af projektet. I denne sag indstilles det, at Den Våde Høne ikke genetableres i forbindelse med byggeriet.

 

Sagsfremstilling

Blå Kors driver i Bethaniagade 26-30, Herning varmestue og herberg.

 

Da bygningerne er nedslidte, er der behov for at der etableres nye fysiske rammer. Efter drøftelser mellem Herning Kommune og Blå Kors er det besluttet, at nedrive og etablere en ny varmestue, herberg samt et antal skæve boliger i Bethaniagade.

 

Med henblik på realiseringen af projektet købte Herning Kommune i juni 2018 ejendommene Bethaniagade 26 – 30 af Blå Kors. Efterfølgende er der i forbindelse med budgetforliget for 2019 afsat en anlægsbevilling på i alt 22 mio. kr. til varmestue og 10,07 mio. kr. til skæve boliger samt udarbejdet ny lokalplan for matriklerne. Lokalplanen blev vedtaget den 18. december 2018.

 

Med henblik på at kunne udarbejde et byggeprogram som grundlag for et efterfølgende rådgiverudbud, er der behov for af præcisere indholdet af projektet. I den forbindelse skal der tages stilling til, hvorvidt der skal indtænkes faciliteter i projektet, der kan rumme de aktiviteter, der i dag foregår i den såkaldte Våde Høne.

 

Den Våde Høne

Den Våde Høne er ikke en del af den nuværende varmestue, men placeret bag Blå Kors Varmestue. Blå Kors Varmestue har ikke etableret den Våde Høne, men har tilladt, at den eksisterer på matriklen. Adgang til hønen sker uden om Blå Kors´ varmestue ad særskilt sti. Fysisk er der tale om et overdækket skur. Brugerne anvender skuret som rygeskur, ligesom der indtages alkohol og stoffer i skuret. Endvidere er det tidligere konstateret at der handles hælervarer og stoffer. Der er ikke adgang til toiletfaciliteter fra Den Våde Høne, hvorfor brugerne urinerer, hvor det er muligt. Blå Kors fører kun et indirekte tilsyn med aktiviteterne i Den Våde Høne.

 

Med Herning Kommunes køb af matriklerne Bethaniagade 26 - 30 ligger Den Våde Høne således nu på Herning Kommunes ejendom.

 

Over tid og i forbindelse med udarbejdelsen af ny lokalplan har naboerne til matriklen påpeget at de oplever, at Den Våde Høne er omdrejningspunkt for slagsmål, urinering og opkastning på de omkringliggende ejendomme, salg og indtagelse af stoffer og alkohol, salg af våben, højlydte skænderier, trusler mod forbipasserende, at der kastes flasker over murene til naboer og at der begås indbrud hos naboer.

 

Hertil skal lægges, at brugerne af varmestuen – som ikke kommer i Den Våde Høne - giver udtryk for, at de er utrygge ved Den Våde Høne. Blå Kors har i forlængelse heraf tilkendegivet, at de ikke ønsker Den Våde Høne integreret i et nybyggeri, da dette ikke vil understøtte arbejdet med at sikre en positiv udvikling for varmestuens brugere.

 

Sammenhæng med den øvrige indsats på området.

Herning Kommunes sociale indsats har den overordnede målsætning, at socialt udsatte får et værdigt liv; et liv som de magter, hvor den enkelte borger er selvhjulpen og uafhængig af offentlig hjælp. Med det formål at indfri den overordnede målsætning er der opstillet følgende mål:

 

  • Antallet af hjemløse skal reduceres

Med udgangspunkt i den nationale hjemløsestrategi, der tager afsæt i ”Housing First”-tilgangen, ses sikring af en fast bopæl som den første forudsætning for at finde en vej ud af social udsathed. Det betyder, at borgeren gennem en individuel forebyggende indsats og en boligsocial indsats skal fastholdes i egen bolig eller sikres en fast bopæl, herunder at ingen borger i aldersgruppen 18 – 25 år skal opholde sig på forsorgshjem.

 

Et centralt element i indsatsen er derfor, at der er et tilstrækkeligt antal betalelige boliger til rådighed og at disse blandt andet skal tilvejebringes gennem en koordineret kommunal indsats og i samarbejde med boligforeningerne og Blå Kors, herunder at der tages stilling til etablering af såkaldte ”skæve boliger”.

 

  • Sundhedstilstanden hos de udsatte skal forbedres

Forbedringen af sundhedstilstanden skal nås gennem behandling af sygdomme, en stabil ernæringstilstand og god personlig hygiejne. Dette skal nås gennem et aktivt tilbud om forebyggende og sundhedsfremmende ydelser til misbrugere og tilgængelighed til nødvendig læge- og tandbehandling.

 

  • Misbrug af stoffer og alkohol skal reduceres

Gennem en målrettet forebyggende indsats skal der gives et aktivt tilbud om misbrugsbehandling, hvor målet er stoffrihed og ædruelighed. Misbrugsindsatsen skal være opsøgende og tilgængelig

 

  • Beskæftigelse er slutmålet

Gennem en målrettet motiverende indsats skal det sikres, at der er sammenhæng mellem indsatserne på udsatteområdet og beskæftigelsesområdet med henblik på at støtte udsatte borgere til at kunne indgå i en beskæftigelsesrettet indsats.

 

Det er i 2014 besluttet at der i forbindelse med etablering af ny varmestue i Bethaniagade, skal indtænkes miljøer, der understøtter Herning Kommunes socialfaglige tilgang samt at der gennem arkitektur skal skabes fysiske rammer, hvor socialt udsatte kan komme sig og ikke mindst bevæge sig i retning af ansvar for eget liv.

 

I det endnu ikke politisk behandlede udkast til idéoplæg for Bethaniagade-projektet er visionen, at den nuværende varmestue og herberget erstattes af et nyt tidssvarende byggeri, der rummer aktivitets- og botilbud samt skæve boliger, herunder at de nye fysiske rammer bidrager til, at de mest udsatte borgere integreres i bymiljøet, understøtter en positiv udvikling hos brugerne og bidrager til en byfornyelse og –forskønnelse i Bethaniagade. Det er således en antagelse, at de fysiske rammer vil kunne understøtte til den professionelle socialfaglige indsats, hvis overordnede formål det er at forbedre livskvaliteten for de mest udsatte borgere i Herning Kommune.

 

Etableringen af varmestue og herberg er således et element i realiseringen af Herning Kommunes indsats for udsatte og i den forbindelse er det vurderingen, at det vil være uhensigtsmæssigt at genetablere faciliteter, der kan danne ramme om de aktiviteter, der i dag foregår i Den Våde Høne, da disse ikke understøtter målsætningerne om en mere aktiv socialfaglig indsats i forhold til målgruppen, herunder reduktion af stof- og alkoholmisbrug og forbedring af sundhedstilstanden. Vurderingen underbygges af tidligere gennemførte interviews med brugere af varmestuen.

 

På det grundlag indstilles det, at der ikke indtænkes faciliteter til en genetablering af den såkaldte Våde Høne i Bethaniagade-projektet.

 

Genetableres Den Våde Høne ikke, er det formodningen, at Den Våde Hønes brugere selv vil vælge et nyt sted at mødes og reetablere tidligere uhensigtsmæssig adfærd. Det foreslås derfor, at forvaltningen følger, hvorledes Den Våde hønes brugere håndterer nedlæggelsen og eventuelle konsekvenser heraf.

 

Det foreslås endvidere, at der gennemføres en analyse af behovet for et sundhedsrum for stofmisbrugere, herunder om etablering af et sundhedsrum vil kunne afhjælpe en delmængde af problemstillingerne for Den Våde Hønes brugere. Sundhedsrum har til formål at tage hånd om de sundhedsfaglige behov, der er forbundet med at være stofmisbruger, idet stofmisbrugere generelt set har dårlig kontakt med det almindelige sundhedssystem. Analysen fremlægges i en efterfølgende sagsfremstilling til drøftelse og beslutning.

  

Den videre proces

Der fremlægges i september 2019 en projektbeskrivelse af Bethaniagade-projektet, der samler de forudgående beslutninger og præciserer projektets indhold og formål med det sigte, at tilvejebringe et entydigt projektindhold- og grundlag. 

 

Carsten Lagoni deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

det besluttes, at den såkaldte Våde Høne ikke indarbejdes i byggeriet af varmestue og herberg i Bethaniagade, Herning By.

at

det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med spørgsmålet om genplacering af Den Våde Høne og i den forbindelse overvejer om en del af problemstillingen vil kunne afhjælpes ved at etablere et såkaldt sundhedsrum.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at ”Den Våde Høne” ikke indarbejdes i det kommende byggeri.

 

Beslutning om evt. udarbejdelse af koncept for sundhedsrum/-tilbud udsættes til næste møde.

 

Beslutning om tidspunktet for lukning af ”Den Våde Høne” udskydes til det kommende møde, hvor forvaltningen anmodes om en redegørelse for eksisterende tilbud samt evt. nye mulige tilbud til brugergruppen.