Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

67. Ansøgning om tilsagn til etablering af bolig- og servicearealer på tilbuddet Nyboder, Kibæk.

Sagsnr.: 82.06.01-G01-2-18 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Ansøgning om tilsagn til etablering af bolig- og servicearealer på tilbuddet Nyboder, Kibæk.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Anna K. Stokholm, Peter Vallentin, Jan Märcher

Sagsresume

Nyboder er en selvejende institution under Danske Diakonhjem og er placeret under samme tag som plejecenteret Sandfeldtgården i Kibæk.

 

Nyboder danner ramme om et social psykiatrisk bosted for voksen sindslidende i alderen 35-70 år. Bostedet rummer i dag 11 boliger og derudover ydes der bostøtte til 2 udeboende beboere.

 

I forbindelse med ønsket om udvidelse af Nyboder, søger Danske Diakonhjem om tilsagn til økonomisk støtte til etablering af 4 nye boliger og ombygning af eksisterende rammer. I alt nybyggeri af 282 m³.

 

Boligerne ønskes opført efter almen boligloven. LBK nr. 1023 af 12. august 2013.

 

Baggrunden for ansøgningen er et ønsker om, at udvide så afdelingens driftsøkonomi forbedres.

 

Danske Diakonhjem søgte tidligere i år om tilsagn til et lignende byggeri på i alt 324 m².

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem ønsker at etablere 4 nye boliger inkl. fællesarealer.

 

Byggeriet omfatter følgende:

Tilbygningen rummer 4 boliger med fælles ophold og adgangsareal knyttet til de 4 boliger. Der tilhører TV-stue i forbindelse med eksisterende opholdsstue. Yderligere ønskes der renoveret eksisterende kontorer.

Ombygning af eksisterende arealer omfatter udvidelse af køkkenfaciliteter og renovering af eksisterende mødefaciliteter.

Udvendigt ønskes der etableret terrasser ved boligerne. m.m.

 

Den samlede tilbygning er i alt på 282 m² og vedr. kun boligdelen.

 

Byggeriet af de 4 boliger er anslået til et rammebeløbet på 6.724.289 kr. inkl. moms. Ombygning af servicearealer er anslået til 190.493 kr. inkl. moms – I alt 6.914.783 kr. incl. moms.

 

Statens maksimumsbeløb for 2019 incl. energitillæg for lavt byggeri udgør 23.970 kr. pr. m².

Servicearealtilskuddet pr. bolig er 22.859 kr.

Den samlede anskaffelsesudgift holder sig inden for statens maksimumsbeløb.

 

Danske Diakonhjem foreslå finansieringen af byggeri således:

Finansiering

Boligdel

Servicedel

Total

Realkreditbelåning - 88%*

5.917.374

0

5.917.374

Grundkapital - 10%**

672.429

0

672.429

Beboerindskud - 2%

134.486

0

134.486

Servicearealtilskud

0

91.437

91.437

Tilskud, Danske Diakonhjem

0

60.958

60.958

Tilskud, Herning Kommune***

0

38.099

38.099

 

6.724.289

190.494

6.914.783

 

 Samlet anmoder Danske Diakonhjem om tilskud fra Herning Kommune på:

Grundkapital - 10%

672.429

kr.

Tilskud fra Herning Kommune

38.099

kr.

I alt tilskud fra Herning Kommune

710.528

kr.

 

Derudover anmoder Danske Diakonhjem om kommunalgaranti for realkreditbelåning på 5.917.374 kr.

 

Det er tidligere oplyst fra Danske Diakonhjem, at huslejen vil ligge på samme niveau med de øvrige boliger på Sandfeldgården, som i 2019 er på 7.050 kr. pr. måned.

 

Byggeriet ønskes igangsat snarest. Nyboder har overfor Herning kommune oplyst, at ved en udvidelse kan alle pladser beboes af borgere fra andre kommuner end Herning Kommune. 

 

Administrationen har vurderet ansøgningen fra Danske Diakonhjem og har følgende bemærkninger til ansøgningen:

 

  • Afdelingen Handicap og Psykiatri har ikke et behov for at Nyboder udvider og p.t har afdelingen ingen venteliste til Nyboder.
  • Huslejen er høj. Til sammenligning er en husleje pr. m² på Skovlyset 6.220 kr. pr. md. i 2019.
  • En udvidelse af pladsantallet vil forbedre den driftsøkonomiske situation på Nyboder.
  • Det er ikke muligt i Social, Sundhed og Beskæftigelse at finde økonomi til finansiering af det ønskede byggeri.

 

Økonomi- og Erhversudvalget har kompetencen til at tage beslutning om eventuel grundkapitalindskud. Stillingtagen til denne del af ansøgningen sker i forbindelse med, at Danske Diakonhjem indsender skema A til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der ikke gives kommunegaranti på realkreditlånet eller ydes tilskud på 38.099 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til et eventuelt grundkapitalindskud i forbindelse med godkendelse af skema A.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.