Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Skovlyset - Licitationsresultat og godkendelse af skema B

Sagsnr.: 27.12.00-G01-124-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Skovlyset - Licitationsresultat og godkendelse af skema B

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte 13. december 2011 skema A for udvidelse af Skovlyset med etablering af otte 2-værelses boliger.

Der er afholdt licitation og licitationsresultatet foreligger nu til udvalgets orientering.

 

På baggrund af den afholdte licitation er der ligeledes udarbejdet et forslag til skema B til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Skovlyset omfatter 2 punkthuse med 4 boliger i hver. Boligerne placeres i skovområdet bag Skovlyset og Skovlysets personale betjener husene. Der skal etableres p-pladser i forbindelse med byggeriet. Krav til antal p-pladser fastlægges i henhold til lokalplanen for området.

Udvidelsen af Skovlyset har været udbudt i hovedentreprise og der har været indbudt 5 entreprenører til at give bud på opgaven: • JFP, Jørgen Friis Poulsen A/S, Herning • JCN Vildbjerg, Vildbjerg • Skibbild Entreprise A/S, Skibbild • Mogens Lund A/S, Herning • Jens Jensen, Holstebro  

Alle 5 hovedentreprenører, der var indbudt, har afgivet licitationsbud. Licitationen blev afholdt 25. april 2012. 3 af tilbuddene var uden forhåndstilsagn fra garantistiller og derfor jf. udbudsbrevet ikke konditionsmæssige. Blandt de 2 konditionsmæssige tilbud, der blev afgivet var det billigste tilbud fra Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S. Tilbudssummen fra entreprenør Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S
på 8.379.000 kr. ex. moms er reguleret for besparelser og stipulerede ydelser på1.018.797 kr. således at den endelige acceptsum udgør 7.360.203 kr. ex. moms.  

På baggrund af licitationsresultatet og skema B har administrationen udarbejdet nedenstående investeringsoversigt: 
 
 [image]

Konklusion på skemaet:
For boligdelen er der en mindreudgift i forhold til investeringsplanen på 274.000 kr. brutto, inkl. moms (der er ikke momsrefusion på boliger)
For servicearealerne er der en merudgift på 48.000 kr. netto ekskl. moms. Den samlede forskel på 226.000 kr. i mindreudgift skyldes hovedsagelig indarbejdelse af en ikke budgetteret indtægt ved "salg" af kommunal grund til projektet på 200.000 kr.'

 
Budget – forslag til frigivelse og tilretninger/forskydninger af rådighedsbeløb:
 
 [image]

Projektet vil give en nettoindtægt på 226.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.
 
Der blev bevilget 800.000 kr. til projektering af de 8 boliger den 11. oktober 2011. Det endelige forslag indebærer behov for yderligere udgiftsbevilling på 11.079.000 kr. til boligdelen, 390.000 kr. til servicearealerne og en indtægtsbevilling på 269.000 kr. til servicearealtilskuddet.  

Huslejeniveau:
Huslejeniveauet er beregnet til ca. 1.104 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.187 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 226 kr. pr. m² årligt, eller 1.262 kr. pr. måned pr. bolig.  

Til sammenligning er det månedlige huslejeniveau i sammenlignelige boliger på 6.538 kr. pr. bolig (nuværende Skovlyset – 2012-pl).  

 

Afledt drift:
De afledte driftsudgifter vedrørende projektet, personaleudgifter mm., afholdes indenfor budgetrammen for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Behovet for køb af pladser hos andre leverandører sammen med demografi fremskrivning forventes at dække udgifterne.

Der vil blive øgede udgifter til boligstøtte. Udgiften vil maksimalt udgøre ca. 82.000 kr. netto årligt. Udgiften afholdes på serviceområde 17 og ventes at kunne holdes indenfor budgetrammen.

 

Tidsplan 

Politisk behandling af skema B i Social- og Sundhedsudvalget
20. juni  2012
Politisk behandling af skema B – Økonomi- og Erhvervsudvalget
20. august 2012
Politisk behandling af skema B - Byrådet
28. august 2012
Endelig kontrakt
Ultimo juni 2012
Byggestart
Ultimo juni 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Medio marts 2013
Ibrugtagning
Medio april 2013

 
 
Jens Bech Vestergård deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at skema B for etablering af udvidelse af Skovlyset godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 11.879.000 kr. inkl. moms og for servicedelen 485.000 kr. inkl. moms,

 

at den årlige husleje for boligerne på 1.104 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter)godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige anlægsregnskab foreligger,

 

at der meddeles yderligere anlægsbevilling med 11.079.000 kr. til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 530.076 Nye boliger ved Skovlyset, boligdel, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012, bevillingen udgør herefter 11.879.000 kr.,

 

at der meddeles anlægsbevilling på 390.000 kr. i udgift til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 018.076 Nye boliger ved Skovlyset, servicearealer, og 269.000 kr. i indtægt, stednr. 018.076 Servicearealtilskud, i 2013,

 

at der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter med 200.000 kr. i indtægt i 2012,

 

at tilretninger og forskydninger af rådighedsbeløb jf. skema i dagsorden godkendes, således der bliver overensstemmelse med frigivelse af rådighedsbeløb i det nye forslag og afsatte rådighedsbeløb,

 

at bevillingen på serviceområde 28 Optagne lån samt serviceområde 24 finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overensstemmelse med forslag til forskydninger/tilretninger i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordenen,

 

at nettoindtægten på 226.000 kr. tilgår de likvide aktiver.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

79. Dagcenter Rosemholm - licitationsresultat

Sagsnr.: 00.00.00-P19-335-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Dagcenter Rosemholm - licitationsresultat

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 er der afsat 6,62 mio. kr. til etablering af dagcenter ved Rosenholm i investeringsoversigten.

 

Byrådet godkendte den 6. marts 2012 byggeprogram for etablering af dagcenter ved Rosenholm med henblik på efterfølgende licitation.

Der er afholdt licitation og licitationsresultatet foreligger nu til udvalgets godkendelse med henblik på kontraktskrivning med Skibbild Entreprise A/S.

Sagsfremstilling

Byggeriet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m2 i tilknytning til den igangværende udvidelse af det eksisterende Rosenholm.

Daghjemmet skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca. 25-30 m2. Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning. Basisrummene ønskes etableret med mulighed for indretning med særligt udstyr, f.eks. Touch-skærme og særligt software til handicappede samt mulighed for anvendelse af iPad, Tablets mv.

Udearealer indrettes til aktiviteter ligesom der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer.  

 

Byggeriet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriterierne har været det "økonomisk mest fordelagtige”.Bedømmelsesudvalget har vurderet, at Skibbild Entreprise A/S tilbud opfylder dette tildelingskriterium.

 

[image]

 


[image] 

Dvs. der fremrykkes 1.190.000 kr. fra 2013 til 2012, hvorefter rådighedsbeløb i 2012 udgør 4.500.000 og i 2013 2.120.000 kr.
 
Der blev bevilget 600.000 kr. til projektering af dagcentret den 6. marts 2012. Det endelige forslag indebærer behov for yderligere udgiftsbevilling på 6.020.000 kr.


Økonomi – drift

Driftsudgifterne til dagcentret vil blive ca. 2,7 mio. kr. årligt. Udgiften er indeholdt i driftsrammen for serviceområde 13 Handicap og Psykiatri  

 

Tidsplan 

Godkendelse af licitationsresultat - SOS
20. juni 2012
Godkendelse af licitationsresultat - ØKE 
20. august 2012
 Godkendelse af licitationsresultat - BYR 
 28. august 2012
Kontrakt
Juni 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Februar 2013
Ibrugtagning
Februar 2013

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at etablering af Dagcenter på Rosenholm godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum udgør 6.620.000 kr. ekskl. moms.,

 

at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 6.020.000 kr. til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 559.098 Udvidelse af Rosenholm, den samlede bevilling vil herefter udgøre 6.620.000 kr.,

 

at finansiering sker af de til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012 og 2013,

 

at tilretninger og forskydninger af rådighedsbeløb jf. skema i dagsorden godkendes, således der bliver overensstemmelse med frigivelse af rådighedsbeløb i det nye forslag og afsatte rådighedsbeløb.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

80. Orientering vedr. Sanering af køkken på Lindegården

Sagsnr.: 82.06.00-P19-1-06 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Orientering vedr. Sanering af køkken på Lindegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Redegørelse for status i forbindelse med sanering af køkken på Lindegården.
I forbindelse med ombygning af Lindegården godkendte Byrådet på møde 13. december 2011 en sanering af køkkenet på Lindegården, herunder forbedringer af hygiejnestandarden og en total asbestsanering.
Administrationen anslog den samlede udgift til sanering af køkkenet til totalt ca. 0,430 mio. kr. ekskl. moms og der blev godkendt en negativ tillægsbevilling til Område Vest's driftsbudget i 2011 på 0,430 mio. kr. og en anlægsbevilling i 2011 på samme beløb.
Imidlertid viser den anslåede udgift ikke at stemme overens med de faktiske udgifter i forbindelse med saneringen af køkkenet. Udgiften til sanering af køkkenet blev 696.578 kr. - en merudgift på 266.578 kr. Merudgiften er opstået på grund af såvel fejlskønnede udgifter som uforudsete udgifter.

Sagsfremstilling

På baggrund af Fødevareregionens vurdering af behovet for en sanering af produktionskøkkenet på Lindegården indstillede administrationen i december 2011 overfor Byrådet en godkendelse af sanering af køkken på Lindegården, herunder forbedringer af hygiejnestandarden og en total asbestsanering.
Administrationen anslog overfor Byrådet i december 2011 den samlede udgift til sanering af køkkenet til totalt ca. 0,430 mio. kr. ekskl. moms og der blev godkendt en negativ tillægsbevilling til Område Vest's driftsbudget i 2011 på 0,430 mio. kr. og en anlægsbevilling i 2011 på samme beløb. Udgiften til sanering af køkkenet på Lindegården blev godkendt finansieret af driftsbudgettet i 2011 for Område Vest.
 
I forbindelse med saneringen viser det sig imidlertid, at den anslåede udgift ikke dækker de faktiske udgifter.
 

 
Overslag ex. moms
Faktiske udg. ex. moms
Merudgift ex. moms
Asbestrenovering
190.000,-
198.166,-
   8.166,-
Udskiftning af vægfliser
160.000,-
266.015,-
106.015,-
Nye døre til kølerum
   5.000,-
 55.460,-
 50.460,-
Bordplade
   3.000,-
   4.940,-
   1.940,-
Stålpladehylde
          0,-
   5.540,-
   5.540,-
Terazzogulv
 12.000,-
 39.333,-
 27.333,-
Loft i kølerum
 10.000,-
 11.445,-
   1.445,-
Køleanlæg
          0,-
115.679,-
115.679,-
Uforudsete udg.
 50.000,-
          0,-
-50.000,-
I alt
430.000 kr.
696.578 kr.
266.578 kr.

 
Merudgiften udgør 266.578 kr. og skyldes følgende forhold:
 
Asbestrenovering:
I forhold til asbestrenoveringen, inkl. demontering /afdækning /montering af maskiner og demontering/montering af VVS og el, var der afsat 190.000 kr. i overslaget. Udgiften til demontering/montering af væghængte hylder og bordplader m.m. var derimod ikke medregnet. Dette betød en merudgift på 8.166 kr.
Det samlede beløb for ovennævnte udgifter beløb sig til 198.166 kr.
 
Udskiftning af vægfliser:
Der var i overslaget afsat et beløb på. 160.000 kr. til udskiftning af vægfliser. Ved nedtagning af de eksisterende fliser, under vinduerne mod Chr. Ydes Vej, faldt 3 - 4 skifter af væggen i hele rummets længde ned, på grund af porøst murværk. Da der var fliser på væggen, var dette ikke muligt at forudse inden renoveringen gik i gang. Udgiften til udskiftning af vægfliser, inkl. pudsarbejder og opmuring af nye skifter, har betydet en merudgift på 106.015 kr.
Det samlede beløb for udskiftning af fliser under vinduer beløb sig dermed til  266.015 kr.
 
Nye døre til kølerum:
Der er udskiftet 3 stk. døre til og i køleafdelingen i køkkenet. Det afsatte beløb var skønnet en del for lavt, og dette har betydet en merudgift på 50.460 kr. til nye døre til kølerummene. De nye døre er specielt beregnet til kølerum med rengøringsvenlige overflader, isolering af og stålplade på dørplader, samt svingdørsbeslag som de eksisterende døre var udstyret med.
Det samlede beløb for udskiftning af døre til kølerum beløb sig til 55.460 kr.
 
Ny stålbordplade og underhylde:
Levering og montering af 1 stk. ny stålbordplade ved halvmur overskred beløbet i overslaget med 1.940 kr. grundet længden på bordet.
Udgiften til bordpladen beløb sig til 4.940 kr.
 
Der var i overslaget ikke medregnet en ny stålpladehylde, til erstatning for en laminatplade, hvor kanterne ikke længere sluttede tæt, og dermed ikke kunne rengøres korrekt.
Levering og montering af yderligere 1 stk. stålpladehylde kostede 5.540 kr.

Reparation terrazzogulv:
Reparation af terrazzogulvet blev noget dyrere end skønnet, hvilket bl.a. skyldtes, at man ikke kunne demontere en række fastmonterede køkkenmaskiner. Arbejdsvilkårene på enkelte steder blev dermed meget vanskelige og tidskrævende, og reparationerne viste sig mere omfattende end først antaget. Det afsatte beløb blev overskredet med  27.333 kr.
Udgiften til reparation af terrazzogulv blev således på 39.333 kr.
 
Loft i kølerum:
I det oprindeligt anslåede beløb til udskiftning af vægfliser var der medtaget et beløb til udskiftning af vægfliser i kølerummene og forrummet til disse, på 10.000 kr. Da der var blotlagte rør af forskellig art under det oprindelige loft i de nævnte rum, blev det af hygiejnemæssige årsager og for at undgå evt. anmærkning og krav om dette ved Fødevareregionens godkendelse af køkkenet, besluttet at montere nedhængt loft
Udgiften til det nedhængte loft beløb sig til 11.445 kr.
 
Køleanlæg:
Det viste sig, at en del af køkkenets køleanlæg ikke længere var lovligt. Der manglende bl.a. alarmering vedr. personindespærring, og den type kølevæske som det gamle anlæg brugte, var ikke længere lovlig, ligesom el-installationerne til kølerum og frostrum heller ikke længere var lovlige.
Der blev derfor udført følgende arbejder vedr. køleanlæggene:

• Lovliggørelse af køleanlæg og forbedring af gammelt anlæg.
• Nye fordampere i kølerummene.
• Nye styringer i kølerummene med digital styringer med temp. alarmer.
• Ny styring i frostrum med logger, temp.
• Alarm og personale indespærrings alarm.
• Ny kompressor agg. for kølerum med nyt lovlig kølemiddel.
• Nyt el med nye tavler for kompressorerne og rummene.
• Nyt kølerør ud til kompressorgård.
• Demontage af de tre gamle fordampere, samt destruktion gives som rabat.
Ovennævnte var ikke medtaget i det oprindelige prisoverslag for projektet, og medførte en udgift på 115.679 kr.
 
Ovenstående forhold er udført efter aftale med bygherre.
 
Der vil blive aflagt anlægsregnskab sammen med regnskabet for om- og tilbygningen til Lindegården, herunder forslag til finansiering af merudgiften til renovering af køkkenet.

Økonomi

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at merudgiften kan indeholdes i det samlende beløb for anlægssagen om- og tilbygnig af Lindegården.

 

Anlægsregnskab foreligger på nuværende tidspunkt ikke, da projektet ikke er endeligt afsluttet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,
at der aflægges anlægsregnskab for saneringen sammen med anlægsregnskabet for ombygning/tilbygning til Lindegården.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

81. Studietur - evaluering og regnskab

Sagsnr.: 00.00.00-P19-362-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Studietur - evaluering og regnskab

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets studietur 18. - 21. marts 2012 foreligger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der foreligger regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Skotland 18. - 21. marts 2012 til udvalgets godkendelse.

 

Der var budgetteret med 97.010 kr. til studieturen. Regnskabet viser imidlertid en lille overskridelse på ca. 4.600 kr., der skyldes udgifter, som ikke var kendt på det tidspunkt, hvor budgettet blev lagt. Det er udgifter til lufthavnstransfer, bus tirsdag, en frokost samt gaver til oplægsholdere. Overskridelsen afholdes inden for rammen.

 

Samtidig med godkendelse af regnskabet anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget evaluerer studieturen med udgangspunkt i det afviklede program. Programmet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at studieturen evalueres,

 

at regnskabet for studieturen godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • program Herning
 • SOS Edinbourgh marts 11
 

82. Drøftelse af tilskudskriterier for §18 i 2013

Sagsnr.: 27.15.12-P21-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Drøftelse af tilskudskriterier for §18 i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

§18-midlerne uddeles i henhold til lov om Social Service til frivilligt socialt arbejde. Herning Kommunes frivillighedspolitik beskriver kriterierne for tildeling af §18-midlerne.

 

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet fordelingsprincipper for tildeling af §18-midlerne for år 2012 på møderne den 10. august 2011, pkt. 107, og den 12. oktober 2011, pkt 146. 

 

Udvalget har ønsket at drøfte kriterierne for tildeling af §18-midlerne for 2013. Derfor beskrives i denne sagsfremstilling indsatsområderne og tilskudsreglerne for de enkelte ansøgninger. Endvidere beskrives de gældende samarbejdsaftaler, som finansieres af § 18-midlerne.

Sagsfremstilling

Fordeling af §18-midlerne til indsatsområderne

§18-midlerne gives til støtte af frivilligt socialt arbejde til frivillige foreninger. Udgangspunktet for fordelingen af §18-midler er Herning Kommunes Frivillighedspolitik, der blev vedtaget af byrådet i 2007. Her er der opstillet følgende indsatsområder/målgrupper (side 15 i frivillighedspolitikken, pjece):

 • Patientforeninger

 • Foreninger for ældre

 • Selvhjælpsgrupper

 • Misbrugere og socialt udsatte

 • Psykiatri

 • Integration

 • Øvrige

 

Kategorien "øvrige" dækker bl.a. børn og unge, humanitære organisationer og besøgstjenester.  

 

I frivillighedspolitikken er opstillet følgende tilskudsregler, hvorefter der kan ydes økonomisk tilskud (citat fra politikken side 13):

 

"Betingelserne for at opnå tilskud er, at ydelsen kommer borgere i Herning Kommune til gode, og at de ikke er et indirekte tilskud til en landsdækkende organisation eller forening.  

Økonomisk tilskud omfatter:

 • grundtilskud til dækning af dokumenteret, rimelig husleje og forbrugsgoder

 • grundtilskud til dækning af dokumenteret kontordrift (telefon, porto, papir mv)

 • tilskud til konkrete aktiviteter

 • i særlige tilfælde tilskud til koordinerende lønudgifter

 • tilskud til aktiviteter som etableres på opfordring af eller i samarbejde med Herning Kommune

 • tilskud til drift af et eventuelt fælleskoordinerede samarbejdssekretariat for foreningerne og organisationerne. I særlige tilfælde kan der indgås flerårige aftaler om tilskud

Den økonomiske støtte til frivillige organisationer mv. skal gives til konkrete aktiviteter og initiativer, hvoraf den frivillig indsats skal udgøre en primære del.

 

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning og kørsel. Ansøgninger kan helt eller delvist afvises med henvisning til formuehold (hvis foreningen har stor beholdning, som ikke er omsat i aktiviteter) eller ud fra en proportionsbetragtning (hvis der ansøges om uforholdsmæssigt meget i tilskud set i forhold til antal brugere).

 

Der opfordres til at tænke i sundhedsforebyggende/sundhedsfremmende tiltag."  

 

Ved vurdering af ansøgningerne tages der stilling til, om ansøgningerne lever op til ovennævnte tilskudsregler. Foreningerne får afslag på elementer i ansøgningen, der ikke falder inden for disse regler.

 

Ved ansøgningerne til hovedpuljen for 2012 blev der sat ekstra politisk fokus på foreningernes økonomiske situation. Det medførte, at enkelte foreninger ikke fik så stort et tilskud som tidligere.   

 

Hvert år modtages 150-200 ansøgninger. Generelt ansøges der om langt flere penge, end der er i puljen.

 

Ved fordeling af midlerne mellem indsatsområderne/målgrupperne bliver tidligere praksis for tildeling taget i betragtning. Der er derfor en relativt fast fordeling mellem grupperne. Tabellen viser fordelingen i 2010 og 2011.

 

Indsatsområde
Fordeling i 2010 (%)
Fordeling 2011 (%)
Foreninger for ældre
6,4
6,4
Misbrugere og socialt udsatte
37,8
36,8
Patientforeninger
3,3
5,8
Psykiatri
6,3
7,5
Selvhjælpsgrupper
11,8
11,6
Integration
2,9
2,5
Øvrige
7,2
5,0
Herning Frivillig Center
23,7
23,2
Dialogmøde mm.
0,6
1,1
I alt
100
100

 

Samarbejdsaftaler

Der er indgået samarbejdsaftaler med tre foreninger, nemlig "Herning Frivillig Center", "Hjælp til Selvhjælp" og "Huset".

 
Oversigt over aftaler inden for §18-midlerne

Aftale med
Kort om foreningen
Herning Frivillig Center (HFC)
Etableret i 2003. HFC er en paraplyorganisation for foreninger med frivilligt, socialt og humanitært arbejde. Pt. er der 116 foreninger med i Herning Frivillig Center.
Støttet med 680.000 kr. i 2012
”Hjælp til selvhjælp”
Etableret i 1989. Deler adresse og lokaler med Herning Frivillig Center. Organiserer selvhjælpsgrupper og netværksskabende aktiviteter.
Støttet med 340.000 kr. i 2012.
Foreningen ”Huset”
"Huset" er et åbent værested, som støtter alkoholafhængige og deres pårørende i et alkoholfrit miljø. Samarbejdsaftalen er overført til Herning Kommune i forbindelse med kommunalreformen fra Ringkjøbing Amt.
Støttet med 400.000 kr. i 2012


Fælles for de tre nuværende aftaler er, at de er indgået i 2008 og gældende fra 1. januar 2009. Inggåelse af aftalerne er ikke sket på baggrund af eksplicitte kriterier, men på baggrund af de aftaler der var indgået tidligere.

 
Aftalerne er indgået med henblik på at:

 • Tydeliggøre samarbejdsrelationerne og rollefordelingen mellem foreningerne og Herning Kommune samt at beskrive de gensidige forventninger

 • Kommunen forpligter sig til at yde tilskud, der reguleres efter prisudviklingen

 
For alle tre foreninger er det vigtigt, at de er sikret pengene hvert år. De har alle ansat personale og er forpligtet på opsigelse af dette samt lejemål eller andre forpligtelser.
 
De tre aftaler har et opsigelsesvarsel på 9 måneder.

 
Med de tre aftaler er 47,8 % af §18-midlerne fordelt inden ansøgningsrunden. Midlerne til samarbejdsaftalerne udgør 1.420.000 kr. ud af det samlede budget på 2.973.610 kr. i 2012.

Se nærmere beskrivelse af de tre foreninger i notat (bilag 3). 

Følgende to foreninger har fremsat ønske om at indgå samarbejdsaftaler med Herning Kommune:

 • DFUNK (Dansk Flygtningehjælp, Unge-netværket), der i 2010 blev bevilget 20.000 kr., i 2011 10.000 kr. og i 2012  25.000 kr.  

 • IOGT (International Organization of Global Temperance, der har programmer for forebyggelse, reduktion af rusmiddelforbrug, oplysning og rehabilitering af borgere). I 2010 blev IOGT bevilget 111.000 kr., i 2011 116.000 kr. og i 2012 125.000 kr.

 

For kommunen kan det være en fordel at indgå aftaler med foreninger, da det sikrer en mere langsigtet indsats. Ulempen er, at §18-midler bliver "bundet" til disse aftaler/foreninger og derfor ikke kan bruges til nye foreninger og nye initiativer.

 

Det er administrationens vurdering, at de uddelte §18-midler støtter en bred vifte af frivillige foreningers arbejde inden for indsatsområderne i frivillighedspolitikken. Skal indsatsområderne ændres, kræver det en revision af frivillighedspolitikken.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at fordelingen af § 18-midler mellem indsatsområderne for 2013 skal svare til tidligere års procentvise fordeling,
at de nuværende tre aftaler med Herning Frivillig Center, Hjælp til Selvhjælp og Huset fastholdes,
at indgåelse af fremtidige samarbejdsaftaler af permanent eller midlertidig karakter drøftes principielt.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Der afsættes forlods 5% af de samlede §18 - midlerne til nye udviklingstiltag, som udmøntes ved udvalgets behandling af ansøgninger. Administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til kriterier. Udvalget ønsker ikke at binde flere midler til faste samarbejdsaftaler.

Bilag

 • NOTAT - bilag til sosmøde 12 okt 2011 om fordeling af §18midlerne
 • Frivillighedspolitik_pjece
 • NOTAT - bilag omkring aftaler - sosmøde juni 2012
 

83. Kriterier for tildeling af hjælpemidler

Sagsnr.: 27.60.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Kriterier for tildeling af hjælpemidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med orientering om nøgletal på Sundheds- og Ældreområdet på udvalgsmødet d. 11. januar (punkt 14) ønsket en orientering om kriterier for tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.
 
Denne orientering forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

I forhold til lov om social service (kap. 21) skal hjælpemidler tilbydes de borgere, der har behov for det, når det kan afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, gøre dagligdagen lettere eller er nødvendige for, at borgeren kan udøve et erhverv. Der tilbydes således ikke hjælpemidler som led i en generel forebyggelsesindsats.
 
Overordnet sker en tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder ud fra kriteriet om, at borgeren får tilbudt det hjælpemiddel, der bedst både fagligt og økonomisk set kan afhjælpe borgeren bedst muligt (jf. Lov om social service § 2: hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel). Dette betyder blandt andet, at borgeren kan få tilbudt et brugt hjælpemiddel fra Herning Kommunes hjælpemiddeldepot.
 
Konkret er der kvalitetsstandarder i forhold til følgende områder:

 • Boligændringer (§ 116 i serviceloven)

 • Støtte til køb af bil (§ 114 i serviceloven)

 • Aktivitetshjælpemidler (§ 112, stk. 1 og § 10, stk. 4 i serviceloven)

 • Forbrugsgoder (§ 113, stk. 1 og § 10, stk. 4 i serviceloven)

 

Kvalitetsstandarderne vil blive revideret i løbet af 2012, da de er senest godkendt af Sammenlægningsudvalget d. 28.11.06. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt de reviderede standarder til godkendelse.
 
Følgende hjælpemidler vil ikke blive omtalt i nedenstående skema:

 • Arm- og benproteser (visiteres via specialrådgivningen)

 • Diabeteshjælpemidler (visiteres via Borgerservice)

 • Høreapparater (visiteres via Center for Kommunikation)

 • Inkontinenshjælpemidler (visiteres via Hjemmesygeplejen)

 • IT-hjælpemidler (visiteres via Center for Kommunikation)

 • Korpsbårne hjælpemidler (visiteres via Borgerservice, dog kompressionsstrømper via Hjemmesygeplejen og øjenproteser via Center for Kommunikation)

 • Optiske synshjælpemidler (visiteres via Center for Kommunikation)

 

Oversigt

Hjælpemiddel/ Forbrugsgode
Henvisning til lov om social service
Formål
Hvad kan indgå i ydelsen
Aktivitetshjælpemidler
§ 112, stk. 1 § 10, stk. 4
At borgeren bliver i stand til at gennemføre aktiviteter af væsentlig betydning for borgerens daglige livsførelse.
Hjælpemidler samt rådgivning, vejledning og evt. træning i brugen heraf.   Hjælpemidler som kan bruges i forbindelse med: - personlig pleje – ex. toiletstol - mobilitet – ex. kørestol - kommunikation – ex. talemaskiner, computer der kan benyttes med en enkelt knap så internet ol kan benyttes - forflytning – ex. lift
Forbrugsgoder (Ting, som ikke forekommer i ethvert hjem, der måtte ønske det og som er indeholdt i den almindelige levestandard/levemåde)  
§ 113, stk. 1 § 10, stk. 4
1) At gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt 2) At gøre borgeren i stand til at udføre dagligdagsfunktioner, som vedkommende selv eller eventuelt med hjælp fra andre i husstanden ikke vil være i stand til at gøre uden forbrugsgodet.
Der kan ydes tilskud på 50 % af prisen, hvis denne overstiger 500 kr. Eksempelvis el-scooter, elevationsseng, specialindrettede cykler mm. Der ydes ikke tilskud til sædvanligt indbo (ex. telefoner, TV, vaskemaskiner mm.) samt reparation/drift/udskiftning.   Forbrugsgodet bliver borgers ejendom, med mindre det udelukkende fungerer som hjælpemiddel da bliver det til et udlån (ex. 3- hjulet elscooter)
Støtte til køb af bil
§ 114
1) At gøre borgeren så selvhjulpen som muligt 2) At understøtte borgerens forbliven på arbejdsmarkedet 3) At understøtte borgerens gennemførelse af uddannelse
Tilskud til køb af bil ydes som et rentefrit og/eller afdragsfrit lån (fritagelse for grøn ejerafgift). Særlige indretninger af bil, hvis politiet kræver det – ex. automatgear Reparation af særlige indretninger Tilskud til kørekort
Boligændringer
§ 116
At gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren med funktionsnedsættelse.
Typisk fjernelse af dørtrin, opsætning af dørgreb. Eventuel om- og tilbygning, alternativt anvisning af anden bolig.   Der gives ikke tilskud til modernisering og vedligeholdelse.

 

Frit leverandørvalg
Kommunalbestyrelsen kan udpege én bestemt leverandør, men borgerne har mulighed for selv at finde en anden leverandør, så længe hjælpemidlet opfylder de samme krav til funktionalitet og anvendelighed. Hvis prisen hos den anden leverandør overstiger prisen for det kommunale tilbud, er der mulighed for, at borgeren kan vælge den anden leverandør mod at betale differencen mellem det kommunale tilbud og tilbuddet fra den private leverandør. Købet kræver godkendelse fra Herning Kommune.
 
Reparation, udskiftning og tilbagelevering
For et hjælpemiddel indkøbt hos enten en kommunal eller privat leverandør ydes der som hovedregel hjælp til reparation og udskiftning efter behov. Endvidere er der krav om tilbagelevering af hjælpemidlet, når det ikke længere benyttes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om kriterier for tildeling af hjælpemidler tages til efterretning.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil
 • Kvalitetsstandard Forbrugsgoder
 • Kvalitetsstandard Boligændringer
 • Kvalitetsstandard Aktivitetshjælpemidler
 

84. Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Jesper Bjerg  

Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 11.01.12 (punkt 14), at der fremadrettet skal udarbejdes en status hvert halve år på udvalgte nøgletal inden for Sundheds- og Ældreområdet. Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området.

 

Denne status forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Status for maj 2012 for udvalgte nøgletal er:

 

 • Langt de fleste hjemmehjælpsmodtagere i Herning Kommune benytter det kommunale tilbud. I april 2012 blev 80,4 % af hjemmehjælpen udført kommunalt, mens 19,6 % blev udført af private leverandører. Den private leverance er steget med 1,6 % siden efteråret 2011.

 

 • Andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, er faldet fra 15,2 % i 2009 til 12,6 % i 2012. Dette samtidig med at antallet af borgere over 65 år er steget med 1.561 i perioden.

 

 • Set over perioden 2009 til 2011 er antallet af visiterede timer faldet med 75.281 timer fordelt med 26.547 timer på praktisk bistand og 48.701 timer på personlig pleje. Det største fald er sket for den kommunale andel, som står for et fald på 74.584 timer. De private leverandører har stort set fastholdt det samme timeantal i perioden fra 2009 til 2011.

 

 • 12 % af de borgere, der modtager mad, får maden leveret af en privat leverandør. En stigning fra oktober 2011, hvor den private leverandør havde en andel på 9 procent.

 

 • Det samlede antal af plejeboliger (excl. rehabiliteringspladser), opgjort marts 2012, var på 581 pladser, fordelt på 188 pladser i område Nord, 200 pladser i område Vest, 102 pladser i område Øst og 91 pladser i område Syd.

 

 • Herning Kommune havde i 2011 de laveste udgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning samt specialiseret genoptræning - set i forhold til sammenligningskommunerne.

 

 • Borgere i Herning Kommune er i gennemsnit i kontakt med hospitalet 1,7 gange årligt med en somatisk sygdom og 0,1 gange årligt med en psykiatrisk lidelse.

 

 • Borgere i Herning Kommune besøger i gennemsnit praktiserende læge 7,3 gange om året, samt benytter sig af de øvrige sygesikringsspecialer 5,4 gange årligt.

 

 • Borgernes forbrug af sundhedsydelser vokser med alderen. Aldersgruppen over 65 år udgjorde i januar 2012 16,4 % af befolkningen i Herning Kommune, men de stod for 32 % af ydelserne hos den praktiserende læge. De +85-årige har med 30.261 besøg årligt, et forbrug hos den praktiserende læge, der er 2,6 gange højere end gennemsnittet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Sundhed og Ældre nøgletal tilrettet ver 29.05.12
 

85. Endelig beslutning vedrørende "kortlægning af plejeboligbehov 2010-2020"

Sagsnr.: 00.00.00-P19-520-10 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Endelig beslutning vedrørende "kortlægning af plejeboligbehov 2010-2020"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -  

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 18. april 2012 (pkt. 37) besluttet at sende "Kortlægning af plejeboligbehovet 2010-2020" i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Kortlægningen forelægges nu udvalget igen efter høringsperioden til endelig behandling.

 

Høringssvarene fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Kortlægningen konkluderer, at der med det planlagte nybyggeri ikke er behov for yderligere plejeboliger i Herning Kommune frem til 2020 for at opretholde samme dækningsgrad som 2012. Dækningsgraden vurderes i 2012 som tilstrækkelig.

Forventningerne til ældrebefolkningens bedre sundhedstilstand fremover bevirker, at der ikke vurderes at være behov for en højere dækningsgrad i 2020.
 
Ønskes alligevel en højere dækningsgrad, anbefales det at etablere flere plejeboliger i den nordlige del af kommunen.
 
Kortlægningen konkluderer desuden, at der i Herning Kommune er behov for flere specialiserede botilbud til bestemte målgrupper. Det gælder både yngre og ældre demente samt demente med frontal hjerneskade. Det foreslås, at der oprettes følgende:

 • en skærmet enhed med seks pladser samt en aflastnings-/vurderingsplads til yngre demente i Fuglsang Sø Centret. I forbindelse hermed etableres daghjemspladser.

 • en udvidelse af den skærmede enhed for demente på Engholmscentret med tre skærmede pladser samt to aflastnings-/vurderingspladser

 • en eller to skærmede enheder med hver seks pladser på Fuglsang Sø Centret til demente med frontal hjerneskade

 • enheder til yngre plejekrævende borgere i forbindelse med Lind Plejecenter og/eller Fuglsang Sø Centret

 
Udviklingen på hospitalerne med accelererede patientforløb og en stadig højere grad af ambulant behandling bevirker, at kommunerne i endnu højere grad end hidtil skal ruste sig til at modtage patienter med behov for sygepleje. Det foreslås, at Herning Kommune etablerer 10 akut- og/eller hospicepladser på Rehabiliteringscentret.
 
Desuden foreslås, at der udarbejdes af en analyse af de ældste plejecentre i Herning Kommune med henblik på at skabe overblik over behovet for ombygning og modernisering. 


Der er en vis usikkerhed forbundet med prognoserne for ældres sundhedstilstand og udviklingen i øvrigt, hvorfor det anbefales, at der udarbejdes en ny analyse i 2015 af behovet for plejeboliger.

 

Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet er generelt positive overfor kortlægningen og resultatet af denne. Ligeledes opfordres der til, at forslaget om en ny analyse i 2015 imødekommes.

 

Både Handicaprådet og Ældrerådet imødeser positivt forslaget om, at der oprettes specialiserede botilbud til demente borgere.

 

Endvidere modtages forslaget om etablering af akutpladser/hospicepladser positivt.

 

Handicaprådet bemærker specifikt i forhold til benyttelsen af velfærdsteknologi, at teknologien ikke må indføres på bekostning af den personlige pleje og omsorg.

 

Høringssvarene vedlægges som bilag.

 

Sagen fremsendes endvidere til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der arbejdes videre med oprettelsen af en skærmet enhed til yngre demente, en skærmet enhed for demente samt en særlig, skærmet enhed for demente med frontal hjerneskade,
at der arbejdes videre med etableringen af ti akut- og/eller hospicepladser på Rehabiliteringscentret,
at der udarbejdes en analyse af de ældste plejecentre i Herning Kommune,
at der udarbejdes en analyse af plejeboligbehovet i 2015.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Høringssvar fra Ældrerådet
 • Handicaprådets høringssvar til plejeboligbehovet 2010-20
 • Kortlægning revideret 5. marts 2012
 

86. Forslag til permanent drift af Hjemløse Team

Sagsnr.: 81.00.00-G01-977-10 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Forslag til permanent drift af Hjemløse Team

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte i august 2012 iværksættelse af Projekt hjemløse team frem til udgangen af 2012, hvor projektet udløber.
På baggrund af de gode erfaringer med projektet gennem de sidste 2 år fremlægger administrationen nu forslag om permanent drift af Hjemløse Team til udvalgets godkendelse

Sagsfremstilling

Siden 1. august 2010 har Herning Kommune tilbudt særlige bostøtteforløb til hjemløse borgere. Projektet har til formål at hjælpe hjemløse til egen lejlighed.
Projektet er finansieret af midler fra Indenrigs- og Socialministeriet med 4,668 mio. kr. i perioden 2010-2012.


Projektet er etableret som et metodeafprøvningsprojekt, hvor man anvender to metoder til individuel støtte tilpasset den hjemløse borgers behov. CTI-metoden (Critical Time
Intervention) og Case Management-metoden (CM).
CTI-metoden er en efterforsorgsmetode, der skal lette overgangen fra en institutionslignende bolig til egen bolig. CTI beror på en opfattelse af, at manglende sammenhæng i indsatsen i forhold til en hjemløs borger udgør en væsentlig risiko for, at han eller hun falder tilbage i hjemløshed efter at have fået en bolig. Kontinuiteten opretholdes ved, at borgeren knyttes til en CTI-medarbejder, allerede inden borgeren flytter i egen bolig. Kontinuiteten sikres desuden ved, at der skabes stærke bånd til behandlings- og støttetilbud samt familie og venner, som kan støtte borgeren efter CTI-forløbets ophør.
 
Case Management metoden bygger på en antagelse om, at borgeren selv skal være en del af forandringsprocessen, for at den kan lykkes. Borgeren skal således inddrages i planlægningen af forløbet og i udarbejdelsen af planen for arbejdet.
Udover at sikre koordinering og give tryghed og omsorg i hverdagen, fokuserer metoden på at udvikle borgerens kompetencer og at identificere og styrke borgerens ressourcer.
 
Arbejdet med både CTI og CM foregår ud fra et recovery-perspektiv, hvor borgeren anskues som en person med potentiale til at 'komme sig' og blive (re)integreret i samfundet.
 
Begge metoder tager afsæt i Housing first tilgangen, hvor der tidligt i forløbet arbejdes på en permanent boligløsning.
I Hjemløseteamet arbejdes der således på hurtigt at etablere en permanent boligløsning til den hjemløse. Boligen kombineres med social støtte, behandlingsmæssig indsats samt en koordinering af indsatserne. Denne samlede indsats vurderes at være central for at give den hjemløse de bedste forudsætninger for at kunne fastholde egen bolig. Det helt centrale er at få skabt en bæredygtig relation og tillidsfuld kontakt til den hjemløse. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, og i samarbejde med den hjemløse udarbejdes en plan for indsatsen. Denne koordineres med § 141-handleplanen, og gennem forløbet kan den justeres, hvis der er behov for det.


Målgruppen er unge hjemløse (18-24 år) samt borgere, der har ophold på Forsorgshjem, jf. SEL § 110, udover 3-4 måneder, med folkeregister i Herning Kommune. Der vil være tale om borgere, som har problemer udover hjemløshed, så som ensomhed, misbrug, psykiske eller sociale vanskeligheder. Borgeren skal desuden have ønske om og være interesseret i at modtage bostøtte og deltage i projektet.


Visitation sker efter Servicelovens § 85. Alle kan henvise til Hjemløseteamet, men visitationen til tilbuddet sker gennem sagsbehandler i Social og Integration eller sagsbehandler på Jobcenter Herning.


Erfaringerne med projektet og indsatsen er positive for såvel brugere og medarbejdere og samarbejdspartnere.


Brugerne oplever, at tilbuddet har givet dem nye muligheder i livet, været glade og trygge ved at kunne beholde hjælpen, indtil de var klar til at undvære støtten, ligesom indsatsen og inddragelsen har hjulpet dem til selv at kunne være med til at træffe de rigtige beslutninger for fremtiden og blive selvhjulpne.


For samarbejdspartnere i projektet er oplevelsen, at arbejdet og indsatsen gør en forskel. Der er kommet borgere i egen bolig som uden bostøtteindsatsen ikke havde haft muligheden. Arbejdet opleves professionelt og seriøst, ligesom der peges på, at samarbejdet mellem kommunens aktører fungerer godt.


Resultaterne har ligeledes været mærkbare. Flere kommer i behandling og færre på passiv forsørgelse.
I projektperioden er 37 borgere hjulpet i egen bolig. Dette svarer til 82 % af projektdeltagerne.


Hjemløseprojektet har hjulpet borgere som ellers ikke ville være kommet på fode og i egen bolig. Der er tale om borgere som typisk har været uden egen bolig, har levet skiftevis på forsorgshjem eller overnattet rundt omkring. Det har været borgere med massive misbrugsproblematikker og behov for hjemmehjælp, sygepleje eller støtte til almindelige daglige funktioner, så som f.eks. støtte til økonomi og indkøb.


Hjemløseteamet har med en tæt kontakt til disse borgere hjulpet til at få etableret en hensigtsmæssigt og struktureret hverdag i egen bolig, støttet til etablering af netværk og motiveret alkoholbehandling. I dag er flere af disse borgere ædru og velfungerende i egne boliger og har brug for minimal støtte.


Foreløbige prognoser viser, at Hjemløseteamet giver en besparelse alene på § 110 forsorgshjem på netto 2 mio. kr. Hertil kommer besparelser på hjemmehjælp og midlertidige og længerevarende botilbud, men effekten heraf kan ikke vurderes pt.

Økonomi

Drift af hjemløseteamet kan holdes indenfor de tilsvarende økonomiske rammer som for projektet, svarende til en årlig udgift på 1,9 mio. kr. Finansieringen af permanentgørelsen sker ved omlægning fra køb af pladser på tilbud i andre kommuner og regioner på § 110 området. Finansieringen sker dermed inden for serviceområde 13.
Det er administrationens vurdering, at der ud over de målgrupper som indtil nu har været omfattet af projektet, fremadrettet også kan tilbydes støtte til bl.a. borgere under afsoning og borgere uden fast adresse.
Administrationen vurderer at disse målgrupper også kan profitere at et særligt bostøtteforløb med henblik på at sikre etablering eller fastholdelse af egen bolig, netværk mv.
Administrationen vil indenfor den ansøgte ramme fremadrettet også kunne tilbyde disse målgrupper særlige bostøtteforløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til permanent drift af hjemløse team godkendes med virkning fra 1. januar 2013,

at der bevilliges et driftsbudget på 1,9 mio. kr. til Hjemløse team,
atr> at finansiering af permanentgørelsen sker inden for serviceområde 13 ved omlægning af køb af pladser på § 110 området.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

87. Afslutning af projekt STUMP og justering af indsats for personlighedsforstyrrede

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1903-09 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Afslutning af projekt STUMP og justering af indsats for personlighedsforstyrrede

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sikringsstyrelsen har ydet Herning Kommune et tilskud på i alt 3,621 mio. kr. over årene 2010-
2012 til Projekt STUMP (STøt Unge Med Personlighedsforstyrrelser.)
Projektet har haft til formål at sikre en opsporende, tidlig indsats overfor børn og unge i alderen 15-35 år der udviser tegn på personlighedsforstyrrelser.

 

Resultater af projektet fremlægges til orientering.


Projektet udløber 1. juni 2012. Handicap og Psykiatri vil på baggrund af projektets gode resultater fortsætte med at udbyde tilbuddet og oplyser i den forbindelse, at udgiften til indsatsen kan prioriteres inden for den nuværende økonomiske ramme, således at tilbuddet træder i stedet for andre former for støtte.

 

Dette fremlægges til Udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med Projekt STUMP har været at iværksætte en koordineret, forebyggende kommunal indsats, målrettet unge mennesker med en personlighedsforstyrrelse.

 

Målet er, at de unge får støtte til at fastholde og udfolde sig i de sammenhænge, som de indgår i, for eksempel personligt netværk, uddannelse og arbejde samt udvikler evnen til at mentalisere. Det handler om evnen til at kunne fornemme og vurdere egne og andres mentale tilstand og dermed forbedre egen evne til at indgå i sociale sammenhænge.


Målgruppen er unge mellem 15 og 35 år, som har mangelfulde mentale forudsætninger for at tage fuldt del i sociale og samfundsmæssige sammenhænge og desuden har svært ved at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystem. Målgruppen bor enten hjemme, i egen bolig, på skolehjem eller anden form for botilbud. Ofte er målgruppen på SU eller kontanthjælp.


Projektet har været forankret i SSB og etableret i regi af Skiftesporet. Tilbuddet har været udmøntet i praksis via et mentaliseringsteam, bestående af medarbejdere med psykolog-baggrund, såkaldte mentaliseringsagenter fra Skiftesporet. Disse medarbejdere har haft ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre de konkrete aktiviteter i form af undervisning, sparring, udredning, psyko-pædagogiske grupper, dialoger, tidsmæssig strukturering og koordinering.


Tilbuddet har bestået af både individuelle samtaler og gruppeforløb.


Projektet har vist sig at have stor effekt og der er synlige forandringer for den enkelte deltager; både i forhold til deltagelse i samfundsliv og det sociale liv, men også i forhold til bedre at kunne håndtere egne tanker og følelser. Dette har blandt andet betydet, at flere er kommet i arbejde eller har påbegyndt ordinær uddannelse.

 

Konkret har 36 brugere deltaget i projektet, fordelt på 4 hold. Ved indgangen til projektet var 13 brugere helt uden for beskæftigelse og uddannelse, nogle endog sengeliggende eller isolerede med ganske stærke depressions- og angstproblematikker.

Øvrige var fordelt på henholdsvis aktivering, praktik/afklaringsforløb, undervisning (særlige vilkår), VUC, uddannelse, arbejde (eller dagpenge), pension og barsel, men med personlighedsproblematikker, som havde fået dem til at søge hjælp.

 

En stor del af brugerne har flyttet sig fremad, både mentalt og forsørgelses-/beskæftigelsesmæssigt, efter mentaliseringsforløbene. Resten oplever bedring og har bevaret status quo forsørgelsesmæssigt. En enkelt* har bevæget sig baglæns beskæftigelsesmæssigt og er nu uden beskæftigelse eller aktivering af nogen art.

 

6 af 13 uden beskæftigelse har flyttet sig fra lediggang, depression m.m. til praktikforløb eller undervisning på særlige vilkår - eksempelvis forløb på Minihøjskolen. 1 er gået på barsel og de øvrige 6 er fortsat uden beskæftigelse, men i bedring.

 

3 ud af 3 har flyttet sig fra aktivering (få timer pr. uge) til praktik/afklaringsforløb

 

2 ud af 3 har flyttet sig fra praktik/afklaringsforløb til henholdsvis ingen beskæftigelse af nogen art og arbejde

 

3 ud af 3 har flyttet sig fra undervisning (særlige vilkår) til ordinær uddannelse/VUC

 

1 ud af 1 er fastholdt på VUC.

 

6 ud af 7 er fastholdt i ordinær uddannelse mens den 7. har afsluttet uddannelse og er gået i arbejde.

 

3 ud af 4 er fastholdt i arbejde mens den 4. er gået i ordinær uddannelse.

 

De sidste 2 er fortsat på henholdsvis barsel og pension

 

På baggrund af projektets erfaringer og resultater fastholder Handicap og Psykiatri projektets projektkompetencer på Skiftesporet og udbyder et nyt gruppeforløb for personlighedsforstyrrede i efteråret 2012, som udgangspunkt med 8 brugere over en periode på 6 måneder. Tilbuddet bevilges efter lov om social service eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats som en gruppeplads i Skiftesporets eksisterende dagtilbud.

 

Såfremt der er søgning på tilbuddet vil kompetencerne på området for personlighedsforstyrrede kunne fastholdes fremadrettet. 

Handicap og Psykiatri orienterer hermed om projekt STUMPs resultater og afslutning og anmoder samtidig om godkendelse af, at Skiftesporet justerer sit dagtilbud, så det fremover også kan tilbyde indsatser for personlighedsforstyrrede.

Økonomi

Handicap og Psykiatri vil på baggrund af projekt STUMPs gode resultater fortsætte med at have indsatsen for personlighedsforstyrrede og oplyser i den forbindelse, at udgiften til indsatsen kan prioriteres inden for den nuværende økonomiske ramme på Skiftesporets dagtilbud, således at dele af tilbuddet træder i stedet for andre former for støtteindsatser til personlighedsforstyrrede.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om projekt STUMPs resultater og afslutning til efterretning,

 

at  Social- og Sundhedsudvalget godkender justering af Skiftesporets dagtilbud, således at Skiftesporet fremover kan tilbyde en indsats for personlighedsforstyrrede.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

88. Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på social- og sundhedsområdet

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på social- og sundhedsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget udsatte på mødet den 30. maj 2012 nedennævnte sag.

 

Byrådet har tradition for at foretage en lang række udpegninger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer til selvejende institutioner m.v. Herud foretager de enkelte fagudvalg udpegninger. Der lægges med denne sag op til en revision, således at alle fagudvalg indenfor egne berørte områder gennemgår de aktuelle udpegninger med henblik på at afgive en samlet anbefaling til Byrådet om ensartet praksis for fremtidige udpegninger. Eventuelle ændringer vil have virkning fra og med den næste byrådsperiode i 2014 og frem.

Sagsfremstilling

De kommunale udpegninger er politiske og foretages som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen ved hver byrådsperiodes start. Byrådet udpeger ca. 300 personer til at repræsentere kommunen i forskellige beslutningsfora. Hertil kommer de udpegninger fagudvalgene selv foretager. Der sker udpegninger såvel blandt byrådsmedlemmerne som blandt andre. Udpegningerne sker overordnet til:

 • selvejende institutioners bestyrelser og repræsentantskaber, særligt kultur-, fritids- og socialområdet

 • selskabers bestyrelser og repræsentantskaber, særligt teknik- og miljøområdet samt økonomi- og erhvervsudvalgets områder

 • velgørende fondes bestyrelser

 • råd og nævn

 

Herning Kommunes udpegningspraksis er ikke systematisk gennemgået efter kommunesammenlægningen. Praksis for udpegninger til selvejende institutioner og fonde skønnes overvejende at bero på tradition.
 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. marts igangsat en gennemgang af kommunens udpegningspraksis med henblik på en harmonisering. En skærpet opmærksomhed på den kommunale interesse i den enkelte institution kan samtidig fremme en strategisk tilgang til de kommunale udpegninger fremadrettet, herunder øge opmærksomheden på muligheden for at Byrådet instruerer de udpegede for at sikre varetagelse af den specifikke kommunale interesse. I det omfang der sker en reduktion i antallet af udpegninger vil det mindske såvel den politiske som administrative opgave, der følger af udpegningerne. En særlig udfordring forestår i de situationer, hvor byrådsmedlemmer udpeges til en bestyrelse og derefter af denne lader sig vælge som formand. Den kommunale instruktionsbeføjelse er stadig intakt trods formandskab, men vanskeliggøres dog af at bestyrelsesformænd har en særlig bunden opgave ift. at varetage institutionens interesse. Det giver løbende habilitetsmæssige udfordringer, når kommunen behandler sager af betydning for den pågældende institution. Praksis kan ud fra en juridisk tilgang generelt ikke anbefales, med mindre der er en klart defineret kommunal interesse heri.
 

Vedrørende udpegninger til velgørende fondes bestyrelser pågår der et arbejde med at få de mindre fonde nedlagt for at undgå kommunal administration af beskedne fondsmidler.


Plan for revision:
De enkelte fagudvalg gennemgår indenfor eget område frem mod juni 2012 den aktuelle praksis for udpegninger, jf. bilag og indstiller eventuelle forslag til ændringer med virkning fra den kommende byrådsperiode 2014-2017 til Byrådets godkendelse. Ved fagudvalgenes behandling tager udvalgene samtidig stilling til evt. udpegninger indenfor eget område. Fagudvalgenes anbefalinger samles til en sag, der forelægges Byrådet i juni 2012. Det vil i denne sag indgå, at fagudvalgene bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af Byrådets beslutning. Efter Byrådets behandling meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.


Der udarbejdes herefter en generelle vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige problemstillinger ved formandskaber.  

 

Direktionen udarbejder en plan, der fremadrettet sikrer vidensdeling for kommunens udpegede repræsentanter i forbindelse med opstart og afslutning af en byrådsperiode.  
 
Social- og Sundhedsudvalget foretager en udpegninger i eget regi:

Michael Krejbjerg er udpeget til bestyrelsen for Blå Kors Varmestue. Herning Kommune har, jf. vedtægterne, en repræsentant i bestyrelsen, der er ikke krav om at der skal udpeges et byrådsmedlem.  Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 30. maj 2012, pkt. 73:

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på social- og sundhedsområdet tages til orientering,

 

at orientering om Social- og Sundhedsudvalgets egne udpegninger tages til efterretning,

  

at Social- og Sundhedsudvalget fremsender eventuelle forslag til fremtidige ændringer i udpegningspraksis på social- og sundhedsområdet til Byrådet, 

 

at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, forvaltningen til godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag.

 


 Social- og Sundhedsudvalget, 30. maj 2012, pkt. 73:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på social- og sundhedsområdet tages til orientering,

 

at orientering om Social- og Sundhedsudvalgets egne udpegninger tages til efterretning,

  

at Social- og Sundhedsudvalget fremsender eventuelle forslag til fremtidige ændringer i udpegningspraksis på social- og sundhedsområdet til Byrådet, 

 

at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, forvaltningen til godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag.

 


 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærker, at kommunalt udpegede byrådsmedlemmer ikke bør påtage sig formandsposter på social- og sundhedsområdet.

Bilag

 • Byrådets udpegninger på social- og sundhedsområdet
 

89. Referat fra møde i Ældrerådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1786-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Referat fra møde i Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Referater fra møderne i Ældrerådet sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterrretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Referat fra møde den 6. juni 2012
 

90. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der gives status for situationen på Bytoften.

 

91. Aftalesag

Sagsnr.: 00.00.00-P19-106-11 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Aftalesag

 

92. Ejendomssag

Sagsnr.: 27.12.00-G01-107-11 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Ejendomssag

 

93. Økonomisag

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Økonomisag

 

94. Økonomisag

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Økonomisag