Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

82. Drøftelse af tilskudskriterier for §18 i 2013

Sagsnr.: 27.15.12-P21-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Drøftelse af tilskudskriterier for §18 i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

§18-midlerne uddeles i henhold til lov om Social Service til frivilligt socialt arbejde. Herning Kommunes frivillighedspolitik beskriver kriterierne for tildeling af §18-midlerne.

 

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet fordelingsprincipper for tildeling af §18-midlerne for år 2012 på møderne den 10. august 2011, pkt. 107, og den 12. oktober 2011, pkt 146. 

 

Udvalget har ønsket at drøfte kriterierne for tildeling af §18-midlerne for 2013. Derfor beskrives i denne sagsfremstilling indsatsområderne og tilskudsreglerne for de enkelte ansøgninger. Endvidere beskrives de gældende samarbejdsaftaler, som finansieres af § 18-midlerne.

Sagsfremstilling

Fordeling af §18-midlerne til indsatsområderne

§18-midlerne gives til støtte af frivilligt socialt arbejde til frivillige foreninger. Udgangspunktet for fordelingen af §18-midler er Herning Kommunes Frivillighedspolitik, der blev vedtaget af byrådet i 2007. Her er der opstillet følgende indsatsområder/målgrupper (side 15 i frivillighedspolitikken, pjece):

 • Patientforeninger

 • Foreninger for ældre

 • Selvhjælpsgrupper

 • Misbrugere og socialt udsatte

 • Psykiatri

 • Integration

 • Øvrige

 

Kategorien "øvrige" dækker bl.a. børn og unge, humanitære organisationer og besøgstjenester.  

 

I frivillighedspolitikken er opstillet følgende tilskudsregler, hvorefter der kan ydes økonomisk tilskud (citat fra politikken side 13):

 

"Betingelserne for at opnå tilskud er, at ydelsen kommer borgere i Herning Kommune til gode, og at de ikke er et indirekte tilskud til en landsdækkende organisation eller forening.  

Økonomisk tilskud omfatter:

 • grundtilskud til dækning af dokumenteret, rimelig husleje og forbrugsgoder

 • grundtilskud til dækning af dokumenteret kontordrift (telefon, porto, papir mv)

 • tilskud til konkrete aktiviteter

 • i særlige tilfælde tilskud til koordinerende lønudgifter

 • tilskud til aktiviteter som etableres på opfordring af eller i samarbejde med Herning Kommune

 • tilskud til drift af et eventuelt fælleskoordinerede samarbejdssekretariat for foreningerne og organisationerne. I særlige tilfælde kan der indgås flerårige aftaler om tilskud

Den økonomiske støtte til frivillige organisationer mv. skal gives til konkrete aktiviteter og initiativer, hvoraf den frivillig indsats skal udgøre en primære del.

 

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning og kørsel. Ansøgninger kan helt eller delvist afvises med henvisning til formuehold (hvis foreningen har stor beholdning, som ikke er omsat i aktiviteter) eller ud fra en proportionsbetragtning (hvis der ansøges om uforholdsmæssigt meget i tilskud set i forhold til antal brugere).

 

Der opfordres til at tænke i sundhedsforebyggende/sundhedsfremmende tiltag."  

 

Ved vurdering af ansøgningerne tages der stilling til, om ansøgningerne lever op til ovennævnte tilskudsregler. Foreningerne får afslag på elementer i ansøgningen, der ikke falder inden for disse regler.

 

Ved ansøgningerne til hovedpuljen for 2012 blev der sat ekstra politisk fokus på foreningernes økonomiske situation. Det medførte, at enkelte foreninger ikke fik så stort et tilskud som tidligere.   

 

Hvert år modtages 150-200 ansøgninger. Generelt ansøges der om langt flere penge, end der er i puljen.

 

Ved fordeling af midlerne mellem indsatsområderne/målgrupperne bliver tidligere praksis for tildeling taget i betragtning. Der er derfor en relativt fast fordeling mellem grupperne. Tabellen viser fordelingen i 2010 og 2011.

 

Indsatsområde
Fordeling i 2010 (%)
Fordeling 2011 (%)
Foreninger for ældre
6,4
6,4
Misbrugere og socialt udsatte
37,8
36,8
Patientforeninger
3,3
5,8
Psykiatri
6,3
7,5
Selvhjælpsgrupper
11,8
11,6
Integration
2,9
2,5
Øvrige
7,2
5,0
Herning Frivillig Center
23,7
23,2
Dialogmøde mm.
0,6
1,1
I alt
100
100

 

Samarbejdsaftaler

Der er indgået samarbejdsaftaler med tre foreninger, nemlig "Herning Frivillig Center", "Hjælp til Selvhjælp" og "Huset".

 
Oversigt over aftaler inden for §18-midlerne

Aftale med
Kort om foreningen
Herning Frivillig Center (HFC)
Etableret i 2003. HFC er en paraplyorganisation for foreninger med frivilligt, socialt og humanitært arbejde. Pt. er der 116 foreninger med i Herning Frivillig Center.
Støttet med 680.000 kr. i 2012
”Hjælp til selvhjælp”
Etableret i 1989. Deler adresse og lokaler med Herning Frivillig Center. Organiserer selvhjælpsgrupper og netværksskabende aktiviteter.
Støttet med 340.000 kr. i 2012.
Foreningen ”Huset”
"Huset" er et åbent værested, som støtter alkoholafhængige og deres pårørende i et alkoholfrit miljø. Samarbejdsaftalen er overført til Herning Kommune i forbindelse med kommunalreformen fra Ringkjøbing Amt.
Støttet med 400.000 kr. i 2012


Fælles for de tre nuværende aftaler er, at de er indgået i 2008 og gældende fra 1. januar 2009. Inggåelse af aftalerne er ikke sket på baggrund af eksplicitte kriterier, men på baggrund af de aftaler der var indgået tidligere.

 
Aftalerne er indgået med henblik på at:

 • Tydeliggøre samarbejdsrelationerne og rollefordelingen mellem foreningerne og Herning Kommune samt at beskrive de gensidige forventninger

 • Kommunen forpligter sig til at yde tilskud, der reguleres efter prisudviklingen

 
For alle tre foreninger er det vigtigt, at de er sikret pengene hvert år. De har alle ansat personale og er forpligtet på opsigelse af dette samt lejemål eller andre forpligtelser.
 
De tre aftaler har et opsigelsesvarsel på 9 måneder.

 
Med de tre aftaler er 47,8 % af §18-midlerne fordelt inden ansøgningsrunden. Midlerne til samarbejdsaftalerne udgør 1.420.000 kr. ud af det samlede budget på 2.973.610 kr. i 2012.

Se nærmere beskrivelse af de tre foreninger i notat (bilag 3). 

Følgende to foreninger har fremsat ønske om at indgå samarbejdsaftaler med Herning Kommune:

 • DFUNK (Dansk Flygtningehjælp, Unge-netværket), der i 2010 blev bevilget 20.000 kr., i 2011 10.000 kr. og i 2012  25.000 kr.  

 • IOGT (International Organization of Global Temperance, der har programmer for forebyggelse, reduktion af rusmiddelforbrug, oplysning og rehabilitering af borgere). I 2010 blev IOGT bevilget 111.000 kr., i 2011 116.000 kr. og i 2012 125.000 kr.

 

For kommunen kan det være en fordel at indgå aftaler med foreninger, da det sikrer en mere langsigtet indsats. Ulempen er, at §18-midler bliver "bundet" til disse aftaler/foreninger og derfor ikke kan bruges til nye foreninger og nye initiativer.

 

Det er administrationens vurdering, at de uddelte §18-midler støtter en bred vifte af frivillige foreningers arbejde inden for indsatsområderne i frivillighedspolitikken. Skal indsatsområderne ændres, kræver det en revision af frivillighedspolitikken.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at fordelingen af § 18-midler mellem indsatsområderne for 2013 skal svare til tidligere års procentvise fordeling,
at de nuværende tre aftaler med Herning Frivillig Center, Hjælp til Selvhjælp og Huset fastholdes,
at indgåelse af fremtidige samarbejdsaftaler af permanent eller midlertidig karakter drøftes principielt.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Der afsættes forlods 5% af de samlede §18 - midlerne til nye udviklingstiltag, som udmøntes ved udvalgets behandling af ansøgninger. Administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til kriterier. Udvalget ønsker ikke at binde flere midler til faste samarbejdsaftaler.

Bilag

 • NOTAT - bilag til sosmøde 12 okt 2011 om fordeling af §18midlerne
 • Frivillighedspolitik_pjece
 • NOTAT - bilag omkring aftaler - sosmøde juni 2012