Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Orientering vedr. Sanering af køkken på Lindegården

Sagsnr.: 82.06.00-P19-1-06 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Orientering vedr. Sanering af køkken på Lindegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Redegørelse for status i forbindelse med sanering af køkken på Lindegården.
I forbindelse med ombygning af Lindegården godkendte Byrådet på møde 13. december 2011 en sanering af køkkenet på Lindegården, herunder forbedringer af hygiejnestandarden og en total asbestsanering.
Administrationen anslog den samlede udgift til sanering af køkkenet til totalt ca. 0,430 mio. kr. ekskl. moms og der blev godkendt en negativ tillægsbevilling til Område Vest's driftsbudget i 2011 på 0,430 mio. kr. og en anlægsbevilling i 2011 på samme beløb.
Imidlertid viser den anslåede udgift ikke at stemme overens med de faktiske udgifter i forbindelse med saneringen af køkkenet. Udgiften til sanering af køkkenet blev 696.578 kr. - en merudgift på 266.578 kr. Merudgiften er opstået på grund af såvel fejlskønnede udgifter som uforudsete udgifter.

Sagsfremstilling

På baggrund af Fødevareregionens vurdering af behovet for en sanering af produktionskøkkenet på Lindegården indstillede administrationen i december 2011 overfor Byrådet en godkendelse af sanering af køkken på Lindegården, herunder forbedringer af hygiejnestandarden og en total asbestsanering.
Administrationen anslog overfor Byrådet i december 2011 den samlede udgift til sanering af køkkenet til totalt ca. 0,430 mio. kr. ekskl. moms og der blev godkendt en negativ tillægsbevilling til Område Vest's driftsbudget i 2011 på 0,430 mio. kr. og en anlægsbevilling i 2011 på samme beløb. Udgiften til sanering af køkkenet på Lindegården blev godkendt finansieret af driftsbudgettet i 2011 for Område Vest.
 
I forbindelse med saneringen viser det sig imidlertid, at den anslåede udgift ikke dækker de faktiske udgifter.
 

 
Overslag ex. moms
Faktiske udg. ex. moms
Merudgift ex. moms
Asbestrenovering
190.000,-
198.166,-
   8.166,-
Udskiftning af vægfliser
160.000,-
266.015,-
106.015,-
Nye døre til kølerum
   5.000,-
 55.460,-
 50.460,-
Bordplade
   3.000,-
   4.940,-
   1.940,-
Stålpladehylde
          0,-
   5.540,-
   5.540,-
Terazzogulv
 12.000,-
 39.333,-
 27.333,-
Loft i kølerum
 10.000,-
 11.445,-
   1.445,-
Køleanlæg
          0,-
115.679,-
115.679,-
Uforudsete udg.
 50.000,-
          0,-
-50.000,-
I alt
430.000 kr.
696.578 kr.
266.578 kr.

 
Merudgiften udgør 266.578 kr. og skyldes følgende forhold:
 
Asbestrenovering:
I forhold til asbestrenoveringen, inkl. demontering /afdækning /montering af maskiner og demontering/montering af VVS og el, var der afsat 190.000 kr. i overslaget. Udgiften til demontering/montering af væghængte hylder og bordplader m.m. var derimod ikke medregnet. Dette betød en merudgift på 8.166 kr.
Det samlede beløb for ovennævnte udgifter beløb sig til 198.166 kr.
 
Udskiftning af vægfliser:
Der var i overslaget afsat et beløb på. 160.000 kr. til udskiftning af vægfliser. Ved nedtagning af de eksisterende fliser, under vinduerne mod Chr. Ydes Vej, faldt 3 - 4 skifter af væggen i hele rummets længde ned, på grund af porøst murværk. Da der var fliser på væggen, var dette ikke muligt at forudse inden renoveringen gik i gang. Udgiften til udskiftning af vægfliser, inkl. pudsarbejder og opmuring af nye skifter, har betydet en merudgift på 106.015 kr.
Det samlede beløb for udskiftning af fliser under vinduer beløb sig dermed til  266.015 kr.
 
Nye døre til kølerum:
Der er udskiftet 3 stk. døre til og i køleafdelingen i køkkenet. Det afsatte beløb var skønnet en del for lavt, og dette har betydet en merudgift på 50.460 kr. til nye døre til kølerummene. De nye døre er specielt beregnet til kølerum med rengøringsvenlige overflader, isolering af og stålplade på dørplader, samt svingdørsbeslag som de eksisterende døre var udstyret med.
Det samlede beløb for udskiftning af døre til kølerum beløb sig til 55.460 kr.
 
Ny stålbordplade og underhylde:
Levering og montering af 1 stk. ny stålbordplade ved halvmur overskred beløbet i overslaget med 1.940 kr. grundet længden på bordet.
Udgiften til bordpladen beløb sig til 4.940 kr.
 
Der var i overslaget ikke medregnet en ny stålpladehylde, til erstatning for en laminatplade, hvor kanterne ikke længere sluttede tæt, og dermed ikke kunne rengøres korrekt.
Levering og montering af yderligere 1 stk. stålpladehylde kostede 5.540 kr.

Reparation terrazzogulv:
Reparation af terrazzogulvet blev noget dyrere end skønnet, hvilket bl.a. skyldtes, at man ikke kunne demontere en række fastmonterede køkkenmaskiner. Arbejdsvilkårene på enkelte steder blev dermed meget vanskelige og tidskrævende, og reparationerne viste sig mere omfattende end først antaget. Det afsatte beløb blev overskredet med  27.333 kr.
Udgiften til reparation af terrazzogulv blev således på 39.333 kr.
 
Loft i kølerum:
I det oprindeligt anslåede beløb til udskiftning af vægfliser var der medtaget et beløb til udskiftning af vægfliser i kølerummene og forrummet til disse, på 10.000 kr. Da der var blotlagte rør af forskellig art under det oprindelige loft i de nævnte rum, blev det af hygiejnemæssige årsager og for at undgå evt. anmærkning og krav om dette ved Fødevareregionens godkendelse af køkkenet, besluttet at montere nedhængt loft
Udgiften til det nedhængte loft beløb sig til 11.445 kr.
 
Køleanlæg:
Det viste sig, at en del af køkkenets køleanlæg ikke længere var lovligt. Der manglende bl.a. alarmering vedr. personindespærring, og den type kølevæske som det gamle anlæg brugte, var ikke længere lovlig, ligesom el-installationerne til kølerum og frostrum heller ikke længere var lovlige.
Der blev derfor udført følgende arbejder vedr. køleanlæggene:

• Lovliggørelse af køleanlæg og forbedring af gammelt anlæg.
• Nye fordampere i kølerummene.
• Nye styringer i kølerummene med digital styringer med temp. alarmer.
• Ny styring i frostrum med logger, temp.
• Alarm og personale indespærrings alarm.
• Ny kompressor agg. for kølerum med nyt lovlig kølemiddel.
• Nyt el med nye tavler for kompressorerne og rummene.
• Nyt kølerør ud til kompressorgård.
• Demontage af de tre gamle fordampere, samt destruktion gives som rabat.
Ovennævnte var ikke medtaget i det oprindelige prisoverslag for projektet, og medførte en udgift på 115.679 kr.
 
Ovenstående forhold er udført efter aftale med bygherre.
 
Der vil blive aflagt anlægsregnskab sammen med regnskabet for om- og tilbygningen til Lindegården, herunder forslag til finansiering af merudgiften til renovering af køkkenet.

Økonomi

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at merudgiften kan indeholdes i det samlende beløb for anlægssagen om- og tilbygnig af Lindegården.

 

Anlægsregnskab foreligger på nuværende tidspunkt ikke, da projektet ikke er endeligt afsluttet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,
at der aflægges anlægsregnskab for saneringen sammen med anlægsregnskabet for ombygning/tilbygning til Lindegården.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.