Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

83. Kriterier for tildeling af hjælpemidler

Sagsnr.: 27.60.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Kriterier for tildeling af hjælpemidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med orientering om nøgletal på Sundheds- og Ældreområdet på udvalgsmødet d. 11. januar (punkt 14) ønsket en orientering om kriterier for tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.
 
Denne orientering forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

I forhold til lov om social service (kap. 21) skal hjælpemidler tilbydes de borgere, der har behov for det, når det kan afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, gøre dagligdagen lettere eller er nødvendige for, at borgeren kan udøve et erhverv. Der tilbydes således ikke hjælpemidler som led i en generel forebyggelsesindsats.
 
Overordnet sker en tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder ud fra kriteriet om, at borgeren får tilbudt det hjælpemiddel, der bedst både fagligt og økonomisk set kan afhjælpe borgeren bedst muligt (jf. Lov om social service § 2: hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel). Dette betyder blandt andet, at borgeren kan få tilbudt et brugt hjælpemiddel fra Herning Kommunes hjælpemiddeldepot.
 
Konkret er der kvalitetsstandarder i forhold til følgende områder:

 • Boligændringer (§ 116 i serviceloven)

 • Støtte til køb af bil (§ 114 i serviceloven)

 • Aktivitetshjælpemidler (§ 112, stk. 1 og § 10, stk. 4 i serviceloven)

 • Forbrugsgoder (§ 113, stk. 1 og § 10, stk. 4 i serviceloven)

 

Kvalitetsstandarderne vil blive revideret i løbet af 2012, da de er senest godkendt af Sammenlægningsudvalget d. 28.11.06. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt de reviderede standarder til godkendelse.
 
Følgende hjælpemidler vil ikke blive omtalt i nedenstående skema:

 • Arm- og benproteser (visiteres via specialrådgivningen)

 • Diabeteshjælpemidler (visiteres via Borgerservice)

 • Høreapparater (visiteres via Center for Kommunikation)

 • Inkontinenshjælpemidler (visiteres via Hjemmesygeplejen)

 • IT-hjælpemidler (visiteres via Center for Kommunikation)

 • Korpsbårne hjælpemidler (visiteres via Borgerservice, dog kompressionsstrømper via Hjemmesygeplejen og øjenproteser via Center for Kommunikation)

 • Optiske synshjælpemidler (visiteres via Center for Kommunikation)

 

Oversigt

Hjælpemiddel/ Forbrugsgode
Henvisning til lov om social service
Formål
Hvad kan indgå i ydelsen
Aktivitetshjælpemidler
§ 112, stk. 1 § 10, stk. 4
At borgeren bliver i stand til at gennemføre aktiviteter af væsentlig betydning for borgerens daglige livsførelse.
Hjælpemidler samt rådgivning, vejledning og evt. træning i brugen heraf.   Hjælpemidler som kan bruges i forbindelse med: - personlig pleje – ex. toiletstol - mobilitet – ex. kørestol - kommunikation – ex. talemaskiner, computer der kan benyttes med en enkelt knap så internet ol kan benyttes - forflytning – ex. lift
Forbrugsgoder (Ting, som ikke forekommer i ethvert hjem, der måtte ønske det og som er indeholdt i den almindelige levestandard/levemåde)  
§ 113, stk. 1 § 10, stk. 4
1) At gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt 2) At gøre borgeren i stand til at udføre dagligdagsfunktioner, som vedkommende selv eller eventuelt med hjælp fra andre i husstanden ikke vil være i stand til at gøre uden forbrugsgodet.
Der kan ydes tilskud på 50 % af prisen, hvis denne overstiger 500 kr. Eksempelvis el-scooter, elevationsseng, specialindrettede cykler mm. Der ydes ikke tilskud til sædvanligt indbo (ex. telefoner, TV, vaskemaskiner mm.) samt reparation/drift/udskiftning.   Forbrugsgodet bliver borgers ejendom, med mindre det udelukkende fungerer som hjælpemiddel da bliver det til et udlån (ex. 3- hjulet elscooter)
Støtte til køb af bil
§ 114
1) At gøre borgeren så selvhjulpen som muligt 2) At understøtte borgerens forbliven på arbejdsmarkedet 3) At understøtte borgerens gennemførelse af uddannelse
Tilskud til køb af bil ydes som et rentefrit og/eller afdragsfrit lån (fritagelse for grøn ejerafgift). Særlige indretninger af bil, hvis politiet kræver det – ex. automatgear Reparation af særlige indretninger Tilskud til kørekort
Boligændringer
§ 116
At gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren med funktionsnedsættelse.
Typisk fjernelse af dørtrin, opsætning af dørgreb. Eventuel om- og tilbygning, alternativt anvisning af anden bolig.   Der gives ikke tilskud til modernisering og vedligeholdelse.

 

Frit leverandørvalg
Kommunalbestyrelsen kan udpege én bestemt leverandør, men borgerne har mulighed for selv at finde en anden leverandør, så længe hjælpemidlet opfylder de samme krav til funktionalitet og anvendelighed. Hvis prisen hos den anden leverandør overstiger prisen for det kommunale tilbud, er der mulighed for, at borgeren kan vælge den anden leverandør mod at betale differencen mellem det kommunale tilbud og tilbuddet fra den private leverandør. Købet kræver godkendelse fra Herning Kommune.
 
Reparation, udskiftning og tilbagelevering
For et hjælpemiddel indkøbt hos enten en kommunal eller privat leverandør ydes der som hovedregel hjælp til reparation og udskiftning efter behov. Endvidere er der krav om tilbagelevering af hjælpemidlet, når det ikke længere benyttes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om kriterier for tildeling af hjælpemidler tages til efterretning.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil
 • Kvalitetsstandard Forbrugsgoder
 • Kvalitetsstandard Boligændringer
 • Kvalitetsstandard Aktivitetshjælpemidler