Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Dagcenter Rosemholm - licitationsresultat

Sagsnr.: 00.00.00-P19-335-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Dagcenter Rosemholm - licitationsresultat

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 er der afsat 6,62 mio. kr. til etablering af dagcenter ved Rosenholm i investeringsoversigten.

 

Byrådet godkendte den 6. marts 2012 byggeprogram for etablering af dagcenter ved Rosenholm med henblik på efterfølgende licitation.

Der er afholdt licitation og licitationsresultatet foreligger nu til udvalgets godkendelse med henblik på kontraktskrivning med Skibbild Entreprise A/S.

Sagsfremstilling

Byggeriet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m2 i tilknytning til den igangværende udvidelse af det eksisterende Rosenholm.

Daghjemmet skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca. 25-30 m2. Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning. Basisrummene ønskes etableret med mulighed for indretning med særligt udstyr, f.eks. Touch-skærme og særligt software til handicappede samt mulighed for anvendelse af iPad, Tablets mv.

Udearealer indrettes til aktiviteter ligesom der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer.  

 

Byggeriet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriterierne har været det "økonomisk mest fordelagtige”.Bedømmelsesudvalget har vurderet, at Skibbild Entreprise A/S tilbud opfylder dette tildelingskriterium.

 

[image]

 


[image] 

Dvs. der fremrykkes 1.190.000 kr. fra 2013 til 2012, hvorefter rådighedsbeløb i 2012 udgør 4.500.000 og i 2013 2.120.000 kr.
 
Der blev bevilget 600.000 kr. til projektering af dagcentret den 6. marts 2012. Det endelige forslag indebærer behov for yderligere udgiftsbevilling på 6.020.000 kr.


Økonomi – drift

Driftsudgifterne til dagcentret vil blive ca. 2,7 mio. kr. årligt. Udgiften er indeholdt i driftsrammen for serviceområde 13 Handicap og Psykiatri  

 

Tidsplan 

Godkendelse af licitationsresultat - SOS
20. juni 2012
Godkendelse af licitationsresultat - ØKE 
20. august 2012
 Godkendelse af licitationsresultat - BYR 
 28. august 2012
Kontrakt
Juni 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Februar 2013
Ibrugtagning
Februar 2013

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at etablering af Dagcenter på Rosenholm godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum udgør 6.620.000 kr. ekskl. moms.,

 

at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 6.020.000 kr. til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 559.098 Udvidelse af Rosenholm, den samlede bevilling vil herefter udgøre 6.620.000 kr.,

 

at finansiering sker af de til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012 og 2013,

 

at tilretninger og forskydninger af rådighedsbeløb jf. skema i dagsorden godkendes, således der bliver overensstemmelse med frigivelse af rådighedsbeløb i det nye forslag og afsatte rådighedsbeløb.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.