Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Skovlyset - Licitationsresultat og godkendelse af skema B

Sagsnr.: 27.12.00-G01-124-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Skovlyset - Licitationsresultat og godkendelse af skema B

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte 13. december 2011 skema A for udvidelse af Skovlyset med etablering af otte 2-værelses boliger.

Der er afholdt licitation og licitationsresultatet foreligger nu til udvalgets orientering.

 

På baggrund af den afholdte licitation er der ligeledes udarbejdet et forslag til skema B til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Skovlyset omfatter 2 punkthuse med 4 boliger i hver. Boligerne placeres i skovområdet bag Skovlyset og Skovlysets personale betjener husene. Der skal etableres p-pladser i forbindelse med byggeriet. Krav til antal p-pladser fastlægges i henhold til lokalplanen for området.

Udvidelsen af Skovlyset har været udbudt i hovedentreprise og der har været indbudt 5 entreprenører til at give bud på opgaven: • JFP, Jørgen Friis Poulsen A/S, Herning • JCN Vildbjerg, Vildbjerg • Skibbild Entreprise A/S, Skibbild • Mogens Lund A/S, Herning • Jens Jensen, Holstebro  

Alle 5 hovedentreprenører, der var indbudt, har afgivet licitationsbud. Licitationen blev afholdt 25. april 2012. 3 af tilbuddene var uden forhåndstilsagn fra garantistiller og derfor jf. udbudsbrevet ikke konditionsmæssige. Blandt de 2 konditionsmæssige tilbud, der blev afgivet var det billigste tilbud fra Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S. Tilbudssummen fra entreprenør Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S
på 8.379.000 kr. ex. moms er reguleret for besparelser og stipulerede ydelser på1.018.797 kr. således at den endelige acceptsum udgør 7.360.203 kr. ex. moms.  

På baggrund af licitationsresultatet og skema B har administrationen udarbejdet nedenstående investeringsoversigt: 
 
 [image]

Konklusion på skemaet:
For boligdelen er der en mindreudgift i forhold til investeringsplanen på 274.000 kr. brutto, inkl. moms (der er ikke momsrefusion på boliger)
For servicearealerne er der en merudgift på 48.000 kr. netto ekskl. moms. Den samlede forskel på 226.000 kr. i mindreudgift skyldes hovedsagelig indarbejdelse af en ikke budgetteret indtægt ved "salg" af kommunal grund til projektet på 200.000 kr.'

 
Budget – forslag til frigivelse og tilretninger/forskydninger af rådighedsbeløb:
 
 [image]

Projektet vil give en nettoindtægt på 226.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.
 
Der blev bevilget 800.000 kr. til projektering af de 8 boliger den 11. oktober 2011. Det endelige forslag indebærer behov for yderligere udgiftsbevilling på 11.079.000 kr. til boligdelen, 390.000 kr. til servicearealerne og en indtægtsbevilling på 269.000 kr. til servicearealtilskuddet.  

Huslejeniveau:
Huslejeniveauet er beregnet til ca. 1.104 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.187 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 226 kr. pr. m² årligt, eller 1.262 kr. pr. måned pr. bolig.  

Til sammenligning er det månedlige huslejeniveau i sammenlignelige boliger på 6.538 kr. pr. bolig (nuværende Skovlyset – 2012-pl).  

 

Afledt drift:
De afledte driftsudgifter vedrørende projektet, personaleudgifter mm., afholdes indenfor budgetrammen for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Behovet for køb af pladser hos andre leverandører sammen med demografi fremskrivning forventes at dække udgifterne.

Der vil blive øgede udgifter til boligstøtte. Udgiften vil maksimalt udgøre ca. 82.000 kr. netto årligt. Udgiften afholdes på serviceområde 17 og ventes at kunne holdes indenfor budgetrammen.

 

Tidsplan 

Politisk behandling af skema B i Social- og Sundhedsudvalget
20. juni  2012
Politisk behandling af skema B – Økonomi- og Erhvervsudvalget
20. august 2012
Politisk behandling af skema B - Byrådet
28. august 2012
Endelig kontrakt
Ultimo juni 2012
Byggestart
Ultimo juni 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Medio marts 2013
Ibrugtagning
Medio april 2013

 
 
Jens Bech Vestergård deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at skema B for etablering af udvidelse af Skovlyset godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 11.879.000 kr. inkl. moms og for servicedelen 485.000 kr. inkl. moms,

 

at den årlige husleje for boligerne på 1.104 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter)godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige anlægsregnskab foreligger,

 

at der meddeles yderligere anlægsbevilling med 11.079.000 kr. til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 530.076 Nye boliger ved Skovlyset, boligdel, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012, bevillingen udgør herefter 11.879.000 kr.,

 

at der meddeles anlægsbevilling på 390.000 kr. i udgift til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 018.076 Nye boliger ved Skovlyset, servicearealer, og 269.000 kr. i indtægt, stednr. 018.076 Servicearealtilskud, i 2013,

 

at der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter med 200.000 kr. i indtægt i 2012,

 

at tilretninger og forskydninger af rådighedsbeløb jf. skema i dagsorden godkendes, således der bliver overensstemmelse med frigivelse af rådighedsbeløb i det nye forslag og afsatte rådighedsbeløb,

 

at bevillingen på serviceområde 28 Optagne lån samt serviceområde 24 finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overensstemmelse med forslag til forskydninger/tilretninger i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordenen,

 

at nettoindtægten på 226.000 kr. tilgår de likvide aktiver.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.