Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

88. Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på social- og sundhedsområdet

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på social- og sundhedsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget udsatte på mødet den 30. maj 2012 nedennævnte sag.

 

Byrådet har tradition for at foretage en lang række udpegninger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer til selvejende institutioner m.v. Herud foretager de enkelte fagudvalg udpegninger. Der lægges med denne sag op til en revision, således at alle fagudvalg indenfor egne berørte områder gennemgår de aktuelle udpegninger med henblik på at afgive en samlet anbefaling til Byrådet om ensartet praksis for fremtidige udpegninger. Eventuelle ændringer vil have virkning fra og med den næste byrådsperiode i 2014 og frem.

Sagsfremstilling

De kommunale udpegninger er politiske og foretages som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen ved hver byrådsperiodes start. Byrådet udpeger ca. 300 personer til at repræsentere kommunen i forskellige beslutningsfora. Hertil kommer de udpegninger fagudvalgene selv foretager. Der sker udpegninger såvel blandt byrådsmedlemmerne som blandt andre. Udpegningerne sker overordnet til:

  • selvejende institutioners bestyrelser og repræsentantskaber, særligt kultur-, fritids- og socialområdet

  • selskabers bestyrelser og repræsentantskaber, særligt teknik- og miljøområdet samt økonomi- og erhvervsudvalgets områder

  • velgørende fondes bestyrelser

  • råd og nævn

 

Herning Kommunes udpegningspraksis er ikke systematisk gennemgået efter kommunesammenlægningen. Praksis for udpegninger til selvejende institutioner og fonde skønnes overvejende at bero på tradition.
 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. marts igangsat en gennemgang af kommunens udpegningspraksis med henblik på en harmonisering. En skærpet opmærksomhed på den kommunale interesse i den enkelte institution kan samtidig fremme en strategisk tilgang til de kommunale udpegninger fremadrettet, herunder øge opmærksomheden på muligheden for at Byrådet instruerer de udpegede for at sikre varetagelse af den specifikke kommunale interesse. I det omfang der sker en reduktion i antallet af udpegninger vil det mindske såvel den politiske som administrative opgave, der følger af udpegningerne. En særlig udfordring forestår i de situationer, hvor byrådsmedlemmer udpeges til en bestyrelse og derefter af denne lader sig vælge som formand. Den kommunale instruktionsbeføjelse er stadig intakt trods formandskab, men vanskeliggøres dog af at bestyrelsesformænd har en særlig bunden opgave ift. at varetage institutionens interesse. Det giver løbende habilitetsmæssige udfordringer, når kommunen behandler sager af betydning for den pågældende institution. Praksis kan ud fra en juridisk tilgang generelt ikke anbefales, med mindre der er en klart defineret kommunal interesse heri.
 

Vedrørende udpegninger til velgørende fondes bestyrelser pågår der et arbejde med at få de mindre fonde nedlagt for at undgå kommunal administration af beskedne fondsmidler.


Plan for revision:
De enkelte fagudvalg gennemgår indenfor eget område frem mod juni 2012 den aktuelle praksis for udpegninger, jf. bilag og indstiller eventuelle forslag til ændringer med virkning fra den kommende byrådsperiode 2014-2017 til Byrådets godkendelse. Ved fagudvalgenes behandling tager udvalgene samtidig stilling til evt. udpegninger indenfor eget område. Fagudvalgenes anbefalinger samles til en sag, der forelægges Byrådet i juni 2012. Det vil i denne sag indgå, at fagudvalgene bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af Byrådets beslutning. Efter Byrådets behandling meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.


Der udarbejdes herefter en generelle vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige problemstillinger ved formandskaber.  

 

Direktionen udarbejder en plan, der fremadrettet sikrer vidensdeling for kommunens udpegede repræsentanter i forbindelse med opstart og afslutning af en byrådsperiode.  
 
Social- og Sundhedsudvalget foretager en udpegninger i eget regi:

Michael Krejbjerg er udpeget til bestyrelsen for Blå Kors Varmestue. Herning Kommune har, jf. vedtægterne, en repræsentant i bestyrelsen, der er ikke krav om at der skal udpeges et byrådsmedlem.  Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 30. maj 2012, pkt. 73:

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på social- og sundhedsområdet tages til orientering,

 

at orientering om Social- og Sundhedsudvalgets egne udpegninger tages til efterretning,

  

at Social- og Sundhedsudvalget fremsender eventuelle forslag til fremtidige ændringer i udpegningspraksis på social- og sundhedsområdet til Byrådet, 

 

at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, forvaltningen til godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag.

 


 Social- og Sundhedsudvalget, 30. maj 2012, pkt. 73:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på social- og sundhedsområdet tages til orientering,

 

at orientering om Social- og Sundhedsudvalgets egne udpegninger tages til efterretning,

  

at Social- og Sundhedsudvalget fremsender eventuelle forslag til fremtidige ændringer i udpegningspraksis på social- og sundhedsområdet til Byrådet, 

 

at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, forvaltningen til godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag.

 


 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærker, at kommunalt udpegede byrådsmedlemmer ikke bør påtage sig formandsposter på social- og sundhedsområdet.

Bilag

  • Byrådets udpegninger på social- og sundhedsområdet