Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

87. Afslutning af projekt STUMP og justering af indsats for personlighedsforstyrrede

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1903-09 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Afslutning af projekt STUMP og justering af indsats for personlighedsforstyrrede

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sikringsstyrelsen har ydet Herning Kommune et tilskud på i alt 3,621 mio. kr. over årene 2010-
2012 til Projekt STUMP (STøt Unge Med Personlighedsforstyrrelser.)
Projektet har haft til formål at sikre en opsporende, tidlig indsats overfor børn og unge i alderen 15-35 år der udviser tegn på personlighedsforstyrrelser.

 

Resultater af projektet fremlægges til orientering.


Projektet udløber 1. juni 2012. Handicap og Psykiatri vil på baggrund af projektets gode resultater fortsætte med at udbyde tilbuddet og oplyser i den forbindelse, at udgiften til indsatsen kan prioriteres inden for den nuværende økonomiske ramme, således at tilbuddet træder i stedet for andre former for støtte.

 

Dette fremlægges til Udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med Projekt STUMP har været at iværksætte en koordineret, forebyggende kommunal indsats, målrettet unge mennesker med en personlighedsforstyrrelse.

 

Målet er, at de unge får støtte til at fastholde og udfolde sig i de sammenhænge, som de indgår i, for eksempel personligt netværk, uddannelse og arbejde samt udvikler evnen til at mentalisere. Det handler om evnen til at kunne fornemme og vurdere egne og andres mentale tilstand og dermed forbedre egen evne til at indgå i sociale sammenhænge.


Målgruppen er unge mellem 15 og 35 år, som har mangelfulde mentale forudsætninger for at tage fuldt del i sociale og samfundsmæssige sammenhænge og desuden har svært ved at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystem. Målgruppen bor enten hjemme, i egen bolig, på skolehjem eller anden form for botilbud. Ofte er målgruppen på SU eller kontanthjælp.


Projektet har været forankret i SSB og etableret i regi af Skiftesporet. Tilbuddet har været udmøntet i praksis via et mentaliseringsteam, bestående af medarbejdere med psykolog-baggrund, såkaldte mentaliseringsagenter fra Skiftesporet. Disse medarbejdere har haft ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre de konkrete aktiviteter i form af undervisning, sparring, udredning, psyko-pædagogiske grupper, dialoger, tidsmæssig strukturering og koordinering.


Tilbuddet har bestået af både individuelle samtaler og gruppeforløb.


Projektet har vist sig at have stor effekt og der er synlige forandringer for den enkelte deltager; både i forhold til deltagelse i samfundsliv og det sociale liv, men også i forhold til bedre at kunne håndtere egne tanker og følelser. Dette har blandt andet betydet, at flere er kommet i arbejde eller har påbegyndt ordinær uddannelse.

 

Konkret har 36 brugere deltaget i projektet, fordelt på 4 hold. Ved indgangen til projektet var 13 brugere helt uden for beskæftigelse og uddannelse, nogle endog sengeliggende eller isolerede med ganske stærke depressions- og angstproblematikker.

Øvrige var fordelt på henholdsvis aktivering, praktik/afklaringsforløb, undervisning (særlige vilkår), VUC, uddannelse, arbejde (eller dagpenge), pension og barsel, men med personlighedsproblematikker, som havde fået dem til at søge hjælp.

 

En stor del af brugerne har flyttet sig fremad, både mentalt og forsørgelses-/beskæftigelsesmæssigt, efter mentaliseringsforløbene. Resten oplever bedring og har bevaret status quo forsørgelsesmæssigt. En enkelt* har bevæget sig baglæns beskæftigelsesmæssigt og er nu uden beskæftigelse eller aktivering af nogen art.

 

6 af 13 uden beskæftigelse har flyttet sig fra lediggang, depression m.m. til praktikforløb eller undervisning på særlige vilkår - eksempelvis forløb på Minihøjskolen. 1 er gået på barsel og de øvrige 6 er fortsat uden beskæftigelse, men i bedring.

 

3 ud af 3 har flyttet sig fra aktivering (få timer pr. uge) til praktik/afklaringsforløb

 

2 ud af 3 har flyttet sig fra praktik/afklaringsforløb til henholdsvis ingen beskæftigelse af nogen art og arbejde

 

3 ud af 3 har flyttet sig fra undervisning (særlige vilkår) til ordinær uddannelse/VUC

 

1 ud af 1 er fastholdt på VUC.

 

6 ud af 7 er fastholdt i ordinær uddannelse mens den 7. har afsluttet uddannelse og er gået i arbejde.

 

3 ud af 4 er fastholdt i arbejde mens den 4. er gået i ordinær uddannelse.

 

De sidste 2 er fortsat på henholdsvis barsel og pension

 

På baggrund af projektets erfaringer og resultater fastholder Handicap og Psykiatri projektets projektkompetencer på Skiftesporet og udbyder et nyt gruppeforløb for personlighedsforstyrrede i efteråret 2012, som udgangspunkt med 8 brugere over en periode på 6 måneder. Tilbuddet bevilges efter lov om social service eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats som en gruppeplads i Skiftesporets eksisterende dagtilbud.

 

Såfremt der er søgning på tilbuddet vil kompetencerne på området for personlighedsforstyrrede kunne fastholdes fremadrettet. 

Handicap og Psykiatri orienterer hermed om projekt STUMPs resultater og afslutning og anmoder samtidig om godkendelse af, at Skiftesporet justerer sit dagtilbud, så det fremover også kan tilbyde indsatser for personlighedsforstyrrede.

Økonomi

Handicap og Psykiatri vil på baggrund af projekt STUMPs gode resultater fortsætte med at have indsatsen for personlighedsforstyrrede og oplyser i den forbindelse, at udgiften til indsatsen kan prioriteres inden for den nuværende økonomiske ramme på Skiftesporets dagtilbud, således at dele af tilbuddet træder i stedet for andre former for støtteindsatser til personlighedsforstyrrede.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om projekt STUMPs resultater og afslutning til efterretning,

 

at  Social- og Sundhedsudvalget godkender justering af Skiftesporets dagtilbud, således at Skiftesporet fremover kan tilbyde en indsats for personlighedsforstyrrede.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.