Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

86. Forslag til permanent drift af Hjemløse Team

Sagsnr.: 81.00.00-G01-977-10 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Forslag til permanent drift af Hjemløse Team

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte i august 2012 iværksættelse af Projekt hjemløse team frem til udgangen af 2012, hvor projektet udløber.
På baggrund af de gode erfaringer med projektet gennem de sidste 2 år fremlægger administrationen nu forslag om permanent drift af Hjemløse Team til udvalgets godkendelse

Sagsfremstilling

Siden 1. august 2010 har Herning Kommune tilbudt særlige bostøtteforløb til hjemløse borgere. Projektet har til formål at hjælpe hjemløse til egen lejlighed.
Projektet er finansieret af midler fra Indenrigs- og Socialministeriet med 4,668 mio. kr. i perioden 2010-2012.


Projektet er etableret som et metodeafprøvningsprojekt, hvor man anvender to metoder til individuel støtte tilpasset den hjemløse borgers behov. CTI-metoden (Critical Time
Intervention) og Case Management-metoden (CM).
CTI-metoden er en efterforsorgsmetode, der skal lette overgangen fra en institutionslignende bolig til egen bolig. CTI beror på en opfattelse af, at manglende sammenhæng i indsatsen i forhold til en hjemløs borger udgør en væsentlig risiko for, at han eller hun falder tilbage i hjemløshed efter at have fået en bolig. Kontinuiteten opretholdes ved, at borgeren knyttes til en CTI-medarbejder, allerede inden borgeren flytter i egen bolig. Kontinuiteten sikres desuden ved, at der skabes stærke bånd til behandlings- og støttetilbud samt familie og venner, som kan støtte borgeren efter CTI-forløbets ophør.
 
Case Management metoden bygger på en antagelse om, at borgeren selv skal være en del af forandringsprocessen, for at den kan lykkes. Borgeren skal således inddrages i planlægningen af forløbet og i udarbejdelsen af planen for arbejdet.
Udover at sikre koordinering og give tryghed og omsorg i hverdagen, fokuserer metoden på at udvikle borgerens kompetencer og at identificere og styrke borgerens ressourcer.
 
Arbejdet med både CTI og CM foregår ud fra et recovery-perspektiv, hvor borgeren anskues som en person med potentiale til at 'komme sig' og blive (re)integreret i samfundet.
 
Begge metoder tager afsæt i Housing first tilgangen, hvor der tidligt i forløbet arbejdes på en permanent boligløsning.
I Hjemløseteamet arbejdes der således på hurtigt at etablere en permanent boligløsning til den hjemløse. Boligen kombineres med social støtte, behandlingsmæssig indsats samt en koordinering af indsatserne. Denne samlede indsats vurderes at være central for at give den hjemløse de bedste forudsætninger for at kunne fastholde egen bolig. Det helt centrale er at få skabt en bæredygtig relation og tillidsfuld kontakt til den hjemløse. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, og i samarbejde med den hjemløse udarbejdes en plan for indsatsen. Denne koordineres med § 141-handleplanen, og gennem forløbet kan den justeres, hvis der er behov for det.


Målgruppen er unge hjemløse (18-24 år) samt borgere, der har ophold på Forsorgshjem, jf. SEL § 110, udover 3-4 måneder, med folkeregister i Herning Kommune. Der vil være tale om borgere, som har problemer udover hjemløshed, så som ensomhed, misbrug, psykiske eller sociale vanskeligheder. Borgeren skal desuden have ønske om og være interesseret i at modtage bostøtte og deltage i projektet.


Visitation sker efter Servicelovens § 85. Alle kan henvise til Hjemløseteamet, men visitationen til tilbuddet sker gennem sagsbehandler i Social og Integration eller sagsbehandler på Jobcenter Herning.


Erfaringerne med projektet og indsatsen er positive for såvel brugere og medarbejdere og samarbejdspartnere.


Brugerne oplever, at tilbuddet har givet dem nye muligheder i livet, været glade og trygge ved at kunne beholde hjælpen, indtil de var klar til at undvære støtten, ligesom indsatsen og inddragelsen har hjulpet dem til selv at kunne være med til at træffe de rigtige beslutninger for fremtiden og blive selvhjulpne.


For samarbejdspartnere i projektet er oplevelsen, at arbejdet og indsatsen gør en forskel. Der er kommet borgere i egen bolig som uden bostøtteindsatsen ikke havde haft muligheden. Arbejdet opleves professionelt og seriøst, ligesom der peges på, at samarbejdet mellem kommunens aktører fungerer godt.


Resultaterne har ligeledes været mærkbare. Flere kommer i behandling og færre på passiv forsørgelse.
I projektperioden er 37 borgere hjulpet i egen bolig. Dette svarer til 82 % af projektdeltagerne.


Hjemløseprojektet har hjulpet borgere som ellers ikke ville være kommet på fode og i egen bolig. Der er tale om borgere som typisk har været uden egen bolig, har levet skiftevis på forsorgshjem eller overnattet rundt omkring. Det har været borgere med massive misbrugsproblematikker og behov for hjemmehjælp, sygepleje eller støtte til almindelige daglige funktioner, så som f.eks. støtte til økonomi og indkøb.


Hjemløseteamet har med en tæt kontakt til disse borgere hjulpet til at få etableret en hensigtsmæssigt og struktureret hverdag i egen bolig, støttet til etablering af netværk og motiveret alkoholbehandling. I dag er flere af disse borgere ædru og velfungerende i egne boliger og har brug for minimal støtte.


Foreløbige prognoser viser, at Hjemløseteamet giver en besparelse alene på § 110 forsorgshjem på netto 2 mio. kr. Hertil kommer besparelser på hjemmehjælp og midlertidige og længerevarende botilbud, men effekten heraf kan ikke vurderes pt.

Økonomi

Drift af hjemløseteamet kan holdes indenfor de tilsvarende økonomiske rammer som for projektet, svarende til en årlig udgift på 1,9 mio. kr. Finansieringen af permanentgørelsen sker ved omlægning fra køb af pladser på tilbud i andre kommuner og regioner på § 110 området. Finansieringen sker dermed inden for serviceområde 13.
Det er administrationens vurdering, at der ud over de målgrupper som indtil nu har været omfattet af projektet, fremadrettet også kan tilbydes støtte til bl.a. borgere under afsoning og borgere uden fast adresse.
Administrationen vurderer at disse målgrupper også kan profitere at et særligt bostøtteforløb med henblik på at sikre etablering eller fastholdelse af egen bolig, netværk mv.
Administrationen vil indenfor den ansøgte ramme fremadrettet også kunne tilbyde disse målgrupper særlige bostøtteforløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til permanent drift af hjemløse team godkendes med virkning fra 1. januar 2013,

at der bevilliges et driftsbudget på 1,9 mio. kr. til Hjemløse team,
atr> at finansiering af permanentgørelsen sker inden for serviceområde 13 ved omlægning af køb af pladser på § 110 området.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.