Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

84. Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Jesper Bjerg  

Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 11.01.12 (punkt 14), at der fremadrettet skal udarbejdes en status hvert halve år på udvalgte nøgletal inden for Sundheds- og Ældreområdet. Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området.

 

Denne status forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Status for maj 2012 for udvalgte nøgletal er:

 

  • Langt de fleste hjemmehjælpsmodtagere i Herning Kommune benytter det kommunale tilbud. I april 2012 blev 80,4 % af hjemmehjælpen udført kommunalt, mens 19,6 % blev udført af private leverandører. Den private leverance er steget med 1,6 % siden efteråret 2011.

 

  • Andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, er faldet fra 15,2 % i 2009 til 12,6 % i 2012. Dette samtidig med at antallet af borgere over 65 år er steget med 1.561 i perioden.

 

  • Set over perioden 2009 til 2011 er antallet af visiterede timer faldet med 75.281 timer fordelt med 26.547 timer på praktisk bistand og 48.701 timer på personlig pleje. Det største fald er sket for den kommunale andel, som står for et fald på 74.584 timer. De private leverandører har stort set fastholdt det samme timeantal i perioden fra 2009 til 2011.

 

  • 12 % af de borgere, der modtager mad, får maden leveret af en privat leverandør. En stigning fra oktober 2011, hvor den private leverandør havde en andel på 9 procent.

 

  • Det samlede antal af plejeboliger (excl. rehabiliteringspladser), opgjort marts 2012, var på 581 pladser, fordelt på 188 pladser i område Nord, 200 pladser i område Vest, 102 pladser i område Øst og 91 pladser i område Syd.

 

  • Herning Kommune havde i 2011 de laveste udgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning samt specialiseret genoptræning - set i forhold til sammenligningskommunerne.

 

  • Borgere i Herning Kommune er i gennemsnit i kontakt med hospitalet 1,7 gange årligt med en somatisk sygdom og 0,1 gange årligt med en psykiatrisk lidelse.

 

  • Borgere i Herning Kommune besøger i gennemsnit praktiserende læge 7,3 gange om året, samt benytter sig af de øvrige sygesikringsspecialer 5,4 gange årligt.

 

  • Borgernes forbrug af sundhedsydelser vokser med alderen. Aldersgruppen over 65 år udgjorde i januar 2012 16,4 % af befolkningen i Herning Kommune, men de stod for 32 % af ydelserne hos den praktiserende læge. De +85-årige har med 30.261 besøg årligt, et forbrug hos den praktiserende læge, der er 2,6 gange højere end gennemsnittet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Sundhed og Ældre nøgletal tilrettet ver 29.05.12