Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Forventet regnskab 2018 - Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Forventet regnskab 2018 - Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 11. juni 2018 forventet regnskab 2018 opgjort pr. 31. marts 2018.

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning samt om den videre proces for 2018 i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 11. juni 2018 den samlede vurdering af forventet regnskab 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at:

 

 • at fagudvalgene har jævnfør styringsprincipperne ansvar for at overholde budgetterne, og det forventer Økonomi- og Erhvervsudvalget sker. Der tilkendegives særlig opmærksomhed på Serviceområde 13.

 

Med baggrund i ovenstående beslutning har Administrationen taget initiativ til, at der fremover udarbejdes månedlige opfølgninger på de korrigerende handlinger for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 • Handleplan 2015
 • Anden opgaveløsning / opgavefordeling til Sundhed og Ældre
 • Anden opgaveløsning / opgavefordeling til Beskæftigelse.

 

Opfølgningen vil blive fremlagt på de kommende møder i 2018 i Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse. Første gang bliver på mødet den 15. august 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

54. Møde med Ældrerådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Møde med Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jr. Ældrerådets vedtægter afholdes årligt møde mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældrerådet er indkaldt til møde kl. 9.00 - 10.00.

 

Ældrerådet har følgende punkter, som de ønsker drøftet:

 • Hvad er Social- og Sundhedsudvalgets forventning til Ældrerådet?
 • Fokus på de lidt sårbare ældre, som ikke er igang på et aktivitetscentre. Hvordan får vi dem inddraget?
 • Antallet af frivillige - hvad hvis vi løber tør for frivillige? Kan vi basere fremtidiens serviceniveau på frivillige?
 • Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - hvordan gribes det an i Herning?
 • Eventuelt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødet afholdes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Mødet afholdt.

 

55. Revideret værdighedspolitik for Herning Kommune

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Revideret værdighedspolitik for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I 2016 blev Herning Kommunes første værdighedspolitik for ældreplejen vedtaget. Politikken skal revideres i det første år af hver kommunal valgperiode. Der fremlægges forslag til revideret værdighedspolitik for 2018-2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med finansloven for 2016 vedtog Herning Byråd den gældende værdighedspolitik den 26. april 2016, punkt 107. Værdighedspolitikken forholder sig til en række obligatoriske områder, nemlig livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad og en værdig død. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i Herning Kommune.

 

Værdighedspolitikken blev til på baggrund af en længere proces i 2016 med inddragelse af ledere i Sundhed og Ældre, MED-udvalget for Sundhed og Ældre samt formandsskabet for sektor-MED for Handicap og Psykiatri, Ældrerådet samt Herning Kommunes borgere generelt.

 

I forbindelse med finansloven for 2018 er det besluttet, at kommunerne skal indarbejde "pårørende" som et af de områder, der beskrives i værdighedspolitikken. Der forelægges således forslag til revideret værdighedspolitik for valgperioden 2018-2021, hvor punktet "pårørende" er beskrevet. "Pårørende" er i værdighedspolitikken beskrevet jævnfør den pårørendestrategi, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 8. februar 2017, punkt 16.

 

Pårørendestrategiens indhold er udarbejdet i samarbejde med dem, det handler om, nemlig borgere, tidligere og nuværende pårørende, Ældresagen og andre lokale interesseorganisationer, Senior- og Ældreråd samt medarbejdere i Sundhed og Ældre, som til dagligt samarbejder med pårørende. I processen med pårørendestrategien blev der lagt stor vægt på, at den skulle ses i sammenhæng med netop værdighedspolitikken.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den reviderede værdighedspolitik sendes til høring i Ældrerådet
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Vaerdighedspolitik-2018
 

56. Ny lov om frit valg til genoptræning

Sagsnr.: 29.21.04-P00-1-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Ny lov om frit valg til genoptræning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget vedtog den 24. maj 2018 et lovforslag, der giver adgang til frit valg til genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan iværksætte genoptræning inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Sagsfremstilling

Loven giver adgang til, at borgere med en genoptræningsplan efter hospitalsindlæggelse kan vælge at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis den kommunale leverandør ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage fra udskrivelsen. Hvis genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først kan påbegyndes senere end udskrivelsestidspunktet, udskydes tidsgrænsen på de syv dage tilsvarende. KL skal indgå aftaler med de private leverandører på kommunernes vegne.

 

Loven giver en række udfordringer:

 • Det kan være praktisk umuligt for KL at indgå aftaler med de private leverandører inden den 1. juli 2018. Dermed er der ingen private leverandører at henvise borgerne til, og kommunerne får svært ved fra dette tidspunkt at efterleve loven.
 • De nuværende ventetidsstatistikker er ikke renset for den ventetid, der opstår, når der er sundhedsfaglige grunde til ikke at påbegynde genoptræning inden for syv dage, eller når borgeren selv ønsker at vente med genoptræning. Der findes således ikke i dag valide statistikker for ventetiden på genoptræning.
 • Økonomien i den vedtagne lov er ukendt. Det vides således ikke, hvordan de private leverandører skal afregnes. Herudover er der ekstra omkostninger for kommunen forbundet med administrationen af de frie valg.
 • I dag kan der gå flere dage fra udskrivelsen af borgeren, til borgerens genoptræningsplan sendes til kommunen. Fremover bliver det i forhold til det frie valg uhyre vigtigt, at udskrivelsen og genoptræningsplanen sker nøjagtigt samtidigt.

 

Genoptræningsenheden har ansvaret for genoptræning i Herning Kommune. Ventetiden var i 2017 ifølge intern opgørelse 6,1 dage, når der ses bort fra sundhedsfagligt begrundet ventetid samt ventetid, der skyldes borgerens eget ønske om at udskyde genoptræning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

57. Længere sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen for ansøgninger om værgemål

Sagsnr.: 27.69.56-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Længere sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen for ansøgninger om værgemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Statsforvaltningens sagsbehandlingstid for ansøgninger om værgemål er op til 6-8 måneder. Det har store konsekvenser for de borgere med ansøgning om værgemål og deres pårørende.

Sagsfremstilling

Afgørelser om værgemål træffes af Statsforvaltningen. Værgemål kan iværksættes for at beskytte voksne, som ikke er i stand til at varetage deres egne økonomiske eller personlige anliggender. I stedet udpeges en værge til at handle på deres vegne.

 

På tværs af Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri er der omkring 150 sager om værgemål årligt.

 

Et værgemål er en indgribende beslutning over for den person, der skal under værgemål. Derfor er der også en række forskellige krav i lovgivningen, som skal opfyldes, ligesom der skal indhentes mange oplysninger, og en række personer skal underrettes og høres.

 

Det er kun få, der kan ansøge om værgemål:

 • Borgeren
 • Pårørende
 • Egen læge
 • Politimesteren
 • Kommunale medarbejdere med kompetence til at ansøge om værgemål

 

Lovgivningsmæssigt skal der være et aktuelt behov, før en ansøgning om værgemål kan igangsættes. Når et værgemål kommer på tale, er der derfor et stort behov for, at sagsbehandlingstiden minimeres.

 

I 2013 fik Statsforvaltningerne en ny struktur, hvor de tidligere fem selvstændige statsforvaltninger blev samlet under én fælles myndighed – Statsforvaltningen. Før strukturændringen var der typisk op til tre måneders sagsbehandlingstid for en værgemålssag. Statsforvaltningen anfører på sin hjemmeside, at en ansøgning om værgemål i dag kan afsluttes inden for seks måneder, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en værgemålssag er 13,5 uger.

 

 

Sagsforløbet for ansøgninger om værgemål

Fordi et værgemål er et indgribende tiltag i et menneskes liv skal en række andre tiltag være afprøvet først – det kan eksempelvis være pædagogiske tiltag eller tekniske foranstaltninger. I Herning Kommune er det Tilsynsenheden, der har kompetencen til at kunne søge om værgemål. Det er dermed Tilsynsenhedens opgave at indhente de nødvendige oplysninger til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

 

Tilsynsenheden er ansvarlig for at udfylde ansøgningsskemaet på baggrund af oplysninger fra social- og sundhedspersonalet omkring den pågældende borger. Det er en stor udfordring at indsamle de nødvendige fyldestgørende oplysninger. Herning Kommune forsøger derfor at uddanne medarbejdere i udfyldelse af værgemålsskemaer. Fra ansøgningen igangsættes i kommunen, til den er afsendt til Statsforvaltningen, går der typisk 14 dage.

 

Når Herning Kommune indsender en ansøgning om værgemål til Statsforvaltningen, modtager kommunen en kvittering med dato for modtagelsen af ansøgningen. Sagsbehandlingstiden beregnes dog først fra den dato, hvor Statsforvaltningen begynder at se på sagen. Når det sker, modtager kommunen en ny meddelelse fra Statsforvaltningen, som endeligt takker for modtagelsen af ansøgningen. Der kan gå op til 6 uger mellem de to datoer. Herefter er der så en sagsbehandlingstid på op til 6 måneder.

 

I 2016 indsendte Herning Kommune en klage over den lange sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen i 2015. Statsforvaltningen svarede, at årsagen var strukturomlægningen, og at man forventede en ”normalisering” – forstået som en tilbagevenden til 2-3 måneders sagsbehandlingstid - i løbet af det første halve år af 2016. Eftersom den faktiske sagsbehandlingstid er på op til 8 måneder kan det konstateres, at dette mål ikke er nået.

 

Den lange sagsbehandlingstid er problematisk for de borgere, med ansøgning om værgemål, samt deres pårørende.

 

En borger med demens, som ikke længere kan blive boende i eget hjem og som ikke ønsker at flytte, kan ikke flyttes til en permanent skærmet plads på et plejecenter, før sagsbehandlingen af værgemålet er afsluttet. Det betyder, at borgeren må placeres på en midlertidig plads på et plejecenter i den tid, sagsbehandlingen pågår. Ophold på en midlertidige plads kan betyde flere flytninger mellem forskellige pladser, hvilket kan opleves meget stressende for den pågældende borger. Brugen af midlertidige pladser til borgere med behov for værgemål er ligeledes en medvirkende årsag til, at det til tider kan være svært at hjemtage borgere, der udskrives fra sygehusene, fordi der ikke er ledige midlertidige pladser på kommunens plejecentre.

 

En borger med demens, som ikke længere kan træffe realistiske beslutninger omkring sin økonomi, risikerer at bringe sin egen økonomiske situation i fare i den periode, hvor sagsbehandlingen står på. Denne situation medfører ligeledes et stort pres på familien i perioden frem til, at et værgemål kan træde i kraft.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at der rettes henvendelse til Ministeren med henblik på at få rejst sagen på landsplan
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

58. Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 27.00.00-P05-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres i juni hvert år om nøgletal for Sundhed og Ældre. Formålet er at give et overblik over området.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres nøgletal på følgende områder:

 •  
 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning
 • Hjemmehjælp og Sygepleje
 • Sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring
 • Træning, aktivitet, hjælpemidler og madservice
 • Plejeboliger

 

Der fremhæves følgende udviklingstendenser i nøgletallene:

 • De disponerede sygeplejeydelser er faldet til et lavere niveau (figur 3).
 • Herning Kommune har en lavere andel af borgere over 65 år som modtager hjemmehjælp end hovedparten af sammenligningskommunerne (figur 4).
 • Herning Kommunes udgiftsniveau til kommunal medfinansiering ligger lavere end landsniveauet (figur 7).
 • Der er et fald i antal sygehusudskrivelser og en stigning (stabilisering) i antal ambulante besøg (figur 8).
 • Der er en stigning i antal forebyggelige indlæggelser for borgere over 65 år (tabel 1 og 2).
 • Der er en stigning i antal udlån af hjælpemidler (figur 15).
 • Borgere bor længere tid i permanente plejeboliger (figur 18)
 • Ventelisten til plejeboliger er atter stigende (figur 19).

 

Inge Voer Laursen vil være til stede under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at nøgletallene tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Sundhed og Ældre, nøgletal juni 2018
 

59. Nøgletal i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 00.15.10-A26-2-16 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Nøgletal i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jørgen Stampe

Sagsresume

Handicap og Psykiatri udarbejder én gang årligt KPI'ere (Key Performance Indicator), som er nøgletal for udviklingen på området. KPI'ere bruges, efter KL's anbefaling, til økonomisk styring af det specialiserede socialområde. Der arbejdes med 3 elementer: Pris/udgift, mængde og varighed.

 

Pris/udgift: Priserne er faldet med 25%. Grundet stigning i mændgen er de samlede udgifter steget med 13% siden 2008.

 

Mængde: Der har siden 2008 været en stigning i antallet af borgere på 22%.

 

Varighed: Varigheden - længden af et ophold - er faldet med 1% set over hele perioden, men har været stigende siden 2011. 

Sagsfremstilling

KPI'erne er primært lavet ud fra regnskabstal på køb af pladser - det vil sige udgifter og antal borgere. Dermed forholder nøgletallene sig som udgangspunkt ikke til afvigelser i forhold til budgettet og må ikke sammenlignes med en budgetopfølgning. Nøgletallene viser primært udviklingen de sidste 10 år fra 2008 til i dag. Alle priser er i 2018-niveau.

 

Generelt er prisen/taksten faldet, da alle kommuner via Rammeaftalen på det sociale område har været pålagt takstreduktioner i flere omgange. Kommunerne i Region Midt har alle oplevet en stigning i presset på det specialiserede socialområde. Den handling, som alle har været enige om at bruge for at opnå budgetoverholdelse, har været takstreduktioner. Prisen på en plads er i gennemsnit reduceret med 25% både i Herning Kommune og i andre kommuner. Det er op til den enkelte driftsherre at beslutte, hvilke botilbud reduktionen konkret skal fordeles på.

 

Rapporten er bygget op omkring styringselementernes pris, mængde og varighed. Derudover sammenlignes der under hvert styringselement på alder, foranstaltning og tyngde.

 

Pris (samlede udgifter i kr.)

Den dyreste aldersgruppe er de unge (17-25 år). Her bruges der ca. 101 mio. kr. årligt. Den aldersgruppe, som er steget mest over perioden, er de 46-55 årige, som er steget med 53%.

 

Målt på foranstaltning, så er længerevarende botilbud det omkostningstunge område med ca. 50 % af de samlede udgifter. Bostøtte er den foranstaltning, som har haft den største stigning i udgifter med 84%.

 

Målt på tyngde, er det over halvdelen af alle borgere, som koster under 0,2 mio. kr. Dette er typisk borgere, som får bostøtte.

 

Mængde (antal borgere)

Rapporten viser, at der siden 2008 har været en stigning i antallet af borgere på 22%.

 

Udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper viser, at det er de 46-55 årige, som er steget mest med omkring 52%.

 

Målt på foranstaltning, så er bostøtte både det største område, og det område med størst stigning i antal borgere. Der er 690 borgere, som modtager bostøtte.

 

Målt på tyngde, er der i udgiftsintervallet under 0,2 mio. kr. pr. år i alt 707 borgere, det er en stigning på 50% i perioden 2008-2018. Dette primært borgere, som modtager bostøtte.

 

Varighed (længde af ophold)

Varigheden er faldet med 1% set over hele perioden, men har været stigende siden 2011.

 

Der er en tendens til, at varigheden for de unges ophold er faldende. Omvendt er det med aldersgruppen 46-55 år, 56-65 år og 65+, hvor varigheden er steget.

 

Der er en tendens til, at borgere er indskrevet længere tid på længerevarende botilbud end tidligere. der er en stigning på 12% over hele perioden.

 

Det er særligt på de dyreste sager over 1,0 mio. kr. at varigheden er steget. Siden 2013 er varigheden for de dyreste sager steget med 20%.

 

I 2018 er der tilføjet en ny KPI, som viser hvordan årgangsintervaller udvikler sig, og hvilke årgange der er særligt dyre. Rapporten viser, at der de seneste 10 er er kommet nogle meget dyre årgange, hvilket påvirker udfordringen i Handicap og Psykiatri, da den samlede afgang ikke tilnærmelsesvis er på niveau med tilgangen.

 

Steen Holk Bank deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen tages til orientering
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • NOTAT KPIER 2008 2018
 

60. Godkendelse af tilkøbspriser i frikommuneforsøg

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Godkendelse af tilkøbspriser i frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: EjnarTang

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige forsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget frihed og selvbestemmelse i deres hverdag.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev d. 18. april 2018 orienteret om de frikommuneforsøg, som Herning Kommune allerede deltager i, og om de kommende forsøg.

 

I forbindelse med at "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" nu er klar til at drifte forsøgene vedrørende tilkøb af hjemmehjælp og tilkøb af socialpædagogisk støtte fremlægges tilkøbspriserne til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af frikommuneloven, at prisen på tilkøbsydelser skal afspejle de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at tilrettelægge og levere tilkøb.

 

Derfor er der sket en beregning af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp) og for socialpædagogisk støtte, herunder afskrivning og forrentning. De kalkulerede priser skal også afspejle de samlede faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed.

 

Beregningen udgør taksten, som kommunen skal opkræve den enkelte borger, der benytter sig af tilkøbsydelser.

 

Borgeren skal endvidere være indforstået med tilkøbets omfang og pris. Det sikres I Herning Kommune og i flere af de øvrige kommuner gennem et aftalepapir, som borgeren underskriver forud for leveringen af købet.

 

Ved alle tilkøbsydelser har kommunerne pligt til at sikre, at borgerne får det, som de har krav på i henhold til kommunernes serviceniveau. Det vil sige, at før en borger i målgruppen kan gøre et tilkøb, så skal kommunerne afklare, om det reelt set er en ydelse, som borgeren skal betale for, eller om det er indeholdt i borgerens visiterede ydelse.

 

Administrationen har beregnet følgende priser for hjemmehjælp i 2018:

 

Priser 2018

Type

Tidspunkt

Pris pr. time

Uden moms

Med

Moms

Praktisk hjælp

og ledsagelse

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

332 kr.

410 kr.

 

Pleje

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

376 kr.

464 kr.

Dagtimer weekend

464 kr.

573 kr.

Aften hverdag og weekend

595 kr.

734 kr.

 

Som det fremgår af tabellen er der både tale om priser uden og med moms.

 

Prisen er uden moms, hvis der er tale om et ”merkøb”. Et merkøb er, når borgeren ønsker at købe mere af en ydelse, som vedkommende allerede modtager i den visiterede hjemmehjælp. Det kan f.eks. dreje sig om en borger, som i forvejen modtager rengøring, og som ønsker at købe mere rengøring.

 

Prisen er med moms, hvis der er tale er et ”nykøb”. Et nykøb er, når borgeren ønsker at købe en ydelse, som vedkommende ikke allerede modtager i den visiterede hjemmehjælp. Det kan dreje sig om en borger, der ikke i forvejen modtager rengøring, og som ønsker at tilkøbe det.

 

Ved køb af praktisk hjælp har borgeren endvidere mulighed for at bruge servicefradraget (håndværkerfradraget), hvis købet er momspligtigt.

 

For socialpædagogisk støtte er der beregnet følgende priser for 2018:

 

Priser 2018

Type

Tidspunkt

Pris pr. time

Uden moms

Social-

pædagogisk

ledsagelse til

aktiviteter

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

405 kr.

Øvrig tid

Kl. 7-17 på hverdage, samt weekender og helligdage

434 kr.

 

For socialpædagogisk ledsagelse er prisen uden moms, og der er tale om et merkøb. Borgerne har i forvejen mulighed for at modtage socialpædagogisk ledsagelse i den visiterede socialpædagogiske støtte i dag. Derfor er det køb af mere af den samme hjælp.

 

I Herning Kommunes serviceniveau for socialpædagogisk støtte er der mulighed for 3 timers socialpædagogisk ledsagelse pr. måned til selvvalgte aktiviteter, hvis borgeren selv ønsker ledsagelse, hvis pågældende ikke selv kan, og hvis det vurderes relevant.

 

Et eksempel er en borger, som er visiteret til socialpædagogisk støtte, og som ønsker at køber socialpædagogisk ledsagelse til en biograftur. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget godkender tilkøbspriserne
at udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Brochure tilkøb § 85 5 juni 2018
 • Brochure tilkøb § 83 5.juni 2018
 • Redegørelse for takstfastsættelse af tilkøbsydelser § 83 Herning Kommune
 

61. Restancer i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-Ø00-4-18 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Restancer i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Restancerne vokser i Handicap og Psykiatri på eksterne tilbud efter overgang til bruttotakstprincippet 1. januar 2017. En ændring der har medført, at det er Herning Kommune, der opkræver egenbetalingen, hvor det tidligere var botilbuddet.

 

Der findes få juridiske muligheder for at inddrive beløbet.

Sagsfremstilling

Problemstillingen udspringer af indførelsen af bruttotakser pr. 1. januar 2017. Ændringen betød, at opkrævningen af egenbetalingen hos borgeren skiftede fra at ske på tilbuddet til at det nu er kommunen, der opkræver borgeren. Efter ændringen konstateres en stigning i restancer, altså det beløb borgeren skylder kommunen. Det er særligt på eksterne tilbud, at stigningen ses.

 

Handlemuligheder er ganske få. Botilbuddet kan opfordres til at hjælpe borgeren med at få betalt, men tilbuddet har ikke som tidligere en økonomisk egeninteresse i at hjælpe borgeren.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udsætte en borger fra et botilbud, hvis denne ikke betaler egenbetalingen. Desuden ville det savne mening, da borgeren herefter ville have et retskrav på at få en ny visiteret bolig.

 

Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i lovgivningen til at tilbageholde betalingen i borgerens offentlige ydelse. Dette kan dog ske ved samtykke fra borgeren, hvorefter Ydelseskontoret ud fra en administrationsaftaler ville kunne opkræve beløbet INDEN borgeren får udbetalt sin ydelse. Denne mulighed anses for svær at gennemføre i praksis, for hvis borgeren ikke vil betale, så vil de heller ikke underskrive en administrationsaftale.

 

Sagen har været behandlet på den regionale takstgruppe, som kom frem til konklusionen: At problemstillingen i øjeblikket ikke kan løses. Kommunerne i takstgruppen har lavet en lignende opgørelse som Herning, og ca. halvdelen af kommunerne oplever stigninger, mens den øvrige halvdel oplever status quo.

 

Hvis kommunen skønner, at en pensionist ikke kan administrere pensionen og hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen m.v. er der efter § 36 i lov om social pension mulighed for, at kommunen kan bestemme hvordan pensionen skal udbetales. Muligheden har været drøftet i juridisk netværk, hvor der er uenighed om hvorvidt man kan anvende reglen til tvangsadministration og tilbageholde et beløb til den del af egenbetalingen, der vedrører boligudgiften. Et par kommuner administrer på den måde. Det forudsætter dog, at borgeren modtager pension. Dette vil desuden alene have en betydning for fremtiden. Bestemmelsen kan ikke anvendes til at opkræve de nuværende restancer – her må de sædvanlige veje for inddrivelse af fordringer anvendes. For så vidt angår de fritvalgsydelser borgeren betaler (f.eks. internet, avis, rengøring) kunne de andre kommuner heller ikke se andre muligheder for inddrivelse.

 

Økonomi

På et år - fra maj 2017 til maj 2018 - er borgernes gæld til kommunen tredoblet. Borgere på ekstern botilbud skylder dd. Herning kommune 0,9 mio. kr. Kommunen får kun pengene, hvis borgeren på et senere tidspunkt vælger selv at indbetale eller skal have penge tilbage i skat.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at administrationen retter henvendelse til KL med problemstillingen for at få rejst sagen på landsplan.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ser med tilfredshed, at Administrationen tager § 36 i lov om social pension i anvendelse i forhold til tvangsadministration og dermed til inddragelse af kommende restancer.

 

62. Anlægsregnskab vedr. pulje til projekter - papirpenge 2014-17

Sagsnr.: 82.00.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Anlægsregnskab vedr. pulje til projekter - papirpenge 2014-17

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Anlægsregnskab vedrørende pulje til projekter (papirpenge) 2014-17 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Herning kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal aflægges særskilt regnskab til fagudvalgene for alle anlægsregnskaber.

 

Puljen til projekter (papirpenge) er afsat til finansiering forundersøgelser vedrørende byggeri på Social- og Sundhedsudvalgets område. I de tilfælde, hvor undersøgelserne resulterer i reelle anlægsprojekter, overføres udgiften til regnskabet for det enkelte projekt. Puljen har karakter af en løbende anlægspulje, som hvert år tilføres en ny bevilling i forbindelse med Byrådets behandling af kommunens budgetforslag. I forbindelse med regnskabs- og overførselssagen er hvert år udarbejdet et regnskab for årets forbrug af puljemidlerne. Det indstilles, at puljen fremadrettet afstemmes hvert 4. år i form af et egentligt anlægsregnskab, jf. kasse- og regnskabsregulativet. Et eventuelt restbeløb af puljemidler overføres til den nye løbende anlægspulje.

 

Anlægsregnskab for pulje til projekter (papirpenge) 2014-17, stednr. 532087:

 

 

År

Bevillingsdato, Byrådet

Bevilling

Årets forbrug

Restbeløb 2010-13, stednr. 532089

-

852.000

 

2014

08.10.2013

314.000

0

2015

07.10.2014

320.000

253.795

2016

06.10.2015

325.000

889.319

2017

11.10.2016

331.000

535.362

I alt

 

2.142.000

1.678.476

 

Restbeløbet 2014-17 udgør således et mindreforbrug på 2,142 mio. kr. - 1,678 mio. kr. = 0,464 mio. kr. Beløbet er overført til pulje til projekter 2018-21, stednr. 527098.

 

I perioden 2014-17 er puljemidlerne blandt andet anvendt til undersøgelser vedr. demenslandsby, projektarbejde vedrørende udvidelse af Rehabiliteringscentret og diverse forundersøgelser i forbindelse med udbygning og vedligeholdelse af eksisterende anlæg.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet for papirpenge 2014-17 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

63. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om ansøgning fra SIND.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 11. juni 2018 vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet blev drøftet.

 

Der blev orienteret fra bestyrelsesmøde på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

 

64. Aftalesag

Sagsnr.: 27.42.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Karin Locander  

Aftalesag