Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

60. Godkendelse af tilkøbspriser i frikommuneforsøg

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Godkendelse af tilkøbspriser i frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: EjnarTang

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige forsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget frihed og selvbestemmelse i deres hverdag.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev d. 18. april 2018 orienteret om de frikommuneforsøg, som Herning Kommune allerede deltager i, og om de kommende forsøg.

 

I forbindelse med at "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" nu er klar til at drifte forsøgene vedrørende tilkøb af hjemmehjælp og tilkøb af socialpædagogisk støtte fremlægges tilkøbspriserne til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af frikommuneloven, at prisen på tilkøbsydelser skal afspejle de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at tilrettelægge og levere tilkøb.

 

Derfor er der sket en beregning af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp) og for socialpædagogisk støtte, herunder afskrivning og forrentning. De kalkulerede priser skal også afspejle de samlede faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed.

 

Beregningen udgør taksten, som kommunen skal opkræve den enkelte borger, der benytter sig af tilkøbsydelser.

 

Borgeren skal endvidere være indforstået med tilkøbets omfang og pris. Det sikres I Herning Kommune og i flere af de øvrige kommuner gennem et aftalepapir, som borgeren underskriver forud for leveringen af købet.

 

Ved alle tilkøbsydelser har kommunerne pligt til at sikre, at borgerne får det, som de har krav på i henhold til kommunernes serviceniveau. Det vil sige, at før en borger i målgruppen kan gøre et tilkøb, så skal kommunerne afklare, om det reelt set er en ydelse, som borgeren skal betale for, eller om det er indeholdt i borgerens visiterede ydelse.

 

Administrationen har beregnet følgende priser for hjemmehjælp i 2018:

 

Priser 2018

Type

Tidspunkt

Pris pr. time

Uden moms

Med

Moms

Praktisk hjælp

og ledsagelse

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

332 kr.

410 kr.

 

Pleje

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

376 kr.

464 kr.

Dagtimer weekend

464 kr.

573 kr.

Aften hverdag og weekend

595 kr.

734 kr.

 

Som det fremgår af tabellen er der både tale om priser uden og med moms.

 

Prisen er uden moms, hvis der er tale om et ”merkøb”. Et merkøb er, når borgeren ønsker at købe mere af en ydelse, som vedkommende allerede modtager i den visiterede hjemmehjælp. Det kan f.eks. dreje sig om en borger, som i forvejen modtager rengøring, og som ønsker at købe mere rengøring.

 

Prisen er med moms, hvis der er tale er et ”nykøb”. Et nykøb er, når borgeren ønsker at købe en ydelse, som vedkommende ikke allerede modtager i den visiterede hjemmehjælp. Det kan dreje sig om en borger, der ikke i forvejen modtager rengøring, og som ønsker at tilkøbe det.

 

Ved køb af praktisk hjælp har borgeren endvidere mulighed for at bruge servicefradraget (håndværkerfradraget), hvis købet er momspligtigt.

 

For socialpædagogisk støtte er der beregnet følgende priser for 2018:

 

Priser 2018

Type

Tidspunkt

Pris pr. time

Uden moms

Social-

pædagogisk

ledsagelse til

aktiviteter

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

405 kr.

Øvrig tid

Kl. 7-17 på hverdage, samt weekender og helligdage

434 kr.

 

For socialpædagogisk ledsagelse er prisen uden moms, og der er tale om et merkøb. Borgerne har i forvejen mulighed for at modtage socialpædagogisk ledsagelse i den visiterede socialpædagogiske støtte i dag. Derfor er det køb af mere af den samme hjælp.

 

I Herning Kommunes serviceniveau for socialpædagogisk støtte er der mulighed for 3 timers socialpædagogisk ledsagelse pr. måned til selvvalgte aktiviteter, hvis borgeren selv ønsker ledsagelse, hvis pågældende ikke selv kan, og hvis det vurderes relevant.

 

Et eksempel er en borger, som er visiteret til socialpædagogisk støtte, og som ønsker at køber socialpædagogisk ledsagelse til en biograftur. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget godkender tilkøbspriserne
at udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Brochure tilkøb § 85 5 juni 2018
  • Brochure tilkøb § 83 5.juni 2018
  • Redegørelse for takstfastsættelse af tilkøbsydelser § 83 Herning Kommune