Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

61. Restancer i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-Ø00-4-18 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Restancer i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Restancerne vokser i Handicap og Psykiatri på eksterne tilbud efter overgang til bruttotakstprincippet 1. januar 2017. En ændring der har medført, at det er Herning Kommune, der opkræver egenbetalingen, hvor det tidligere var botilbuddet.

 

Der findes få juridiske muligheder for at inddrive beløbet.

Sagsfremstilling

Problemstillingen udspringer af indførelsen af bruttotakser pr. 1. januar 2017. Ændringen betød, at opkrævningen af egenbetalingen hos borgeren skiftede fra at ske på tilbuddet til at det nu er kommunen, der opkræver borgeren. Efter ændringen konstateres en stigning i restancer, altså det beløb borgeren skylder kommunen. Det er særligt på eksterne tilbud, at stigningen ses.

 

Handlemuligheder er ganske få. Botilbuddet kan opfordres til at hjælpe borgeren med at få betalt, men tilbuddet har ikke som tidligere en økonomisk egeninteresse i at hjælpe borgeren.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udsætte en borger fra et botilbud, hvis denne ikke betaler egenbetalingen. Desuden ville det savne mening, da borgeren herefter ville have et retskrav på at få en ny visiteret bolig.

 

Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i lovgivningen til at tilbageholde betalingen i borgerens offentlige ydelse. Dette kan dog ske ved samtykke fra borgeren, hvorefter Ydelseskontoret ud fra en administrationsaftaler ville kunne opkræve beløbet INDEN borgeren får udbetalt sin ydelse. Denne mulighed anses for svær at gennemføre i praksis, for hvis borgeren ikke vil betale, så vil de heller ikke underskrive en administrationsaftale.

 

Sagen har været behandlet på den regionale takstgruppe, som kom frem til konklusionen: At problemstillingen i øjeblikket ikke kan løses. Kommunerne i takstgruppen har lavet en lignende opgørelse som Herning, og ca. halvdelen af kommunerne oplever stigninger, mens den øvrige halvdel oplever status quo.

 

Hvis kommunen skønner, at en pensionist ikke kan administrere pensionen og hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen m.v. er der efter § 36 i lov om social pension mulighed for, at kommunen kan bestemme hvordan pensionen skal udbetales. Muligheden har været drøftet i juridisk netværk, hvor der er uenighed om hvorvidt man kan anvende reglen til tvangsadministration og tilbageholde et beløb til den del af egenbetalingen, der vedrører boligudgiften. Et par kommuner administrer på den måde. Det forudsætter dog, at borgeren modtager pension. Dette vil desuden alene have en betydning for fremtiden. Bestemmelsen kan ikke anvendes til at opkræve de nuværende restancer – her må de sædvanlige veje for inddrivelse af fordringer anvendes. For så vidt angår de fritvalgsydelser borgeren betaler (f.eks. internet, avis, rengøring) kunne de andre kommuner heller ikke se andre muligheder for inddrivelse.

 

Økonomi

På et år - fra maj 2017 til maj 2018 - er borgernes gæld til kommunen tredoblet. Borgere på ekstern botilbud skylder dd. Herning kommune 0,9 mio. kr. Kommunen får kun pengene, hvis borgeren på et senere tidspunkt vælger selv at indbetale eller skal have penge tilbage i skat.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at administrationen retter henvendelse til KL med problemstillingen for at få rejst sagen på landsplan.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ser med tilfredshed, at Administrationen tager § 36 i lov om social pension i anvendelse i forhold til tvangsadministration og dermed til inddragelse af kommende restancer.