Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Længere sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen for ansøgninger om værgemål

Sagsnr.: 27.69.56-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Længere sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen for ansøgninger om værgemål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Statsforvaltningens sagsbehandlingstid for ansøgninger om værgemål er op til 6-8 måneder. Det har store konsekvenser for de borgere med ansøgning om værgemål og deres pårørende.

Sagsfremstilling

Afgørelser om værgemål træffes af Statsforvaltningen. Værgemål kan iværksættes for at beskytte voksne, som ikke er i stand til at varetage deres egne økonomiske eller personlige anliggender. I stedet udpeges en værge til at handle på deres vegne.

 

På tværs af Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri er der omkring 150 sager om værgemål årligt.

 

Et værgemål er en indgribende beslutning over for den person, der skal under værgemål. Derfor er der også en række forskellige krav i lovgivningen, som skal opfyldes, ligesom der skal indhentes mange oplysninger, og en række personer skal underrettes og høres.

 

Det er kun få, der kan ansøge om værgemål:

  • Borgeren
  • Pårørende
  • Egen læge
  • Politimesteren
  • Kommunale medarbejdere med kompetence til at ansøge om værgemål

 

Lovgivningsmæssigt skal der være et aktuelt behov, før en ansøgning om værgemål kan igangsættes. Når et værgemål kommer på tale, er der derfor et stort behov for, at sagsbehandlingstiden minimeres.

 

I 2013 fik Statsforvaltningerne en ny struktur, hvor de tidligere fem selvstændige statsforvaltninger blev samlet under én fælles myndighed – Statsforvaltningen. Før strukturændringen var der typisk op til tre måneders sagsbehandlingstid for en værgemålssag. Statsforvaltningen anfører på sin hjemmeside, at en ansøgning om værgemål i dag kan afsluttes inden for seks måneder, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en værgemålssag er 13,5 uger.

 

 

Sagsforløbet for ansøgninger om værgemål

Fordi et værgemål er et indgribende tiltag i et menneskes liv skal en række andre tiltag være afprøvet først – det kan eksempelvis være pædagogiske tiltag eller tekniske foranstaltninger. I Herning Kommune er det Tilsynsenheden, der har kompetencen til at kunne søge om værgemål. Det er dermed Tilsynsenhedens opgave at indhente de nødvendige oplysninger til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

 

Tilsynsenheden er ansvarlig for at udfylde ansøgningsskemaet på baggrund af oplysninger fra social- og sundhedspersonalet omkring den pågældende borger. Det er en stor udfordring at indsamle de nødvendige fyldestgørende oplysninger. Herning Kommune forsøger derfor at uddanne medarbejdere i udfyldelse af værgemålsskemaer. Fra ansøgningen igangsættes i kommunen, til den er afsendt til Statsforvaltningen, går der typisk 14 dage.

 

Når Herning Kommune indsender en ansøgning om værgemål til Statsforvaltningen, modtager kommunen en kvittering med dato for modtagelsen af ansøgningen. Sagsbehandlingstiden beregnes dog først fra den dato, hvor Statsforvaltningen begynder at se på sagen. Når det sker, modtager kommunen en ny meddelelse fra Statsforvaltningen, som endeligt takker for modtagelsen af ansøgningen. Der kan gå op til 6 uger mellem de to datoer. Herefter er der så en sagsbehandlingstid på op til 6 måneder.

 

I 2016 indsendte Herning Kommune en klage over den lange sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen i 2015. Statsforvaltningen svarede, at årsagen var strukturomlægningen, og at man forventede en ”normalisering” – forstået som en tilbagevenden til 2-3 måneders sagsbehandlingstid - i løbet af det første halve år af 2016. Eftersom den faktiske sagsbehandlingstid er på op til 8 måneder kan det konstateres, at dette mål ikke er nået.

 

Den lange sagsbehandlingstid er problematisk for de borgere, med ansøgning om værgemål, samt deres pårørende.

 

En borger med demens, som ikke længere kan blive boende i eget hjem og som ikke ønsker at flytte, kan ikke flyttes til en permanent skærmet plads på et plejecenter, før sagsbehandlingen af værgemålet er afsluttet. Det betyder, at borgeren må placeres på en midlertidig plads på et plejecenter i den tid, sagsbehandlingen pågår. Ophold på en midlertidige plads kan betyde flere flytninger mellem forskellige pladser, hvilket kan opleves meget stressende for den pågældende borger. Brugen af midlertidige pladser til borgere med behov for værgemål er ligeledes en medvirkende årsag til, at det til tider kan være svært at hjemtage borgere, der udskrives fra sygehusene, fordi der ikke er ledige midlertidige pladser på kommunens plejecentre.

 

En borger med demens, som ikke længere kan træffe realistiske beslutninger omkring sin økonomi, risikerer at bringe sin egen økonomiske situation i fare i den periode, hvor sagsbehandlingen står på. Denne situation medfører ligeledes et stort pres på familien i perioden frem til, at et værgemål kan træde i kraft.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at der rettes henvendelse til Ministeren med henblik på at få rejst sagen på landsplan
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.