Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

59. Nøgletal i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 00.15.10-A26-2-16 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Nøgletal i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jørgen Stampe

Sagsresume

Handicap og Psykiatri udarbejder én gang årligt KPI'ere (Key Performance Indicator), som er nøgletal for udviklingen på området. KPI'ere bruges, efter KL's anbefaling, til økonomisk styring af det specialiserede socialområde. Der arbejdes med 3 elementer: Pris/udgift, mængde og varighed.

 

Pris/udgift: Priserne er faldet med 25%. Grundet stigning i mændgen er de samlede udgifter steget med 13% siden 2008.

 

Mængde: Der har siden 2008 været en stigning i antallet af borgere på 22%.

 

Varighed: Varigheden - længden af et ophold - er faldet med 1% set over hele perioden, men har været stigende siden 2011. 

Sagsfremstilling

KPI'erne er primært lavet ud fra regnskabstal på køb af pladser - det vil sige udgifter og antal borgere. Dermed forholder nøgletallene sig som udgangspunkt ikke til afvigelser i forhold til budgettet og må ikke sammenlignes med en budgetopfølgning. Nøgletallene viser primært udviklingen de sidste 10 år fra 2008 til i dag. Alle priser er i 2018-niveau.

 

Generelt er prisen/taksten faldet, da alle kommuner via Rammeaftalen på det sociale område har været pålagt takstreduktioner i flere omgange. Kommunerne i Region Midt har alle oplevet en stigning i presset på det specialiserede socialområde. Den handling, som alle har været enige om at bruge for at opnå budgetoverholdelse, har været takstreduktioner. Prisen på en plads er i gennemsnit reduceret med 25% både i Herning Kommune og i andre kommuner. Det er op til den enkelte driftsherre at beslutte, hvilke botilbud reduktionen konkret skal fordeles på.

 

Rapporten er bygget op omkring styringselementernes pris, mængde og varighed. Derudover sammenlignes der under hvert styringselement på alder, foranstaltning og tyngde.

 

Pris (samlede udgifter i kr.)

Den dyreste aldersgruppe er de unge (17-25 år). Her bruges der ca. 101 mio. kr. årligt. Den aldersgruppe, som er steget mest over perioden, er de 46-55 årige, som er steget med 53%.

 

Målt på foranstaltning, så er længerevarende botilbud det omkostningstunge område med ca. 50 % af de samlede udgifter. Bostøtte er den foranstaltning, som har haft den største stigning i udgifter med 84%.

 

Målt på tyngde, er det over halvdelen af alle borgere, som koster under 0,2 mio. kr. Dette er typisk borgere, som får bostøtte.

 

Mængde (antal borgere)

Rapporten viser, at der siden 2008 har været en stigning i antallet af borgere på 22%.

 

Udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper viser, at det er de 46-55 årige, som er steget mest med omkring 52%.

 

Målt på foranstaltning, så er bostøtte både det største område, og det område med størst stigning i antal borgere. Der er 690 borgere, som modtager bostøtte.

 

Målt på tyngde, er der i udgiftsintervallet under 0,2 mio. kr. pr. år i alt 707 borgere, det er en stigning på 50% i perioden 2008-2018. Dette primært borgere, som modtager bostøtte.

 

Varighed (længde af ophold)

Varigheden er faldet med 1% set over hele perioden, men har været stigende siden 2011.

 

Der er en tendens til, at varigheden for de unges ophold er faldende. Omvendt er det med aldersgruppen 46-55 år, 56-65 år og 65+, hvor varigheden er steget.

 

Der er en tendens til, at borgere er indskrevet længere tid på længerevarende botilbud end tidligere. der er en stigning på 12% over hele perioden.

 

Det er særligt på de dyreste sager over 1,0 mio. kr. at varigheden er steget. Siden 2013 er varigheden for de dyreste sager steget med 20%.

 

I 2018 er der tilføjet en ny KPI, som viser hvordan årgangsintervaller udvikler sig, og hvilke årgange der er særligt dyre. Rapporten viser, at der de seneste 10 er er kommet nogle meget dyre årgange, hvilket påvirker udfordringen i Handicap og Psykiatri, da den samlede afgang ikke tilnærmelsesvis er på niveau med tilgangen.

 

Steen Holk Bank deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen tages til orientering
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • NOTAT KPIER 2008 2018