Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

62. Status på genoptræningsområdet og udfordringer fremadrettet

63. Budget 2014-2017 - det nære sundhedsvæsen

64. Revision af kvalitetsstandarderne vedrørende § 83 (Lov om Social Service), personlig og praktisk hjælp

65. Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

66. Ændringer i administrationen af borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger), Serviceloven §95, stk. 3

67. Præsentation af sygeplejeområdet i Sundhed og Ældre

68. Orientering om evaluering af kronikerindsats

69. Orientering om ansøgning af midler til øget kronikerindsats

70. Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2013

71. Håndtering af mulig lægekonflikt 2013

72. KLs social politiske oplæg - Investér før det sker.

73. Psykiatri, Misbrug og udsatte (PMU) afslutter projekt hjemløseteam pr. 31.12 2012

74. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

75. Lejeaftale

76. Lokalesag