Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

62. Status på genoptræningsområdet og udfordringer fremadrettet

Sagsnr.: 29.21.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Status på genoptræningsområdet og udfordringer fremadrettet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Gennem de seneste år er efterspørgslen efter træningsydelser steget markant. Dette giver et stort pres på ressourcerne på træningsområdet. Sammenholdt med udvikling af det nære sundhedsvæsen kan det forventes, at der bliver et yderligere pres grundet eksempelvis krav om hurtigere genoptræning af borgerne.
 
Områdeleder Elin Mogensen giver et oplæg omkring udfordringerne på træningsområdet.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune er der sket en stigning i antallet af genoptræningsplaner på ca. 66 % i perioden 2008 – 2012 og stigningen ser ud til at fortsætte. Samme tendens ses på nationalt plan. Der er gjort flere effektiviseringstiltag for at håndtere stigningen og der er ligeledes løbende ansat flere medarbejdere.
 
Der er ikke på nationalt plan fastlagt ventetid på træningsområdet. Som udgangspunkt er det således kommunalbestyrelsen, der fastlægger serviceniveauet og dermed indirekte den ventetid, der er acceptabel. I udspillet til det nære Sundhedsvæsen er anbefalingen, at ”alle skal have en afklaring om deres genoptræningsforløb indenfor en uge”. Der er således ikke tale om en anbefaling i forhold til, hvor lang der maksimalt må gå, før genoptræningen skal påbegyndes. Der er dog evidens for, at genoptræningen generelt bliver dyrere for hver dag, patienten venter på at begynde med den fysiske træning.
 
Udfordringerne med at håndtere de mange træningsydelser vil blive forelagt udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udfordringerne på træningsområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

63. Budget 2014-2017 - det nære sundhedsvæsen

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014-2017 - det nære sundhedsvæsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udestående i budget 2014-2017 vedrørende det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 22. maj 2013 budgetforslaget for 2014-2017.
 
I det foreliggende budgetforslag udestod håndtering af udgiftspresset på det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet, idet emnet forventedes at indgå i forhandlingerne mellem KL og regeringen om økonomiaftalen for 2014.

 

De seneste udmeldinger omkring økonomiaftalen for 2014 går i retning af, at forhandlingerne først forventes afsluttet ultimo uge 24, og der vil derfor først på mødet kunne gives en orientering om indholdet i økonomiaftalen omkring det nære sundhedsvæsen og det øgede pres på genoptræningsområdet.

 

Vurdering af udgiftspresset i Herning Kommune fra 2013 og frem på de to områder indgår i drøftelserne i 2 øvrige punkter på nærværende dagsorden.

 

Med afsæt i orienteringen om økonomiaftalen og de forudgående punkter ønskes drøftelse af, hvorledes de stigende udgifter vedrørende det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet håndteres i budget 2014-2017, herunder eventuelle indstillinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anne Marie Muff Grønkjær og Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om dels økonomiaftalen og dels de konkrete vurderinger på udgiftspresset i Herning Kommune for så vidt angår det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet tages til efterretning.

 

at håndtering af udgiftspresset på de to områder i budget 2014-2014, herunder finansiering drøftes.

 

at sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
 
Sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om udvidelse af budgetrammen for 2014-2017 med i alt 4,8 mio. kr. årligt.
 
Rammeudvidelsen skal dække de merudgifter på 2,4 mio. kr., der i 2013 kan konstateres på hjemmesygeplejeområdet og som vil have gennemslag til 2014 og frem.
 
Herudover de merudgifter på 1,2 mio. kr., der i 2013 kan konstateres på genoptræningsområdet med gennemslag fremadrettet, samt den yderligere stigning på 1,2 mio. kr., der forventes fra 2013-2014, ud fra en forudsætning om fortsat stigningstakt på området med gennemsnitligt 13,7 % årligt.
 
Merudgifterne skal ses i relation til den finansiering, der er tilført kommunerne til stigende udgifter til det nære sundhedsvæsen som en del af Økonomiaftalerne for henholdsvis 2013 og 2014 med 300 mio. kr. i 2013 og frem og yderligere 300 mio. kr. fra 2014 og frem.
De konstaterede merudgifter i 2013 på henholdsvis 2,4 mio. kr. vedrørende hjemmesygeplejeområdet og på 1,2 mio. kr. vedrørende genoptræningsområdet håndteres så vidt muligt inden for budgetrammen for 2013.
 
Nærmere vurdering heraf sker i forbindelse med halvårsregnskabet, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013.

 

64. Revision af kvalitetsstandarderne vedrørende § 83 (Lov om Social Service), personlig og praktisk hjælp

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandarderne vedrørende § 83 (Lov om Social Service), personlig og praktisk hjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder nr. 299 af 25. marts 2010 skal kommunerne hvert år udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter §83 i Lov om Social Service. Herning Kommunes kvalitetsstandarder efter §83 er senest godkendt i 2012.

 

De ændrede kvalitetsstandarder vedrørende §83 fremlægges hermed til foreløbig godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved den årlige gennemgang af kvalitetsstandarderne deltager både den kommunale leverandør og de private leverandører.

 

Der er fremkommet ændringsforslag til kvalitetsstandarderne vedr. transportydelser til aktiviteter på center og spisning på center. Forslaget går på, at kvalitetsstandarderne også kommer til at omfatte borgere på Bytoften 73/Blomstertoften i Tjørring, som skal til aktiviteter/spisning på Kollektiv Centret. Nuværende praksis er, at personalet har brugt deres pauser og andre borgeres tid mm. til at hjælpe borgerne med af- og påklædning af overtøj samt kørt nogle borgere til spisning og/eller spisning/træning.

Der er ikke ændringsforslag for de resterende kvalitetsstandarder for § 83, hvorfor de ikke medsendes. Disse kan rekvireres, hvis det ønskes.

Økonomi

Udvidelsen skønnes at medføre en udgift på pt. ca. 51.000,- kr. pr. år. Udgiften afholdes inden for budgetrammen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne foreløbigt.
at forslagene til ændrede kvalitetsstandarder sendes i høring hos Ældre- og Handicapråd.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Forslag til ændret kvalitetsstandard - Ledsagelse til aktivitetscenter i forbindelse med spisning (T-spise) - Vedtaget 19.06
 • Forslag til ændret kvalitetsstandard - Ledsagelse til - fra centerbolig (T-center) - Vedtaget 19.06.2012
 

65. Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

Sagsnr.: 27.36.16-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet d. 22. maj (pkt. 54) foreløbigt forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning.

 

Kvalitetsstandarderne har herefter været til høring i Ældre- og Handicapråd.

 

Kvalitetsstandarderne forelægges hermed til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har fremlagt forslag til 4 kvalitetsstandarder, som er beskrevet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og den gældende praksis. Der er tale om 4 nye kvalitetsstandarder på følgende områder:

 
1. Genoptræning
2. Startpakke
3. Vedligeholdelsestræning A
4. Vedligeholdelsestræning B  

 

Handicaprådet var positivt indstillet over, at der blev fastlagt standarder på træningsområdet. Handicaprådet ønsker, at der ved den individuelle vurdering er mulighed for, at træningen kan forlænges ud over de 3 mdr., der som udgangspunkt lægges op til. Tilbagemeldingen fra Sundhed og Ældre er, at bevillingsperioden for ydelsen kan forlænges efter en vurdering af det individuelle behov.  

 

Ældrerådet havde ingen kommentarer til forslagene til kvalitetsstandarderne.

 

Høringssvarene har på det grundlag ikke givet anledning til ændring i forslagene til kvalitetsstandarder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdelsestræning endelig godkendes.
at kvalitetsstandarderne sendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Herning Byråd.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Høringssvar fra Handicaprådet
 

66. Ændringer i administrationen af borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger), Serviceloven §95, stk. 3

Sagsnr.: 85.00.00-A26-2-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Ændringer i administrationen af borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger), Serviceloven §95, stk. 3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

På baggrund af en gennemgang af retningslinjerne for bevilling af BPA-ordninger, efter Lov om Social Service, §95, lægger administrationen op til små ændringer.
 
Retningslinjerne beskriver lovgivningen og indeholder vejledning samt information om rettigheder, pligter mv. Retningslinjerne anvendes af Visitationsenheden som opslagsværk og af brugere, arbejdsgivere og de ansatte hjælpere. Retningslinjerne ligger på Herning Kommunes hjemmeside.

 

Ændringerne forelægges Social- og Sundhedsudvalget, da der er tale om en mindre ændring i serviceniveauet.

Sagsfremstilling

Efter Lov om Social Service, §95, stk. 3, kan der udbetales tilskud til en nærtstående, som helt eller delvist passer en borger. Denne bestemmelse er rettet mod situationer, hvor det skønnes, at borgeren ikke selv kan fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder. Det kan for eksempel være på grund af handicap eller hjerneskade.
 
Den nærtstående er typisk en mor eller far, som har opgivet sit arbejde, efter at have fået et handicappet barn. For manges vedkommende vil forælderen modtage tabt arbejdsfortjeneste indtil barnets 18. år.
 
Hidtil har Visitationsenheden betragtet den nærtstående som arbejdstager på lige vilkår med øvrige hjælpere efter §95. Det betyder, at der er udmålt feriepenge, løn under sygdom mv. til den nærtstående.
 
Ved gennemgang af retningslinjerne har Visitationsenheden været i kontakt med KL. Den nærtstående jf. §95, stk. 3 kan ifølge KL ikke betragtes som arbejdstager i lovens forstand. Tilskuddet efter §95, stk. 3 er at betragte som et socialt tilskud, hvorfor der ikke skal udmåles feriepenge, løn under sygdom, barsel mv. Dog skal den nærtstående fortsat optjene løn- og pensionsanciennitet.
 
Ovenstående gælder kun for den nærtstående, som får udbetalt tilskuddet efter Lov om Social Service, §95, stk.
 
På baggrund af ovenstående bliver Herning Kommunes retningslinjer tilrettet, således at de afspejler KL’s vejledning. Der er således tale om en ændring af den nuværende kutyme. Ændringen forventes at kunne træde i kraft pr. 1. oktober 2013 på grund af opsigelsesvarsel på 3 måneder.
 
I tilfælde af at en borger, som er bevilget en BPA-ordning efter Lov om Social Service, §95, stk. 1 og 2 samt §96, dør, skal Herning Kommune dække lønudgiften til hjælperne i løbende måned + en måned. Jf. KLs vejledning gælder denne bestemmelse ikke for den nærtstående, efter Lov om Social Service, §95, stk. 3. Tilskuddet skal ifølge KLs vejledning kun udbetales til den nærtstående indtil dødsdatoen.
 
Administrationen indstiller dog, at tilskuddet til den nærtstående udbetales i løbende måned + en måned efter dødsfaldet svarende til de øvrige BPA-ordninger.

Økonomi

Ændringerne i administrationen af BPA-ordningerne vurderes ikke til at få større økonomiske konsekvenser og afholdes inden for rammen.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget foreløbigt tager til efterretning, at tilskuddet til nærtstående fremover ikke betragtes som en del af et arbejdstagerforhold, men i stedet som et socialt tilskud efter Lov om Social Service, §95, stk. 3.
at udvalget foreløbigt godkender, at tilskuddet til den nærtstående efter Lov om Social Service, §95, stk. 3 udbetales til hjælp i løbende måned + en måned efter dødsfaldet.
at sagen sendes til høring i Handicaprådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at ændre praksis på området, men afventer udmøntning af økonomiaftalen for 2014, hvor der er varslet ændringer i BPA-ordningerne.

 

67. Præsentation af sygeplejeområdet i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 00.15.00-A21-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Præsentation af sygeplejeområdet i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Gitte Nørgaard

Sagsresume

Sundhed og Ældre har pr. 1. maj 2013 udskilt sygeplejen som et selvstændigt ledelsesområde blandt andet med baggrund i anbefalingerne i MUUSMANN-rapporten samt de ændrede opgaver i forhold til det nære sundhedsvæsen.

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om status på opbygningen af sygeplejeområdet og om de foreløbige udviklingsplaner for området.

 

Områdeleder Gitte Nørgaard deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Status

Sygeplejeområdet består pr. 1. maj 2013 af funktioner indenfor sygeplejen (dag-, aften og nat), hjemmehjælp (aften og nat), demensområdet, opfølgende hjemmebesøg og andre sygeplejefaglige konsulentopgaver. Endelig er Rehabiliteringscenteret tilknyttet sygeplejeområdet.

 

Status på den overordnede organisering er, at der arbejdes på samling af funktionerne rent administrativt.

 

Udfordringer i forhold til det nære sundhedsvæsen
Sygeplejen varetager en meget central rolle i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen. Kommunerne skal stille med et akutberedskab for at kunne håndtere borgere, der har brug for en akut, midlertidig hjælp. Beredskabet skal sikre, at borgerne undgår en hospitalsindlæggelse.

 

Endvidere skal kommunens beredskab håndtere de borgere, der kommer hjem efter en indlæggelse. Liggetiderne bliver kortere, hvilket medvirker til en kortere responstid for kommunen i forhold til at tilbyde de rette kommunale ydelser.

 

Endelig forventes en fortløbende opgaveglidning fra regionerne til kommunerne i takt med at kommunerne får opbygget et beredskab, således at mere kan varetages i det nære sundhedsvæsen i et samarbejde mellem praktiserende læger og kommunen.

Ovenstående udfordringer kræver eksempelvis kommunale indsatser indenfor forebyggelse, kompetenceudvikling og opgavedelegeret sygepleje.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udfordringerne på sygeplejeområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

68. Orientering om evaluering af kronikerindsats

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Orientering om evaluering af kronikerindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med økonomiaftalen i 2008 blev der afsat 590 mio. kr. til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom, heraf 190 mio. kr. til kommunerne med det formål, at implementere sammenhængende patientforløb gennem implementering af forløbsprogrammer på tværs af sektorerne. Herning Kommune fik 2,687 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammer for perioden 2010 – 2012.
 
Evaluering af den forstærkede indsats for patienter med kronisk sygdom fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Bevillingen til Herning Kommune er på 2,687 mio. kr. og udgjorde 919.874 kr. i 2010, 919.874 kr. i 2011 og 847.212 kr. i 2012.
 
Herning Kommunes ansvar var at implementere en forløbskoordinatorfunktion i kommunen, kompetenceudvikle personalet og etablere konkrete kommunale patientuddannelser/sundhedstilbud. Desuden indeholdt projektet delmål om en forbedret IT-kommunikation indenfor og mellem sektorerne samt dokumentation og monitorering af indsatsen.
 
Der blev i de tildelte puljemidler ikke afsat ressourcer til den konkrete patientundervisning i kommunen. Herning Kommune skulle derfor integrere patientuddannelser/sundhedstilbud i eksisterende økonomi og målrette servicetilbud til målgruppen inden for forløbsprogrammerne. Følgende er gennemført:
 

Indsats
Målopfølgning
Evidensbaseret Patientuddannelser/sundhedstilbud indenfor KOL, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme og senest kræft området.
 
Tilbud etableret
Puljemidler til forløbskoordinator og implementeringsagent
 
En projektleder samt tre forløbskoordinatorer ansat
Kompetenceudvikling af medarbejdere
 
50 medarbejdere kompetenceudviklet
Evaluering og dokumentation
Samarbejde med Region Midtjylland om effektevaluering af patientuddannelsen. Kvalitativ evaluering udført i forhold til brugertilfredshed af forløbskoordinatoren

 
 Hovedessensen i den kvantiative og kvalitative evaluering: 

 • Etablering af forløbskoordinatorfunktion/"Funktion der koordinerer rehabiliteringsforløb for borgere med sygdom både internt og på tværs af sektorer"

Etableringen af forløbskoordinatorfunktionen har bevirket, at der er skabt én indgang til relevante tilbud og muligheder for borgere med kroniske sygdomme. I forbindelse med den fortsatte udvikling af forløbskoordinatorfunktionen anses det for en fordel at bibeholde en tværkommunal netværksgruppe, fordi fortsat fokus på ensartethed i funktionen, ny evidens til fagindhold og patienttilbud er vigtigt for kvalitetssikringen på tværs af kommuner. Internt i kommunen viser analysen, at man med fordel kan opprioritere indsatsen overfor borgere med komplekse behov i forløbskoordinationsydelsen. Funktionen varetager både borgere med komplekse og ikke komplekse behov. Funktionen giver sammenhængende og naturlige forløb for borgeren i overgangen fra sygehus til kommune. Forløbskoordinatorfunktionen kan motivere til livsstilsændring med forbedret livskvalitet som resultat, hvilket ellers ikke ville have fundet sted.
 

 • Etablering af patientuddannelser/"sundhedstilbud"

Udviklingen og etableringen af patientuddannelser/sundhedstilbud baseret på bedst mulig viden og evidens på sygdoms- og borgerniveau har bevirket, at kommunen har et relevant forebyggende tilbud til borgere med kroniske sygdomme. Patientuddannelsens elementer opleves som sammenhængende med det forløb, patienten oplever at have været igennem på sygehuset. Der er stor borgeroplevet tilfredshed med patientuddannelsen og forløbskoordinatorfunktionen. Fra frontmedarbejdere efterspørges dog større mulighed for inddragelse af patientressurser i uddannelsen. Resultaterne fra den kvantitative analyse viser, at der er en generelt positiv livskvalitetsudvikling efter deltagelse på patientuddannelse. Dog skal nævnes at datamaterialet er sparsomt, og at analysen udelukkende er udført på interventionsgruppen/deltagere og  derfor ikke er sammenlignet med et alternativt tilbud.
Dokumentationsindsatsen, skal opprioriteres, så effektmåling er en kontinuert mulighed.
 

 • Kompetenceudviklingen af personale 

Kompetenceudviklingen af den kommunale organisation har understøttet det effektive behandlingsforløb ved, at sygeplejen og træningsmedarbejdere har særligt fokus på borgere med specifikke kroniske lidelser. Medarbejderne oplever at have en særlig god viden på området. Medarbejderne oplever dog, at rammerne for arbejdet med særlige funktioner kan forbedres.

 • Andre belyste tendenser

Evalueringen viser generelt, at samarbejdet på tværs opleves som nyt og spændende, men også udfordrende. Fra frontmedarbejdere efterspørges konkret mere tid og bedre mulighed for inddragelse af patientressurser i uddannelsen.

Anbefalingerne til den fortsatte indsats varetages i de respektiver fagområder.

 

Evalueringsrapporten beror på sagen.

Økonomi

Der er i forbindelse med projektstarten på SOS mødet den 20. april 2010, punkt 123, vedtaget en finansieringsplan for indsatsen. Der er således på SO 18 afsat midler til forsat drift af kronikerindsatsen efter projektets ophør.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

69. Orientering om ansøgning af midler til øget kronikerindsats

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Orientering om ansøgning af midler til øget kronikerindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune (Sundhed og Ældre, Børn og Unge) har sammen med kommunens praksiskonsulenter og Hospitalsenheden Vest (Børneafdelingen) ansøgt Sundhedsstyrelsen om midler til en forstærket indsats overfor børn med kroniske, somatiske sygdomme.


Udvalget orienteres hermed om processen og de foreløbige tanker i projektet.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2012-15 afsat i alt 12 mio. kr. til satspuljen om lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Heraf udmøntes 10,45 mio. kr. i perioden 2013-2016.


Rambøll Management Consulting har i 2012 udført undersøgelsen ”Sociale forholds betydning for håndteringen af børn med kronisk sygdom” for Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen viser, at der er behov for at understøtte familier med børn med kronisk, somatisk sygdom.


Puljen skal bidrage til at sikre, at alle børn og unge med kronisk, somatisk sygdom, uafhængigt af familiens socio-økonomiske forhold, opspores tidligt og tilbydes bedst mulig behandling og opfølgning. Samtidig understøttes barnets og familiens trivsel.


Formålet med puljen er derfor at udvikle og afprøve metoder til:

 1. At fremme tidlig opsporing af kronisk, somatisk sygdom blandt børn og unge

 2. Tidlig afklaring af barnets og familiens behov for støtte af både medicinsk og psykosocial karakter

 3. At optimere sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og opfølgningsindsats, der omfatter sundheds- og socialområdet samt skoler og daginstitutioner

 4. At sikre, at forældre og barn kontinuerligt modtager støtte, der øger deres kompetencer til at mestre forløbet.

 

Puljens primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-15 år med en kronisk somatisk sygdom og deres forældre – herunder især børn og unge, som kan være i risiko for uhensigtsmæssig håndtering den kroniske sygdom.


Projektets overordnede mål er at få bedre sammenhængende forløb over praksislæge, sygehus og kommune, der giver familien oplevelsen af, at vi er én sammenhængende organisation. Et mere koordineret støtteforløb på tværs af sektorerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra den generelle kronikerindsats på voksenområdet.


Indholdet i projektet er ikke fuldstændigt planlagt på forhånd. Dog er der søgt midler til en forløbskoordinerende rolle, mødeafholdelse samt drift af familieforløb.


Én af de første opgaver, der skal tages fat på, er afgrænsning af målgruppen. Målgruppen vil blive afgrænset på et eller flere parametre, eksempelvis arbejdsliv, økonomisk situation, diagnose og geografisk afgrænsning (fx. lokalområde).


En anden opgave er at udarbejde en forretningsorden for ledelses- og ansvarsfordeling i forhold til projektet og dets fremdrift. Almen praksis er en nøgleaktør og formen for involvering skal derfor hurtigst muligt klarlægges.


Der bliver givet tilsagn eller afslag om det ansøgte beløb på 3 mio. kr. i juli måned, 2013.


Udvalget vil blive orienteret, hvis Herning Kommune tildeles projektmidler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Ansøgningskema
 

70. Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone Juulsgård Henriksen

Sagsresume

Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området. Nøgletallene opdateres 2 gange årligt.


Nøgletallene forelægges hermed til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Status for udvalgte nøgletal er:

 

 • Hjemmehjælp: 3 ud af 4 hjemmehjælpsmodtagere benytter det kommunale tilbud til praktisk bistand, mens det er ca. 9 ud af 10 hjemmehjælpsmodtagere, der benytter sig af det kommunale tilbud til pleje.

 

 • Plejeboliger: Pr. 31. maj 2013 var der 22 på venteliste til en plejebolig uden for boliggarantien og ingen på venteliste til en plejebolig inden for boliggarantien.

 

 • Madservice: Fra at have en andel på ca. 11,3 procent i februar 2012, er andelen for den private leverandør steget til ca. 29,3 procent i februar 2013.

 

 • Daghjem: I 2012 havde Herning Kommune 75 daghjemspladser og der var 222 borgere henvist til tilbud i daghjemsregi.

 

 • Genoptræning efter sundhedsloven: I perioden 2008-2012 er antallet af almene genoptræningsplaner steget med ca. 66 % (stigning fra 1.352 almene genoptræningsplaner i 2008 til 2.239 genoptræningsplaner i 2012).

 

 • Kronikerindsats: I 2012 er der 148 borgere, der har modtaget forløbskoordination. I 2011 var tallet 78 borgere.

 

 • Brug af hospitalsydelser: I 2012 var borgerne i Herning Kommune i gennemsnit i kontakt med hospitalet ca. 2,1 gange årligt med en somatisk sygdom og 0,15 gange med en psykiatrisk lidelse. Tallene for 2011 var henholdsvis 1,7 gange årligt med en somatisk sygdom og 0,1 gange årligt med en psykiatrisk lidelse.

 

 • Forebyggelige akutte indlæggelser: Der har i 2012 været en mindre stigning i antallet af akutte indlæggelser med en forebyggelig diagnose for borgere over 65 år. I 2012 var der 892 akutte forebyggelige indlæggelser. Det tilsvarende tal for 2011 var 842.

 

 • Forebyggelige indlæggelser: I 2012 stod borgere i plejeboliger eller borgere, der modtog hjemmepleje for 57 % af indlæggelserne med en forebyggelig diagnose.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning, idet det bemærkes, at udvalget på det kommende møde får en orientering om handlingsplan for Madservice Herning.

Bilag

 • Nøgletalskatalog juni 2013 endelig
 

71. Håndtering af mulig lægekonflikt 2013

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Håndtering af mulig lægekonflikt 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Nina Andersen

Sagsresume

På baggrund af en forhandling mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er overenskomsten med de praktiserende læger opsagt pr. 31. august 2013. RLTN består af de offentlige parter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL).  


Efterfølgende har Regeringen forlænget den gældende overenskomst med 1 år frem til d. 1. september 2014 for at skabe tid til at få udarbejdet en ny overenskomst.

Endvidere har Regeringen fremsat et lovforslag om fastsættelse af rammer for de praktiserende lægers arbejde. Lovforslaget er i høring til d. 24. maj og forventes at træde i kraft pr. 1. september 2013.

På den baggrund har PLO opfordret sine medlemmer til at aflevere ydernumre.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om, hvordan Herning Kommune vil håndtere en eventuel konflikt på området.

Sagsfremstilling

Regeringens forlængelse af overenskomsten frem til d. 1. september 2014 betyder,

 • at de praktiserende læger er sikret samme honorering som hidtil frem til 1. september 2014.

 • at de praktiserende læger som hidtil kan vælge at opsige deres ydernummer med 6 måneders varsel.

 • at patienterne selv skal betale for de ydelser, som de vælger at få hos de læger, der har opsagt deres ydernummer

 • at regionerne vil stille vederlagsfri lægehjælp til rådighed for de borgere, hvis læge vælger ikke at arbejde efter overenskomsten.

 

Udmeldingen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er, at patienterne ikke vil blive berørt af opsigelsen af overenskomsten, ud over at de eventuelt vil blive tilbudt at skifte til en ny læge (der arbejder under offentligt tilskud), hvis deres nuværende læge afleverer sit ydernummer. Såfremt patienten ønsker at bibeholde den nuværende praktiserende læge vil der blive tale om brugerbetaling - ligesom det sker i dag på en række områder. Det forventes, at det offentlige indfører en refusionsordning, da regionerne stadig er forpligtede til at stille vederlagsfri lægehjælp til rådighed.

Overordnet set vil de kommunale opgaver ikke blive ændret, selvom de praktiserende læger afleverer deres ydernummer. De kommunale opgaver vil blive udført med andre samarbejdspartnere. Den lægefaglige ordinationsret er stadigvæk gældende og de kommunale medarbejdere påtager sig i tilfælde af konflikt heller ikke konflliktramt arbejde.

I tilfælde af konflikt forventes et større pres på den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Der pågår derfor et planlægningsarbejde mellem region og kommuner af et eventuelt beredskab i tilfælde af, at et stort antal praktiserende læger skulle aflevere deres ydernumre.

 

Regionerne har nedsat koordinationsgrupper, der har til opgave at planlægge en kommende visitation af akut syge samt etablering af modtagelse af patienter på sygehuse og regionsklinikker i hver region. Kommunerne inddrages i planlægningen af dette beredskab, især i forhold til de borgere kommunerne har ansvar for, og som er i regelmæssig kontakt med almen praksis.

 

Inddragelsen af kommunerne har til formål at sikre, at alle kommuner har entydig adgang til regionale læger via telefon og e-mail i forhold til at varetage ansvaret for især ældre. Derudover er formålet at kunne inddrage kommunale faciliteter og sygeplejefaglige ressourcer i det overordnede beredskab såsom sygeplejeklinikker eller sundhedscentre i fx de situationer, hvor borgere ellers vil få meget langt til et regionalt akuttilbud.

 

Til at indgå i planlægningen af beredskabet i den enkelte region udpeges kommunale repræsentanter i form af to ældrechefer, en borgercenterchef og en sundhedsdirektør. I Region Midtjylland har KOSU (den kommunale styregruppe på sundhedsområdet) blandt andet udpeget Sundheds- og Ældrechef Lis Bukholt som en af de kommunale ældrechefer.  

 

Det anbefales endvidere, at kommunerne medvirker til en løbende information til borgere/patienter om udviklingen i lægedækning - eksempelvis via hjemmesider.

Social- og Sundhedsudvalget vil i relevant omfang blive orienteret om udviklingen på området.

Økonomi

Det er ikke afklaret, hvordan en eventuel regional lægefaglig indsats i de situationer/områder, hvor der ikke vil være tilstrækkelig med praksislægedækning, skal finansieres. Det forventes dog ikke at blive en del af den kommunale medfinansiering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Orientering fra KL om beredskab
 

72. KLs social politiske oplæg - Investér før det sker.

Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-13 Sagsbehandler: Karin Locander  

KLs social politiske oplæg - Investér før det sker.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget deltog den 16. og 17. maj 2013 på KLs sociale topmøde, hvor KL præsenterede et nyt social politisk oplæg - "Investér før det sker".
 
Oplægget fremlægges hermed til orientering for Social- og Sundhedsudvalget. 

Endvidere lægges op til en evaluering af deltagelsen i topmødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der foretages en evaluering af deltagelsen i topmødet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
Administrationen anmodes om efterfølgende at fremlægge status til Social- og Sundhedsudvalget i forhold til de enkelte temaer i det social politiske oplæg.

Bilag

 • Invester før det sker maj 2013
 

73. Psykiatri, Misbrug og udsatte (PMU) afslutter projekt hjemløseteam pr. 31.12 2012

Sagsnr.: 27.57.00-G01-135-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Psykiatri, Misbrug og udsatte (PMU) afslutter projekt hjemløseteam pr. 31.12 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter to år på projektbasis afslutter Handicap & Psykiatri, med udgangen af 2012, Projekt Hjemløse Team.

 

Flere i egen bolig. Flere i behandling. Færre på kontanthjælp. Det er de positive resultater af projektet. Derfor har Social- og Sundhedsudvalget, på udvalgsmødet den 20. juni 2012 besluttet, at Projekt Hjemløse Team permanentgøres i Herning Kommune pr 1. januar 2013.

Sagsfremstilling

Herning kommune blev i 2010 tildelt 4,7 millioner i flerårigt tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet til et bostøtteprojekt. Projektet, der fik navnet Hjemløse team, er en del af regeringens hjemløsestrategi, hvor formålet har været at nedbringe antallet af hjemløse.

 

Ved den landsdækkende optælling i 2009 havde Herning kommune 149 hjemløse. Formålet med Hjemløse Team har således været at nedbringe antallet af hjemløse i Herning Kommune.

 

Hjemløse team har ydet intensive bostøtteforløb til hjemløse borgere, med det formål at hjælpe den hjemløse til at få egen bolig og fastholde den. Målet har været at reducere antallet af hjemløse gennem en individuel og målrettet indsats. Personalets faglige udgangspunkt har været Housing First tilgangen, hvor boligen kombineres med social støtte, behandlingsmæssig indsats og en koordinering.

 

Metoder

Projektet har afprøvet to metoder, som man har haft gode erfaringer med i andre lande. CTI (Critical Time Intervention) og CM (Case Manager Metoden). Kort fortalt er CTI en efterforsorgsmetode, som skal lette overgangen fra en institutionslignende bolig til egen bolig. CM bliver den hjemløses indgang til systemet, som hjælper den hjemløse med at få overblik og sammenhæng i den samlede støtte og behandlingsmæssige indsats.
Målgruppen for Hjemløse teamet har været unge hjemløse (18-24 år) samt borgere, der har haft ophold på forsorgshjem (udover 3-4 måneder). Det har været et krav, at den hjemløse kunne karakteriseres som "Herning-borger".


Hjemløse teamet, bestående af 4 medarbejdere, har haft sit daglige udgangspunkt, sammen med Udsatte team Herning, i lokaler på Smedegade 9 i Herning.

 

Overordnede mål og resultater for projekt Hjemløse Team i Herning Kommune:

Indsatsområde
Mål
Resultat
Antal borgere i tilbud
60
55
Borgere i egen bolig
50
44
 
 
 
 
 
 
Borgere i CM forløb
25
34
Borgere i CTI forløb
25
21

 

 

 

Udvalgte resultater fra Herning Kommune 

 • Flere borgere har modtaget misbrugs- og psykiatrisk behandling. For de borgere, som har modtaget støtte fra hjemløseteam, er antallet i alkoholbehandling steget fra 18-27 %. Antallet af borgere, som har modtaget psykiatrisk behandling, er steget fra 27-55 %. Behandlingen vurderes at have været mere kontinuerlig da bostøtten kan minde om aftaler og følge. Derudover har flere fået hjælp til medicinaftaler, således at der har været opretholdt økonomisk råderum til indkøb af vigtig medicin.

 • 8 borgere er kommet i arbejde eller uddannelse.

 • Handleplan §141.
  Ingen borgere havde handleplan inden indsatsen. Ca. 80 % har, i forbindelse med projektet, fået etableret en handleplan. Handleplanen ses som et centralt element i bostøttearbejdet.

 • Antallet af hjemløse var i 2009 149. Det tal steg til 167 i 2011, hvorefter det ved seneste optælling i uge 6 2013, var tilbage på 149.

 

 

Fagligt har projektet vist en række positive tendenser. Housing First tilgangen har vist sig effektiv. Det, at arbejde for en hurtig permanent boligløsning kombineret med individuel støtte og den rette behandlingsmæssige indsats, har givet fine resultater. Det virker at arbejde målrettet og koordinerende.

 

Flere i egen bolig. Flere i behandling. Færre på kontanthjælp. Det er de positive resultater af projektet. Derfor har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at Projekt Hjemløse Team gøres permanent pr 1. januar 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager slutevaluering af projekt hjemløse team til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Evaluering af projekt Hjemløse Team_2012
 

74. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om konkret personsag.

 

75. Lejeaftale

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Lis Bukholt  

Lejeaftale

 

76. Lokalesag

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Lokalesag