Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

69. Orientering om ansøgning af midler til øget kronikerindsats

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Orientering om ansøgning af midler til øget kronikerindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune (Sundhed og Ældre, Børn og Unge) har sammen med kommunens praksiskonsulenter og Hospitalsenheden Vest (Børneafdelingen) ansøgt Sundhedsstyrelsen om midler til en forstærket indsats overfor børn med kroniske, somatiske sygdomme.


Udvalget orienteres hermed om processen og de foreløbige tanker i projektet.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2012-15 afsat i alt 12 mio. kr. til satspuljen om lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Heraf udmøntes 10,45 mio. kr. i perioden 2013-2016.


Rambøll Management Consulting har i 2012 udført undersøgelsen ”Sociale forholds betydning for håndteringen af børn med kronisk sygdom” for Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen viser, at der er behov for at understøtte familier med børn med kronisk, somatisk sygdom.


Puljen skal bidrage til at sikre, at alle børn og unge med kronisk, somatisk sygdom, uafhængigt af familiens socio-økonomiske forhold, opspores tidligt og tilbydes bedst mulig behandling og opfølgning. Samtidig understøttes barnets og familiens trivsel.


Formålet med puljen er derfor at udvikle og afprøve metoder til:

  1. At fremme tidlig opsporing af kronisk, somatisk sygdom blandt børn og unge

  2. Tidlig afklaring af barnets og familiens behov for støtte af både medicinsk og psykosocial karakter

  3. At optimere sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og opfølgningsindsats, der omfatter sundheds- og socialområdet samt skoler og daginstitutioner

  4. At sikre, at forældre og barn kontinuerligt modtager støtte, der øger deres kompetencer til at mestre forløbet.

 

Puljens primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-15 år med en kronisk somatisk sygdom og deres forældre – herunder især børn og unge, som kan være i risiko for uhensigtsmæssig håndtering den kroniske sygdom.


Projektets overordnede mål er at få bedre sammenhængende forløb over praksislæge, sygehus og kommune, der giver familien oplevelsen af, at vi er én sammenhængende organisation. Et mere koordineret støtteforløb på tværs af sektorerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra den generelle kronikerindsats på voksenområdet.


Indholdet i projektet er ikke fuldstændigt planlagt på forhånd. Dog er der søgt midler til en forløbskoordinerende rolle, mødeafholdelse samt drift af familieforløb.


Én af de første opgaver, der skal tages fat på, er afgrænsning af målgruppen. Målgruppen vil blive afgrænset på et eller flere parametre, eksempelvis arbejdsliv, økonomisk situation, diagnose og geografisk afgrænsning (fx. lokalområde).


En anden opgave er at udarbejde en forretningsorden for ledelses- og ansvarsfordeling i forhold til projektet og dets fremdrift. Almen praksis er en nøgleaktør og formen for involvering skal derfor hurtigst muligt klarlægges.


Der bliver givet tilsagn eller afslag om det ansøgte beløb på 3 mio. kr. i juli måned, 2013.


Udvalget vil blive orienteret, hvis Herning Kommune tildeles projektmidler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Ansøgningskema