Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

66. Ændringer i administrationen af borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger), Serviceloven §95, stk. 3

Sagsnr.: 85.00.00-A26-2-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Ændringer i administrationen af borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger), Serviceloven §95, stk. 3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

På baggrund af en gennemgang af retningslinjerne for bevilling af BPA-ordninger, efter Lov om Social Service, §95, lægger administrationen op til små ændringer.
 
Retningslinjerne beskriver lovgivningen og indeholder vejledning samt information om rettigheder, pligter mv. Retningslinjerne anvendes af Visitationsenheden som opslagsværk og af brugere, arbejdsgivere og de ansatte hjælpere. Retningslinjerne ligger på Herning Kommunes hjemmeside.

 

Ændringerne forelægges Social- og Sundhedsudvalget, da der er tale om en mindre ændring i serviceniveauet.

Sagsfremstilling

Efter Lov om Social Service, §95, stk. 3, kan der udbetales tilskud til en nærtstående, som helt eller delvist passer en borger. Denne bestemmelse er rettet mod situationer, hvor det skønnes, at borgeren ikke selv kan fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder. Det kan for eksempel være på grund af handicap eller hjerneskade.
 
Den nærtstående er typisk en mor eller far, som har opgivet sit arbejde, efter at have fået et handicappet barn. For manges vedkommende vil forælderen modtage tabt arbejdsfortjeneste indtil barnets 18. år.
 
Hidtil har Visitationsenheden betragtet den nærtstående som arbejdstager på lige vilkår med øvrige hjælpere efter §95. Det betyder, at der er udmålt feriepenge, løn under sygdom mv. til den nærtstående.
 
Ved gennemgang af retningslinjerne har Visitationsenheden været i kontakt med KL. Den nærtstående jf. §95, stk. 3 kan ifølge KL ikke betragtes som arbejdstager i lovens forstand. Tilskuddet efter §95, stk. 3 er at betragte som et socialt tilskud, hvorfor der ikke skal udmåles feriepenge, løn under sygdom, barsel mv. Dog skal den nærtstående fortsat optjene løn- og pensionsanciennitet.
 
Ovenstående gælder kun for den nærtstående, som får udbetalt tilskuddet efter Lov om Social Service, §95, stk.
 
På baggrund af ovenstående bliver Herning Kommunes retningslinjer tilrettet, således at de afspejler KL’s vejledning. Der er således tale om en ændring af den nuværende kutyme. Ændringen forventes at kunne træde i kraft pr. 1. oktober 2013 på grund af opsigelsesvarsel på 3 måneder.
 
I tilfælde af at en borger, som er bevilget en BPA-ordning efter Lov om Social Service, §95, stk. 1 og 2 samt §96, dør, skal Herning Kommune dække lønudgiften til hjælperne i løbende måned + en måned. Jf. KLs vejledning gælder denne bestemmelse ikke for den nærtstående, efter Lov om Social Service, §95, stk. 3. Tilskuddet skal ifølge KLs vejledning kun udbetales til den nærtstående indtil dødsdatoen.
 
Administrationen indstiller dog, at tilskuddet til den nærtstående udbetales i løbende måned + en måned efter dødsfaldet svarende til de øvrige BPA-ordninger.

Økonomi

Ændringerne i administrationen af BPA-ordningerne vurderes ikke til at få større økonomiske konsekvenser og afholdes inden for rammen.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget foreløbigt tager til efterretning, at tilskuddet til nærtstående fremover ikke betragtes som en del af et arbejdstagerforhold, men i stedet som et socialt tilskud efter Lov om Social Service, §95, stk. 3.
at udvalget foreløbigt godkender, at tilskuddet til den nærtstående efter Lov om Social Service, §95, stk. 3 udbetales til hjælp i løbende måned + en måned efter dødsfaldet.
at sagen sendes til høring i Handicaprådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at ændre praksis på området, men afventer udmøntning af økonomiaftalen for 2014, hvor der er varslet ændringer i BPA-ordningerne.