Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. juni 2013
Mødested: Lind Plejecenter

Dagsordenpunkter

64. Revision af kvalitetsstandarderne vedrørende § 83 (Lov om Social Service), personlig og praktisk hjælp

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandarderne vedrørende § 83 (Lov om Social Service), personlig og praktisk hjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder nr. 299 af 25. marts 2010 skal kommunerne hvert år udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter §83 i Lov om Social Service. Herning Kommunes kvalitetsstandarder efter §83 er senest godkendt i 2012.

 

De ændrede kvalitetsstandarder vedrørende §83 fremlægges hermed til foreløbig godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved den årlige gennemgang af kvalitetsstandarderne deltager både den kommunale leverandør og de private leverandører.

 

Der er fremkommet ændringsforslag til kvalitetsstandarderne vedr. transportydelser til aktiviteter på center og spisning på center. Forslaget går på, at kvalitetsstandarderne også kommer til at omfatte borgere på Bytoften 73/Blomstertoften i Tjørring, som skal til aktiviteter/spisning på Kollektiv Centret. Nuværende praksis er, at personalet har brugt deres pauser og andre borgeres tid mm. til at hjælpe borgerne med af- og påklædning af overtøj samt kørt nogle borgere til spisning og/eller spisning/træning.

Der er ikke ændringsforslag for de resterende kvalitetsstandarder for § 83, hvorfor de ikke medsendes. Disse kan rekvireres, hvis det ønskes.

Økonomi

Udvidelsen skønnes at medføre en udgift på pt. ca. 51.000,- kr. pr. år. Udgiften afholdes inden for budgetrammen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne foreløbigt.
at forslagene til ændrede kvalitetsstandarder sendes i høring hos Ældre- og Handicapråd.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Forslag til ændret kvalitetsstandard - Ledsagelse til aktivitetscenter i forbindelse med spisning (T-spise) - Vedtaget 19.06
  • Forslag til ændret kvalitetsstandard - Ledsagelse til - fra centerbolig (T-center) - Vedtaget 19.06.2012